Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Program vzdelávania

Filozofia

 • Základné princípy:
  • Podstata zdravia, choroby a liečby.
  • Vnímavosť a príčinné faktory.
  • Koncepcia životnej sily.
  • Liečba podľa zákona podobnosti.
  • Definícia základných homeopatických pojmov.
 • Symptómy a znaky:
  • Zvláštne, zriedkavé a mimoriadne príznaky.
  • Úplný symptóm.
  • Bežné a nezvyčajné príznaky.
  • Patognomické príznaky.
  • Hierarchia príznakov.
 • Klasifikácia chorôb:
  • Hahnemannove triedenie: prirodzené a umelé choroby, akútne a chronické choroby, miazmatická teória podľa Hahnemanna a iných autorov.
 • Vedenie prípadu:
  • Odoberanie prípadu.
  • Zhodnotenie prípadu a jeho analýza.
  • Metódy predpisu.
  • Zhodnotenie reakcie pacienta.
  • Druhý predpis.
  • Smer liečby.
  • Primárna a sekundárna reakcia.
 • Homeopatický liek:
  • Homeopatická skúška lieku.
  • Jeden liek.
  • Minimálna dávka.
  • Rôzne potencie (C, D, Q, LM, K).
 • História a vývoj homeopatie:
  • Vývoj medicíny so zreteľom na homeopatiu.
  • Empirizmus a racionalizmus.
  • Vitalizmus, animizmus, mesmerizmus.
  • Hahnemann.
  • Vývoj a rozšírenie homeopatie.
  • Významní predstavitelia.
  • Situácia homeopatie v rôznych krajinách.

Farmakológia

 • Zdroje homeopatických liekov:
  • Prvky
  • Minerály
  • Nevážiteľné
  • Rastliny
  • Zvieratá
  • Nnozódy
  • Sarkódy
  • Syntetické látky
 • Nomenklatúra homeopatických liekov
 • Príprava zdrojového materiálu:
  • Materská tinktúra
  • Materská triturácia
 • Potencovanie:
  • Triturácia
  • Dilúcia
  • Potencovanie
  • C, D, Q - potencie: história, príprava
 • Príprava homeopatických liekov:
  • Tekutiny
  • Prášky
  • Tablety
  • Glubulky rôznej veľkosti
  • Iné - injekcie, čípky, maste atď.,.

Materia Medika

 • Látka
  • Zdroj (biológia, chémia, fyzika, doktrína signatúr, mytológia, folklór, kultúra, použitie, využitie pri iných formách liečenia atď.)
  • Toxikológia
  • Patogenéza
  • Farmakológia
  • Nomenklatúra
 • Homeopatická skúška lieku
  • Autor, rok, metodológia
  • Provingové príznaky
 • Klinicky overené príznaky
 • Rubriky repertória
 • Etiológia
 • Rôzne prístupy k symptomatológii:
  • Mentálna/emočná/telesná
  • Generálie/partikulárie
  • Konkomitantné
  • Úplná/neúplná
  • Bežná
  • Charakteristická
  • Zvláštne, jedinečné, individualizujúce príznaky ("strange, rare and peculiar")
  • Totalita príznakov
  • Symptómy svedčiace pre miazmatické pozadie
  • Orgánové afinity
  • Patognomické symptómy
 • Miazmatická klasifikácia
 • Iné prístupy:
  • Konštitučné typy
  • Esencie
  • Centrálny blud
  • Centrálna porucha
  • Vývojové štádiá liekov od stavu zdravia až po hlbokú patológiu
  • Iné
 • Klinické použitie
 • Vzťahy k iným liekom
 • Porovnanie s inými liekmi - dif. dg.
 • Vyliečené prípady

