Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Wiet van Helmond – Autism, ADHD – 21. – 22. 10. 2023

Expired
  • Start date:
    10/21/2023, 9:00
  • End date:
    10/22/2023, 17:30
 

For ENGLISH – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język polski – kliknij tutaj

…………..
Wiet van Helmond vyrastal v rodine, kde bola bežná homeopatia a prírodná liečba. Preto, keď v šiestich rokoch vyhlásil, že sa chce stať lekárom, myslel tým povolanie homeopata. Počas 6-ročného intenzívneho výcviku v Holandsku začal aj štúdium dietetiky, bylinnej medicíny a aurikuloterapie. Počas štúdia mal rád široký pohľad na svet a prehlboval si vedomosti z umenia, histórie, psychológie, astrológie, rodinného prostredia, teológie, hypnoterapie atď. Snažil sa vždy dosiahnuť čo najširší prístup k problému a hľadal nové spôsoby myslenia a konania. Svoju prax začal pred viac ako 20 rokmi a v roku 2002 začal prednášať v Holandsku a susedných krajinách. Je obľúbeným učiteľom v Európe aj v Spojených štátoch. „Keď učím, rád vyjdem zo širšej perspektívy a potom sa zameriavam na detaily. Študenti si počas kurzu často začnú vytvárať pohľad na prípad a kým sa dostaneme k podrobnejšiemu popisu situácie, už vedia, kde hľadať riešenia, t. j. ktoré lieky zvoliť.“
Wiet publikoval množstvo článkov v homeopatických časopisoch a zúčastnil sa na viac ako 20 provingov.

Ako skutočný holistický terapeut Wiet využíva dramatické postupy a humor, aby opísal stav a príbeh klienta. Takto získame silný rezonančný, empatický pocit pre to, čo pacient prežíva a čo mu liek môže a má priniesť. Preto sa veľmi dobre počúva ako lektor. Príjemne sa počúva a jeho skúsenosti sa ľahko zapamätajú. Preto je možné ich neskôr využiť vo vlastnej praxi.
Počas týchto dvoch dní bude Wiet hovoriť o niekoľkých zaujímavých prípadoch so známymi a menej známymi homeopatickými liekmi. Zároveň uvidíme akoby cez plece spôsob jeho práce. Uvidíme niekoľko veľmi zaujímavých lekcií o odoberaní a analýze prípadov prostredníctvom
jeho úspechov aj omylov.
V posledných piatich rokoch pracoval na protokole liečby autistických, ADHD a ADD pacientov, najmä detí) s veľmi dobrým úspechom a pozitívnou spätnou väzbou od rodičov aj učiteľov.  Tieto postupy bude tiež prezentovať.

12 hodinový víkendový webinár Najlepšie prípady z praxe so zameraním na autizmus, ADHD –  Dr Wiet van Helmond
Október 21 – 22, 2023 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Cena
(za 2 dňový webinár): 120,- € (3000 CZK)

Ako zaplatiť – 2 možnosti:

1. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk

Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

2. Bankový prevod:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Majiteľ účtu: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovensko
Prosíme, nezabudite napísať svoje meno po poznámky.
Ak zvolíte túto metódu, pošlite, prosíme, potvrdenie o prevode na petrociova@gmail.com.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
Mgr. Janette Bakajsová
📧 sakh.bakajsova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 834 565

Tlmočenie:
Wiet van Helmond bude hovoriť Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny (kanál Korean, neexistuje v Zoom Slovenčina). Iné kanály budú: Poľština (Portuguese), Francúzština, Nemčina. Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len ticho (asi 20% hlasitosti) hlas samotného prednášajúceho.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom.Po kliknutí na link Vás program navedie.

