Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Veterinárna homeopatia – Geoff Johnson

 

For ENGLISH – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

Dr Geoff Johnson veterinary homeopath

Pozývame vás na sériu krátkych webinárov o veterinárnej homeopatii s renomovaným učiteľom veterinárnej homeopatie Geoffom Johnsonom MA VetMB MRCVS RSHom VetMFHom PCH – homeopatickým veterinárnym lekárom z Anglicka, ktorý lieči aj ľudí. Dr. Johnson používa v homeopatickej praxi aj u zvierat metódu sensation Rajana Sankarana. Učí so zápalom a jeho výklad je veľmi podobný spôsobu výučby Jonathana Hardyho. Dr. Johnson veľa prednáša v Anglicku aj v zahraničí.

Organizačné informácie

3 webináre, vždy od 19.00 CET, 2,5 -3 hodiny,
19 € (500 CZK) za každý webinár alebo spolu 57 € (1500 CZK).
Dátumy:
08. 03. 2021
19. 04. 2021
10. 05. 2021

Prihlášky: petrociova@gmail.com
Tel: 00421 948 127 733

Možnosti platby

1. Bankový prevod:
SLOVENSKO
Názov účtu: MUDr. Vladimír Petroci
IBAN: SK2265000000000020074787
BIC: POBNSKBA
ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

Témy cyklu troch webinárov:

V úvode sa zoznámime so základmi používania homeopatie u zvierat. čo je v princípe rovnaké ako u ľudí a prečo.
Po druhé sa naučíme ako vyšetriť zviera, aby sme zistili užitočné fyzické charakteristiky použiteľné pre homeopatický predpis.
Po tretie, uvidíme ako viesť vyšetrenie u pacienta, ktorý nehovorí. Ako využiť pozorovanie na pochopenie energie zvieraťa a ako ju premeniť na konkrétny liek.
Potom sa dozvieme tipy ako môžeme dosiahnuť to, aby majiteľ hovoril o zvierati čo najjasnejším spôsobom. Naučíme sa všetky otázky, ktoré by sme mohli položiť, aby sme získali čo najviac informácií o RSP (zvláštnych, zriedkavých, jedinečných), psychických a fyzických príznakoch.
Zistíme aj ako preložiť správanie zvieraťa do rubrík.
Po štvrté uvidíme videá, ktoré budú demonštrovať všetko vyššie uvedené a tiež niektoré z hlavných konštitúcií psov a mačiek.
Geoff Johnson používa pri výučbe veľa prípadov.
Spôsob výuky Geoffa Johnsona veľmi pripomína Jonathana Hardyho.
Po úvode do prejdeme ku konkrétnym informáciám, ako je napríklad použitie periodickej tabuľky vo veterinárnom lekárstve. Uvidíme ako sa dá zistiť v ktorom riadku a stĺpci sa daný pes alebo mačka nachádza.
Uvidíme aj použitie Lacs (mliek) u zvierat.
Zistíme ako liečiť rakovinu u zvierat pomocou simillima a tiež podľa Ramakrishnana.
Geoff Johnson často pri liečbe zvierat používa aj evolučný systém rastlín Michal Yakir. Ukáže nám rôzne čeľade rastlín, napríklad solanaceae, na prípadoch zvierat.
Na videách uvidíme aj ako sa prejavuje energia pavúkov a vtákov u zvierat. Veľmi zaujímavý je aj obraz Carcinosina u zvierat.

Veterinary homeopathy with Geoff Johnson

We invite you to a series of short webinars on veterinary homeopathy with renowned teacher Geoff Johnson MA VetMB MRCVS RSHom VetMFHom PCH – Homeopathic Veterinary Surgeon and human homeopath from the United Kingdom.

Geoff Johnson had been trained in veterinary medicine at Cambridge University and practiced conventional veterinary medicine for 8 years before realizing that “I merely controlled their symptoms with drugs.” He now has a homeopathic practice for people and animals, in Somerset, England.
He is a member of the Faculty of Homeopathy, the professional body for medically qualified homeopaths, and gives lectures to the Society of Homeopaths UK.  He is a Sensation homeopath, renowned for his dynamism. He lectures on the Bristol Homeopathic Hospital Academic Department’s 4-year training for doctors and vets and teaches Scholten´s Element Theory and Sensation homeopathy at the School of Homeopathy and other schools in the UK. He lectures nationally and internationally.