Metodológia praxe

 • Zaznamenanie osobných údajov
 • Zaznamenanie anamnézy
  • Kritické zhodnotenie rôznych metód odoberania prípadu
  • Rôzne metódy získania informácií od pacienta
  • Pozorovanie a zmyslové informácie
  • Telesné vyšetrenie
  • Zapísanie presného a úplného záznamu o pacientovi včítane:
   • úplnej symptomatológie (telesná, mentálna, emočná)
   • hlavné ťažkosti
   • etiológia, príčinné faktory
   • relatívny význam a intenzita príznakov
   • zdravotná osobná anamnéza, včítane očkovaní a liečby
   • zdravotná rodinná anamnéza
 • Analýza prípadu
  • Rôzne modely analýzy prípadu včítane súčasných prístupov
  • Určenie centrálnej poruchy a zmysluplnej totality symptómov
  • Etiológia poruchy
  • Zhodnotenie symptómov:
   • zhodnotenie potognomických príznakov (charakteristických pre diagnózu)
   • rozdiel medzi bežnými a zvláštnymi príznakmi
   • RSP príznaky (rare, strange, peculiar) - zriedkavé, zvláštne, charakteristické príznaky
   • hierarchia príznakov
   • úplný príznak: lokalizácia, pocit, modalita...
   • intenzita symptómov
   • konkomitantné príznaky
  • Posúdenie stavu životnej sily
  • Rozdiely v analýze prípadu u akútnych a chronických prípadov
  • Prognóza
  • Dlhodobé vedenie prípadov
  • Vedenie život ohrozujúcich stavov
  • Paliatívna liečba u terminálnych stavov
 • Repertorizácia
  • Homeopatické repertóriá:
   • definícia
   • história
  • Štruktúra Kentovho repertória
  • Štruktúra Schroyensovho Synthesis a VanZandvoortsovho Complete Repertory
  • Rubriky a subrubriky
  • Učenie sa anglických rubrík, používanie anglických repertórií
  • Štruktúra usporiadania symptómov:
   • Čas
   • Strany
   • Pocit
   • Miesto
   • Modality
   • Šírenie sa
  • Obsah hlavných kapitol
  • Podrobný rozbor špecifických generálií s definovaním patologických termínov v historickom kontexte:
   • Generálie
   • Zimnica
   • Horúčka
   • Potenie
   • Iné
  • Vyhľadanie určitej témy v rôznych kapitolách repertória, napríklad tehotenstvo alebo sexualita na iných miestach ako v kapitole Ženské pohlavné orgány, alebo emočných stavov v iných kapitolách ako Myseľ (Hrudník, Oči atď.)
  • Obsah kapitoly Myseľ
  • Skupiny rubrík a definovanie rubrík, rozdiely medzi podobnými rubrikami
  • Problémy a omyly v repertóriách
  • Dodatky
  • Iné repertóriá: možnosti a obmedzenia, správne použitie:
   • Boenninghausen
   • Boger
   • Knerr
   • Künzli (Repertorium Generale)
   • Barthel, Klunker (Synthetic Repertory)
   • Murphy
   • Phatak
   • Iné.
  • Rôzne metódy a techniky repertorizácie
   • kombinovanie a vylúčenie
   • suma symptómov, suma stupňov, malé rubriky, malé lieky atď.
  • Počítačová repertorizácia - možnosti a obmedzenia, správne použitie
   • Hompath
   • Radar
   • Mercurius
   • MacRepertory
   • Reference Works
  • Praktické cvičenia, napríklad
   • Zoznamy príznakov a hľadanie im zodpovedajúcich rubrík
   • Zoskupenia rubrík
   • Nájdenie rubrík v akútnom papierovom prípade, videoprípade, živom prípade
   • Nájdenie rubrík v chronickom papierovom prípade, videoprípade, živom prípade
   • Vhodné použitie rôznych repertórií podľa charakteru prípadu
  • Začlenenie práce s repertóriom do dennej klinickej praxe: analýza prípadu, materia medika, teória, medicínske znalosti
  • Overenie výberu príznakov a lieku štúdiom materie mediky
 • Predpis
  • Výber lieku a potencie
  • Voľba metódy podania a frekvencie dávky
 • Kontrolné vyšetrenie:
  • Zistenie reakcie pacienta
  • Celkový pocit zdravia u pacienta
  • Vyjadrenia rodinných príslušníkov a priateľov
  • Pozorovanie homeopata
  • Dodatky do repertória z klinickej praxe
 • Analýza prípadu pri kontrole
  • Reakcia pacienta na liek
   • Zlepšenie - celkové, čiastočné, pacient sa zlepšuje ale nie daný problém
   • Zhoršenie
   • Narušenie
   • Potlačenie
   • Paliácia
   • Antidotácia lieku
   • Žiadny účinok
  • Zhodnotenie zmien v životnej sile
  • Zmeny hlavných ťažkostí a iných príznakov
  • Smer liečby, Heringove zákony
  • Určenie iných faktorov, ktoré mohli ovplyvniť prípad
  • Placebo efekt
 • Rozhodnutie pri kontrolnom vyšetrení:
  • Nič nerobiť
  • Dať placebo
  • Opakovať ten istý liek, tú istú potenciu a dávku
  • Opakovať ten istý liek, inú potenciu a dávku
  • Zmeniť liek
  • Antidotum

