Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Levoča 2023 – letná škola – summer school – Douglas Brown, USA

Expired
  • Start date:
    07/06/2023, 9:00
  • End date:
    07/09/2023, 14:00
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Milí kolegovia, na toto leto sme Vám pripravili jedinečnú letnú školu v Levoči. Budeme sa môcť zoznámiť s najlepšími prípadmi z praxe Douglasa Browna z USA.

Ako naše orgány vnímania a intuície dozrievajú, povaha našej homeopatickej praxe sa mení. Vodítka, ktoré sme možno predtým v našej praxi prehliadli, sa menia na brány vnímania, ktoré nám umožňujú rozpoznať témy skupín a rodín, ktoré sú nám čoraz bližšie. Takto sme schopní zdokonaliť sa v správnom lieku, zatiaľ čo predtým by sme si lámali hlavu nad zdanlivo nesúvislým radom symptómov.

Na tomto seminári Doug predstaví niekoľko prípadov – väčšinou nezvyčajných zvieracích liekov – ktoré boli nájdené práve vďaka takémuto vnímaniu predtým skrytých dverí. Jeho cieľom bude podeliť sa o tieto často prehliadané náznaky, ktoré nám pomáhajú vstúpiť do ríše psychedelických liekov,  vtákov, rýb, cicavcov, plazov a červov. Niekoľko príkladov liekov: Psilocybe, Veľký biely žralok, pásomnica, kobra kráľovská a jaguár.

Douglas Brown, CCH, RSHom(NA) vyštudoval sociológiu na Cornellovej univerzite. Neskôr študoval na univerzite v Yale a homeopatiu absolvoval na Hahnemann College of Homeopathy v roku 2001. Veľa jeho článkov je možné nájsť v časopisoch a weboch Hpathy, Homeopathic Links, Interhomeopathy, American Homeopath a na jeho vlastnej webstránke – homeopathichealing.org.
Doug sa zaujíma najmä o úlohu liekov pre rozvoj individuálneho a kolektívneho ľudského vedomia. Žije a praktizuje homeopatiu v Portlande (Oregon).
S jeho prácou sme sa mali možnosť zoznámiť už počas víkendového osobného seminára v roku 2016 v Bratislave. Doug nám ukázal prípady vtákov a vzácnych plynov, ktoré boli originálne a pomohli nám výrazne posunúť naše pochopenie týchto liekov.

Zaujímavý príbeh o tom ako sa Doug Brown dostal k homeopatii si pozrite na tomto videu. Môžete si zapnúť slovenské titulky.


https://www.akademiahomeopatie.sk/doug-brown-moja-cesta-k-homeopatii/

Letná škola v Levoči 6.- 9. júla 2023 – Douglas Brown (štvrtok – nedeľa)


Časový harmonogram:

9,00 – 10,30 hod 11.00 – 12.30 hod 14,00 – 15,30 hod 16.00 – 17.30

Seminár sa uskutoční v dňoch 06. – 09. 07. 2023 v Levoči.
Účastnícky poplatok (za 4 dni) je 140 € (3500 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel: 00421 905 834 565 (Mgr. Janette Bakajsová)

Možnosti platby

1. Bankový prevod
SLOVENSKO
Názov účtu: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Suma: 140 €.

ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942http://www.homeopathichealing.org/
BIC : CEKOCZPP
Suma: 3500 CZK.

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

Douglas Brown bude hovoriť po anglicky. Seminár bude konzekutívne tlmočený do slovenčiny a simultánne do poľštiny a francúzštiny.

…………..

Douglas Brown – summer school in Levoča, Slovakia – 06. – 09. 07. 2023

Dear colleagues, this summer we have planned for you a unique summer school in Levoča. We will be able to get acquainted with the best cases from the practice of Douglas Brown from the USA.

As our organs of perception and intuition mature, the nature of our homeopathic practice shifts in imperceptible ways. Clues that we may have missed earlier in our practice are transformed into doorways of perception that allow us to recognize themes of groups and families that we are becoming increasingly familiar with. In this way we’re able to hone in on the correct remedy whereas before we would have been puzzling over a seemingly disconnected array of symptoms.

In this seminar I will present a number of cases – mostly unusual animal remedies – in which the remedy was found by just such a perception of a previously hidden doorway.  My goal is to share these often overlooked hints that help us enter into the realms of psychedelics,  birds, fish, mammals, reptiles, and worms. Some examples of cases I will present are: Psilocybe, Great white shark, Tapeworm, King Cobra, and Jaguar.

Douglas Brown, CCH, RSHom(NA) graduated in sociology from Cornell University. He later studied at Yale University and graduated in homeopathy from the Hahnemann College of Homeopathy in 2001. Many of his articles can be found in Hpathy, Homeopathic Links, Interhomeopathy, American Homeopath and on his own website – www.homeopathichealing.org.
Doug is particularly interested in the role of medicines in the development of individual and collective human consciousness.
He lives and practices homeopathy in Portland, Oregon.
We had already an opportunity to become acquainted with his work during a weekend seminar in 2016 in Bratislava. Doug showed us amazing cases of birds and noble gases that were original and helped us greatly advance in our understanding of these remedies.
For the interesting story of how Doug Brown got into homeopathy, watch this video:

Time schedule:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Price (for 4 days webinar): 140,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Applications (for English version), you can sign in by writing to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Douglas Brown will speak English. The seminar will be consecutively interpreted into Slovak and simultaneously into Polish and French.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Douglas Brown – cours d’été à Levoča, Slovaquie – 06. – 09. 07. 2023

Chers collègues, cet été, nous avons prévu pour vous une école d’été unique à Levoča, la ville médiévale appartenant à la liste des sites de l’UNESCO. Nous pourrons nous familiariser avec les meilleurs cas de la pratique de Douglas Brown des États-Unis.