Wiet van Helmond – Best cases, focus on Autism, ADHD – October 21th – 22nd 2023

As a true holistic therapist Wiet always emphasizes the biography of the patient and in his storytelling method of teaching he uses both drama and humor to describe the condition and story of the patient. This way we get a strong resonating, empathic feeling for what the patient is
going through and what the remedy can and should bring. It makes him a pleasant lecturer to follow and whose message is easily remembered and later brought to use in our own practice.
In these two days he will discuss some interesting cases with known and lesser known remedies but also through looking over his shoulder there will be some interesting lessons on case taking and analysis. (through both his successes and blunders).
In the last five years he has been working on a protocol for treating autistic, adhd and add patients (especially pediatric) for which he has received very positive feedback from both parents and schoolteachers that will also be presented.

Wiet van Helmond is a Dutch homeopath practising in the southern city of Vught. Besides his practice he is has been teaching homeopathy at several schools for nearly 20 years and is a frequent lecturer on national and international seminars. Since 1999 he has been studying C4 homeopathy and has participated in over thirty triturations and provings. His overview perspective and long experience combined with a humourous and vivid storytelling style of teaching make him a very accessible presenter whose information is easily comprehended.

12 hours weekend webinar – Best cases with focus on autism and ADHD – by Dr Wiet van Helmond
October 21st – 22nd 2020 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 120,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

If you will ask me writing to email petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr Wiet van Helmond will speak English. There will be dedicated channels for other languages: Polish, French, German. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.
……………………..

Dr. Wiet van Helmond – Autisme, TDAH: 21 – 22 oct. 2023

En véritable thérapeute holistique, Wiet utilise des techniques dramatiques et l’humour pour décrire l’état et l’histoire du client. De cette manière, nous avons une forte résonance, un sens empathique de ce que le patient vit et de ce que la médecine peut et doit lui apporter. C’est pourquoi il est très facile de l’écouter en tant que conférencier. Il est agréable à écouter et ses expériences sont faciles à mémoriser. Elles peuvent donc être utilisées plus tard dans sa propre pratique.
Pendant ces deux jours, Wiet parlera de quelques cas intéressants avec des remèdes homéopathiques connus et moins connus. En même temps, nous verrons, comme par-dessus son épaule, la façon dont il travaille. Nous verrons quelques leçons très intéressantes sur la prise et l’analyse des cas à travers ses succès et ses erreurs.
ses succès et ses erreurs.
Au cours des cinq dernières années, il a travaillé sur un protocole de traitement pour les patients autistes, TDAH et TDA, en particulier les enfants, avec de très bons résultats et des réactions positives de la part des parents et des enseignants. Ces traitements seront également présentés.

Wiet van Helmond a grandi dans une famille où l’homéopathie et les thérapies naturelles étaient monnaie courante. Par conséquent, lorsqu’il a déclaré à l’âge de six ans qu’il voulait devenir médecin, il parlait en fait de la profession d’homéopathe. Au cours de ses six années de formation intensive aux Pays-Bas, il a aussi étudié la diététique, la phytothérapie et l’auriculothérapie. Comme il voulait élargir sa vision du monde, il a approfondi ses connaissances en art, en histoire, psychologie, astrologie, environnement familial, théologie, hypnothérapie, etc.

Il a toujours tenté d’avoir une approche la plus large possible du problème et a aussi  cherché de nouveaux modes de pensée et d’action. Il a ouvert son cabinet il y a plus de 20 ans et en 2002, il a commencé à donner des conférences aux Pays-Bas et dans les pays voisins. Il est un enseignant apprécié en Europe comme aux États-Unis. « Lorsque j’enseigne, j’aime partir d’une perspective plus large et ensuite me concentrer sur les détails. Souvent, pendant le cours, les étudiants commencent à se forger une perspective sur le cas et, au moment où nous arrivons à une description plus détaillée de la situation, ils savent déjà où chercher les solutions, c’est-à-dire quels remèdes choisir. »
Wiet a publié de nombreux articles dans des revues homéopathiques et a participé à plus de 20 pathogénésies.

Webinaire en week-end de 12 heures – Dr Wiet van Helmond
21 – 22 octobre 2023 (samedi et dimanche)

Horaires:

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​ (pour le webinaire de jours) : 120,- €

Comment payer – 2 options :

1. PayPal sur le compte info@akademiahomeopatie.sk

Si vous m’écrivez à petroci@gmail.com, je vous créerai une factureà partir du compte PayPal info@akademiahomeopatie.sk associé à PETROCI s.r.o. C’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour payer. Vous pouvez payer de cette façon même si vous n’avez pas votre propre compte PayPal.