Klinická prax

 • Vedené, štruktúrované pozorovanie a analýza:
  • skúsený homeopat vyšetruje pred poslucháčmi živý prípad
  • videoprípady študentov
  • papierové prípady alebo videoprípady skúsených homeopatov
 • Odoberanie prípadu a vedenie prípadu pod dohľadom skúsených homeopatov:
  • individuálne
  • v skupine s dodatočnou spätnou väzbou od členov skupiny
  • analýza skutočných a simulovaných interakcií medzi pacientom a vyšetrujúcim

Medicínske znalosti

Umožnia homeopatovi odlíšiť potognomické príznaky (charakteristické pre chorobu) od individualizujúcich príznakov (charakteristických pre pacienta). V prípade potreby pomôžu homeopatovi rozhodnúť či odporučiť pacienta k inému odborníkovi a k akému. Sú potrebné pre komunikáciu homeopata s inými zdravotníckymi pracovníkmi a prax v zdravotnej starostlivosti po ukončení štúdia.

 • Anatómia
 • Fyziológia
 • Funkčné poruchy a patologické procesy včítane diferenciálnej diagnostiky s ohľadom na zvyčajné príznaky chorôb týchto systémov:
  • koža a spojivové tkanivo
  • svaly a kosti
  • gastrointestinálny
  • respiračný
  • kardiovaskulárny a hematologický
  • imunologický
  • reprodukčný (včítane pôrodníctva)
  • vylučovací
  • endokrinný
  • neurologický
  • zmysly
  • mentálny a emočný
 • Onkológia, pediatria, geriatria, infekčné choroby
 • Najčastejšie chirurgické postupy a anestetiká
 • Prvá pomoc
 • Ťažkosti pod vplyvom fyzikálnych príčin:
  • slnko
  • teplo
  • elektrická energia
  • rádioaktívne žiarenie
  • vysoká nadmorská výška
  • znečistenie životného prostredia
  • iné
 • Farmakológia
  • otravy a poskytnutie pomoci
  • hlavné a vedľajšie účinky najčastejšie používaných alopatických liekov
 • Choroby z užívania drog, výživy, životného štýlu
 • Cieľ, význam a účinnosť bežne používaných diagnostických testov
 • Vyšetrenie a zhodnotenie

Homeopatické lieky

Abrotanum., Aceticum acidum, Aconitum, Agaricus, Allium cepa, Alumina, Ambra, Anacardium, Apis, Argentum metallicum, Argentum nitricum, Arnica, Arsenicum album, Arsenicum iodatum, Aurum, Baptisia, Belladonna, Berberis, Borax, Bromium, Bryonia, Cactus, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea sulphurica, Calcarea fluorica, Cantharis, Cabro animalis, Camphora, Cannabis, Carbo vegetabilis, Carcinosinum, Carduus marianus, Causticum, Cenchris, Cimicifuga, Cina, Cocculus, Coffea, Co locynthis, Conium, Crotalus, Cuprum, Cyclamen, Drossera, Dulcamara, Elpas, Eupatorium, Euphrasia, Ferrum metallicum, Ferrum phosphoricum, Ferrum muriaticum, Gelsemium, Graphites, Helleborus, Helonias, Hepar sulphur, Hyoscyamus, Hypericum, Hydrastis, Chamomilla, Chelidonium, China, Ignatia, Iodum, Ipeca, Iris versicolor, Kalium arsenicosum, Kalium bichromicum, Kalium carbonicum, Kalium iodatum, Kalium muriaticum, Kalium phosphorisum, Kalium sulphuricum, Kreosotum, Lac caninum, Lachesis, Ledum palustre, Lilium tigrinum, Luesinum, Lyocpodium, Magnesium carbonicum, Magnesium phosphorisum, Magnesium sulphuricum, Mandragora, Medorrhinum, Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus, Mezereum, Moschus, Naja, Natrium muriaticum, Natrium sulphuricum, Natrium carbonicum, Natrium phosphoricum, Nitricum acidum, Nux vomica, Opium, Palladium, Petroleum, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Picricum acidum, Platina, Plumbum, Psorinum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Ruta, Selenium, Sepia, Silicea, Stannum, Staphysagria, Stramonium, Sulphur, Sulphuricum acidum, Symphytum. Tabacum, Taraxacum, Tarentula hispanica, Tarentula cubensis, Thuja, Tuberculinum, Veratrum, Zincum.

Spolu bude odporednášaných vyše 400 liekov.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.