Au fur et à mesure que nos organes de perception et d’intuition mûrissent, la nature de notre pratique homéopathique se modifie de manière imperceptible. Des indices que nous aurions pu manquer au début de notre pratique se transforment en portes de perception qui nous permettent de reconnaître les thèmes des groupes et des familles qui nous sont de plus en plus familiers. De cette façon, nous sommes en mesure d’affiner le remède correct alors qu’auparavant nous aurions été perplexes face à un ensemble de symptômes apparemment déconnectés.

Au cours de ce séminaire, Doug présentera un certain nombre de cas – pour la plupart des remèdes animaux inhabituels – dans lesquels le remède a été trouvé par une telle perception d’une porte auparavant cachée. Son objectif sera de partager ces indices souvent négligés qui nous aident à pénétrer dans le royaume des psychédéliques, oiseaux, des poissons, des mammifères, des reptiles et des vers. Voici quelques exemples de cas que je présenterai : Psilocybe, Le grand requin blanc, le ver solitaire, le cobra royal et le jaguar.

Douglas Brown, CCH, RSHom(NA) est diplômé en sociologie de l’Université Cornell. Il a ensuite étudié à l’Université de Yale et a obtenu un diplôme d’homéopathie au Collège Hahnemann d’homéopathie en 2001. Nombre de ses articles sont publiés dans Hpathy, Homeopathic Links, Interhomeopathy, American Homeopath et sur son propre site Web – www.homeopathichealing.org.
Doug s’intéresse particulièrement au rôle des médicaments dans le développement de la conscience humaine individuelle et collective.
Il vit et pratique l’homéopathie à Portland, dans l’Oregon.

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 4 jours): 140,- €

Nouvelles modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Pays :

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :

Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255

BIC : SUBASKBX

Bank : VUB a.s.

Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

 

2 : Inscriptions: (et pourtoute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Douglas Brown parlera en anglais. Le webinaire sera traduit en français, slovaque, polonais.

…………………

Douglas Brown – szkoła letnia w Lewoczy (Słowacja) – 06. – 09. 07. 2023

Szanowni Państwo, tego lata zaplanowaliśmy dla Państwa wyjątkową szkołę letnią w Lewoczy, średniowiecznym mieście należącym do listy zabytków UNESCO. Będziemy mogli zapoznać się z najlepszymi przypadkami z praktyki Douglasa Browna z USA.

W miarę dojrzewania naszych organów percepcji i intuicji, natura naszej praktyki homeopatycznej zmienia się w niezauważalny sposób. Wskazówki, które mogliśmy przeoczyć wcześniej w naszej praktyce, przekształcają się w drzwi percepcji, które pozwalają nam rozpoznać motywy grup i rodzin, z którymi stajemy się coraz bardziej zaznajomieni. W ten sposób jesteśmy w stanie skupić się na właściwym leczeniu, podczas gdy wcześniej zastanawialiśmy się nad pozornie niepowiązanym szeregiem objawów.

Na tym seminarium Doug przedstawi kilka przypadków – głównie nietypowych leków zwierzęcych – w których lek został znaleziony właśnie poprzez takie dostrzeżenie wcześniej ukrytych drzwi. Jego celem będzie podzielenie się tymi często pomijanymi wskazówkami, które pomagają nam wejść w sferę psychedelik, ptaków, ryb, ssaków, gadów i robaków. Niektóre przykłady przypadków, które przedstawię to: Psilocybe, Rekin wielki biały, Tasiemiec, Kobra królewska i Jaguar.

Douglas Brown, CCH, RSHom(NA) ukończył socjologię na Cornell University. Później studiował na Uniwersytecie Yale i ukończył homeopatię w Hahnemann College of Homeopathy w 2001 roku. Wiele jego artykułów można znaleźć w Hpathy, Homeopathic Links, Interhomeopathy, American Homeopath oraz na jego własnej stronie internetowej – www.homeopathichealing.org.
Doug jest szczególnie zainteresowany rolą leków w rozwoju indywidualnej i zbiorowej świadomości człowieka.
Mieszka i praktykuje homeopatię w Portland w stanie Oregon.
Mieliśmy już okazję zapoznać się z jego pracą podczas weekendowego seminarium w 2016 roku w Bratysławie. Doug pokazał nam niesamowite przypadki ptaków i gazów szlachetnych, które były oryginalne i pomogły nam znacznie posunąć się do przodu w naszym rozumieniu tych remediów.

Terminy, cena, zapisy
Cena: 660 zl.
Daty: 06. – 09. 07. 2023 r.

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Dane do przelewu w Euro
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
IBAN: PL36 1600 1462 1883 8307 9000 0002
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Języki :
Douglas Brown będzie mówił w języku angielskim. Webinarium zostanie przetłumaczone na język polski, słowacki i francuski.

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.