2. Virement
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Banque : VUB a.s.
Propriétaire du compte :
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

En EU par SEPA  c´est rapide et pas cher.
N’oubliez pas d’écrire votre nom dans le commentaire.
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de m’envoyer une confirmation de virement par mail à petroci@gmail.com.

Inscriptions:
Veuillez envoyer votre inscription à : petroci@gmail.com
Veuillez préciser comme objet : “Wiet van Helmond”
Tél: 00421 905 501 798

Langues:
Wiet van Helmond parlera en anglais. Il y aura des canaux réservés à d’autres langues : français, allemand, slovaque, polonais. Sur ces canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, etc.), et environ 20% du volume de la voix en anglais.

Plateforme en ligne ZOOM:
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer la petite application fournie par Zoom.

…………………

Dr. Wiet van Helmond – 21. bis 22. October 2023 (12 Stunden)

Als echter ganzheitlicher Therapeut verwendet Wiet dramatische Techniken und Humor, um den Zustand und die Geschichte des Klienten zu beschreiben. Auf diese Weise bekommen wir ein starkes resonantes, empathisches Gefühl dafür, was der Patient erlebt und was die Medizin ihm bringen kann und soll. Aus diesem Grund ist es sehr einfach, ihm als Dozent zuzuhören. Es ist angenehm, ihm zuzuhören, und seine Erfahrungen sind leicht zu merken. Daher können sie später in der eigenen Praxis verwendet werden.
Während dieser zwei Tage wird Wiet über einige interessante Fälle mit bekannten und weniger bekannten homöopathischen Mitteln sprechen. Gleichzeitig werden wir ihm bei seiner Arbeit über die Schulter schauen können. Wir werden einige sehr interessante Lektionen über die Aufnahme und Analyse von Fällen durch
seine Erfolge und seine Fehler.
Er hat in den letzten fünf Jahren an einem Behandlungsprotokoll für Autisten, ADHS- und ADS-Patienten (insbesondere Kinder) gearbeitet – mit sehr gutem Erfolg und positivem Feedback von Eltern und Lehrern. Diese Behandlungen werden ebenfalls vorgestellt.

Wiet van Helmond ist in einer Familie aufgewachsen, in der Homöopathie und natürliche Therapien an der Tagesordnung waren. Als er also im Alter von sechs Jahren erklärte, er wolle Arzt werden, meinte er damit eigentlich den Beruf des Homöopathen. Während seiner sechsjährigen Intensivausbildung in den Niederlanden studierte er auch Diätetik, Kräutermedizin und Auriculotherapie. Da er seine Weltsicht erweitern wollte, vertiefte er sein Wissen in Kunst, Geschichte, Psychologie, Astrologie, Familienumfeld, Theologie, Hypnotherapie usw.

Er bemühte sich stets um eine möglichst breite Herangehensweise an das Problem und suchte auch neue Wege des Denkens und Handelns. Er eröffnete seine Praxis vor mehr als 20 Jahren und begann im Jahr 2002, Vorträge in den Niederlanden und den Nachbarländern zu halten. Er ist ein geschätzter Lehrer in Europa und in den Vereinigten Staaten. “Wenn ich unterrichte, gehe ich gerne von einer breiteren Perspektive aus und konzentriere mich dann auf die Details. Oft beginnen die Studenten schon während des Kurses, sich eine Perspektive auf den Fall zu bilden, und wenn wir zu einer detaillierteren Beschreibung der Situation kommen, wissen sie bereits, wo sie nach Lösungen suchen können, d.h. welche Mittel sie wählen können. »

Wiet hat zahlreiche Artikel in homöopathischen Fachzeitschriften veröffentlicht und hat an mehr als 20 Prüfungen teilgenommen.

Dr Wiet van Helmond 21. – 22. 10. 2023,
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden)120,- € (mit Verdolmetschung ins Deutsche Sprache 140 €)

Zahlung – 2 Möglichkeiten:

1. PayPal an: info@akademiahomeopatie.sk
Sie können direkt an diese PayPal E-Mail zahlen or wir werden für Sie eine Rechnung mit Ihren Firmendaten vorbereiten.

2. Banküberweisung:
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Bank: VUB a.s.
Kontoinhaber:
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei
Am besten durch die SEPA Service (innerhalb EU), eine schnelle und billige Möglichkeit.
Bitte, vergessen Sie nicht Ihren Name in der Bemerkung zu einfüllen.
Wenn Sie diese Zahlungsmethode wählen, senden Sie mir bitte eine Überweisungsbestätigung per E-Mail an petroci@gmail.com.


Sie k
önnen sich mit einer E-Mail anmelden:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 501 798

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Dr Wiet van Helmond wird auf Englisch vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, Slowakisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.
…………………….

Wiet van Helmond – Najlepsze przypadki koncentrujące się na autyzmie, ADHD – 21. – 22. 10. 2023 r.

Wiet van Helmond wychował się w rodzinie, w której homeopatia i naturalne leczenie były oczywistością. Dlatego, kiedy w wieku sześciu lat oświadczył, że chce zostać lekarzem, miał na myśli zawód homeopaty. Studiując intensywnie przez sześć lat w Holandii rozpoczął również studia dietetyczne, ziołolecznictwa i aurikuloterapii. W toku edukacji był zwolennikiem patrzenia na świat z szerszej perspektywy i pogłębiał swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii, psychologii, astrologii, środowiska rodzinnego, teologii, hipnoterapii itp.
Zawsze starał się badać problemy korzystając z wielu punktów odniesienia, nieustannie poszukiwał nowych sposobów myślenia i działania. Swoją praktykę rozpoczął ponad 20 lat temu, a w 2002 roku zaczął wykładać w Holandii i krajach ościennych. Jest bardzo cenionym nauczycielem zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych.
„Kiedy uczę, lubię zaczynać od szerszej perspektywy, a potem skupiać się na szczegółach. W trakcie kursu studenci często dosyć wcześnie zaczynają wyrabiać sobie pogląd na temat przypadku i zanim dochodzimy do bardziej szczegółowego opisu sytuacji, wiedzą już, gdzie szukać rozwiązań, czyli jakie remedia wybrać.”
Wiet opublikował szereg artykułów w czasopismach homeopatycznych i uczestniczył w ponad 20 próbach lakowych.

Jako prawdziwy holistyczny terapeuta, Wiet wykorzystuje techniki dramatyczne i humor, aby opisać stan i historię klienta. W ten sposób uzyskujemy silne rezonansowe, empatyczne poczucie tego, czego doświadcza pacjent i co medycyna może i powinna mu przynieść. Dlatego bardzo łatwo słucha się go jako wykładowcy. Przyjemnie się go słucha, a jego doświadczenia są łatwe do zapamiętania. Dlatego można je później wykorzystać we własnej praktyce.
Podczas tych dwóch dni Wiet opowie o kilku interesujących przypadkach z zastosowaniem znanych i mniej znanych leków homeopatycznych. W tym samym czasie będziemy obserwować, jakby przez ramię, sposób jego pracy. Zobaczymy kilka bardzo interesujących lekcji na temat przyjmowania i analizowania przypadków poprzez
jego sukcesy i błędy.
Przez ostatnie pięć lat pracował nad protokołem leczenia pacjentów z autyzmem, ADHD i ADD, zwłaszcza dzieci) z bardzo dobrym skutkiem i pozytywnymi opiniami zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Te metody leczenia również zostaną zaprezentowane.

12-godzinne seminarium internetowe – Wiet van Helmond
21. – 22.  10. 2023 r. (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 650 zł i 600 zl dla studentów 4-letniej Akademii SAKH
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC:PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ Tel.: +48 788 123 253

Tłumaczenia:
Wykład Wieta van Helmonda prowadzony będzie w języku angielskim i będzie tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w sumie pięć języków: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski i niemiecki.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.