Dates, price, applications

3 webinars, since 19.00 CET, 2,5 -3 hours, 19 € each webinar, whole course 57 €.
Dates:
08. 03. 2021
19. 04. 2021
10. 05. 2021

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

How to pay – 2 options

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk
After contacting me by email at petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account. It is a prompt and secure method of payment.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia
Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Topics covered

Firstly the concept of using homeopathy in animals and how it would be just the same as humans and why.
Secondly how to examine an animal to pick up useful physical features that can be used by a homeopath.
Thirdly how to conduct the consultation in a patient that does not speak. How to use the power of observation to understand the energy of the animal and translate that into a remedy. Then how to get the owner to talk about the animal in an as unprejudiced way as possible. All the questions that we would want to ask to get as much information about the SRP and mental and physical symptoms.
How to translate the behavior of the animal in the consulting room into rubrics.
Fourthly showing videos to demonstrate everything above and also to demonstrate some of the major polychrest constitutions of dogs and cats.
I would do this in the way of cases. I always teach using cases.
The method of teaching of Geoff Johnson is very similar to Jonathan Hardy´s one.
After the introduction to the subject, we will proceed to specifics –
the use of the periodic table analysis in veterinary medicine and how to work out which row and column the dog or cat resided in.
The use of milk remedies in animals.
The treatment of cancer in animals involving finding the similimum and also the work of Ramakrishnan.
Demonstration of the use of Michal Yakir´s plant evolution system and how that can be used in animals.
Demonstration of certain plant families through cases in animals, such as Solanaceae. Showing the videos to demonstrate spider energy and bird energy in animals.
Explaining Carcinosinum picture in animals.

Schedule of webinars of SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/

Homéopathie vétérinaire – Geoff Johnson

Nous vous invitons à une série de courts webinaires sur l’homéopathie vétérinaire avec le professeur renommé Geoff Johnson MA VetMB MRCVS RSHom VetMFHom PCH – Médecin vétérinaire homéopathe du Royaume – Uni. Geoff Johnson a été formé en médecine vétérinaire à l’université de Cambridge et a pratiqué la médecine vétérinaire conventionnelle pendant 8 ans avant de réaliser qu’il ne faisait que contrôler leurs symptômes avec des médicaments”. Il a maintenant un cabinet d’homéopathie et de chirurgie vétérinaire, dans le Somerset, en Angleterre.

Il est membre de la Faculté d’homéopathie, l’organisme professionnel des homéopathes médicalement qualifiés, et donne des conférences à la Société des homéopathes du Royaume-Uni.  C’est un homéopathe de la Sensation, reconnu pour son dynamisme. Il donne des conférences pour la formation en 4 ans du département académique de l’hôpital homéopathique de Bristol pour les médecins et les vétérinaires et enseigne la théorie des éléments et l’homéopathie de la Sensations à l’École d’homéopathie.

Dans sa pratique homéopathique, Dr. Geoff Johnson utilise principalement la méthode de la sensation de Rajan Sankaran, et son mode d’enseignement est très similaire à celui de Jonathan Hardy.

Dates, prix, inscriptions

Si vous êtes intéressés par ces webinaires mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

3 webinaires, à partir de 19h00 CET, 2,5 -3 heures, 19 € par webinaire, cours entier 57 €.
08.03.2021
19. 04. 2021
10. 05. 2021

Inscriptions: veuillez après paiement vous inscrire auprès de Catherine:
Indiquez bien le(s) séminaire(s) au(x)quel(s) vous vous inscrivez Joignez une preuve de paiement pour valider votre inscription.📧  bozon.studle@seznam.cz
☎ Mobile et WhatsApp: 00420601575731

Modalités de paiement

1. Paiement :

a. Si vous voulez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Pays :

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :

Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

BIC : SUBASKBX

IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255

Bank : VUB a.s.

Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Thèmes des webinaires

Dr Geoff Johnson

Tout d’abord, nous nous pencherons sur l‘utilisation de l’homéopathie chez les animaux et comment c’est en fait la même chose que pour les humains et pourquoi.
Deuxièmement, nous verrons comment examiner un animal pour identifier des caractéristiques physiques utiles qui peuvent être utilisées par un homéopathe.

Troisièmement, nous apprendrons comment mener la consultation chez un patient qui ne parle pas. Comment utiliser le pouvoir de l’observation pour comprendre l’énergie de l’animal et la traduire en remède. Ensuite, comment amener le propriétaire à parler de l’animal avec le moins de préjugés possibles. Nous découvrirons toutes les questions à poser pour obtenir le plus d’informations sur les symptômes rares, étranges et particuliers et les symptômes psychiques et physiques. Nous verrons comment traduire le comportement de l’animal au cabinet de consultation en rubriques.
Quatrièmement, nous aurons une projection de vidéos pour démontrer tout ce qui précède et également pour démontrer certaines des principales constitutions polychrestes des chiens et des chats. Tout cela à partir de cas cliniques.

La méthode d’enseignement de Geoff Johnson est très similaire à celle de Jonathan Hardy. Après l’introduction au sujet, nous avancerons vers les détails – l’utilisation de l’analyse des tableaux périodiques en médecine vétérinaire et la manière de déterminer dans quelle série et dans quelle colonne se trouve le chien ou le chat.
Nous considérerons l’utilisation de remèdes Lacs chez les animaux.
Nous parlerons du traitement du cancer chez les animaux, consistant en la recherche du similimum et aussi le travail de Ramakrishnan.
Nous monterons l’utilisation du système d’évolution des plantes de Michal Yakir et comment il peut être utilisé chez les animaux. Nous montrerons certaines familles végétales à travers des cas d‘animaux, les Solanacées par exemple.
Des vidéos vous monteront l’énergie des araignées et l’énergie des oiseaux chez les animaux.
Nous expliquerons le tableau de Carcinosinum chez les animaux.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2021.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais