Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

F. Swoboda & S. Diez – Paprade (Ferns, Fougères, Farne)

 

For English, click here…

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici…

Klicken Sie hier für Deutsch…

Pozývame Vás na webinár Franza Swobodu & Suzanne Diez – Papraďorasty. Podobne ako machy, ktorým sme venovali webinár v januári t.r., sú lieky z tejto skupiny s výnimkou Lycopodia veľmi málo známe. Lycopodium je polychrest. Predpokladáme, že aj iné lieky z tejto skupiny budú dôležité v našej praxi. Staré rastliny nám pomáhajú vyplniť prázdne miesta v našej materie medike.

Dr. Franz Swoboda & Dr. Susanne Diez robia veľa provingov so starými rastlinami a používajú ich vo svojej praxi. Je to skupina rastlín, ktorá zodpovedá ľuďom, ktorí vám povedia svoj fyzický problém a nič viac. Chýba im vedomie súvislostí a individualita. Nemáme sa často o čo oprieť pri výbere lieku. Sú to ľudia, ktorí nevedia vyjadriť svoje utrpenie, pretože je viac v podvedomí, nie sú s ním v kontakte. Staré rastliny ešte nemajú lantanoidný, uvedomelý potenciál.

Keď som sa o tom rozprával s Franzom, spomenul som si na prípad jedného muža s karcinómom močového mechúra. Okrem tohto faktu a prítomnosti krvi v moči som sa nemal o čo oprieť pri predpise napriekk tomu, že som sa s ním rozprával hodinu a pol. Bol veľmi obyčajný, žil na dedine, vyrovnaný so svojím životom, nemal žiadne duševné problémy, príbehy, ani iné fyzické príznaky. Na základe týchto dvoch znakov: rakovina močového mechúra a krv v moči som mu dal 4 lieky. Jedným z nich bolo Equisetum, praslička. O mesiac rakovina už nebola prítomná a neodstránili mu močový mechúr. Nemusel mať opoeračne urobený vývod na bruchu. Približne po piatich rokoch sa mu rakovina vrátila. V tom čase som však stále ešte nevedel, že tým správnym liekom bolo Equisetum. Snažil som sa mu dávať “presné” konštitučné lieky. Bohužiaľ, nakoniec zomrel. Preto je tak dôležité rozumieť skupinám liekov a rozšíriť si znalosti našej materie mediky. Môžeme tým zachrániť životy.
Lieky zo skupiny papraďorastov, ktorými sa budeme počas webináru zaoberať, môžu pomôcť “normálnym” ľuďom. Preto by sme sa s nimi mali zoznámiť. Je to skupina rastlín, ktorá je dôležitá pre našu prax.

Počas webinára nás Dr. Susanne Diez & Dr. Franz Swoboda zoznámia s hlavnými témami papradí a ukážu nám prípady zo svojej praxe. Lieky, o ktorých budeme hovoriť sú: Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Pteridium aquilinum, Dryopteris filix mas, Athyrium filix-femina, Lycopodium clavatum, Huperzia serrata, Selaginella lepidophylla, Equisetum arvense, Equisetum hyemale.

Čas: Pondelok 29. 3. 2021 od 19.00, 2,5 hodiny.
Cena: 19 € resp. 500 Kč
Prihlášky: petrociova@gmail.com
Tel: +421 948 127 733
Webinár podobne ako aj všetky ostatné naše webináre a semináre sú tlmočené do slovenčiny. Po webinári účastníci dostanú k dispozícii videonahrávku.

Možnosti platby

1. Bankový prevod:
SLOVENSKO
Názov účtu: MUDr. Vladimír Petroci
IBAN: SK2265000000000020074787
BIC: POBNSKBA
…ČESKÁ REPUBLIKA….
Napíšte, prosíme na petrociova@gmail.com

Franz Swoboda & Susanne Diez  FERNS – webinar, March 29th 2021

We invite you to the webinar of Franz Swoboda & Suzanne Diez – Ferns – March 29th 2021. Similarly to the mosses we spoke about during the webinar in January, remedies from the group of Ferns, beside of Lycopodium, are unknown. Lycopodium is a polychrest. So we can presume that also other remedies of this group will be important in our practice. We need to know better old plants to fill the gaps in our materia medica.

Dr. Franz Swoboda & Dr. Susanne Diez are doing many provings with old plants and begin to use them in their practice. It is a group of plants that corresponds to people who will tell you their physical problems and not much more. In that case, homeopaths might have problems in choosing a remedy. We think these people are unable to express themselves. Yet, they have a background we should understand. In their perception, there is (subconsciously) a collective that defines their role, their aspirations, and their actions. We tend to look at those people as if they lack individuality. How we could see it in a more respectful way, will be discussed during the webinar.

When I (Vladimir) talked with Franz about this aspect of ferns, I recalled a case of a man with bladder cancer. Apart from this fact and the presence of blood in his urine, I had nothing to lean on in the prescription. He was a very ordinary man, lived in a village, balanced life, no mental problems, stories, or other physical symptoms. Based on these two low-level physical symptoms: malign cancer of the bladder and bloody urine, as there was a high urgency, I have prescribed him 4 remedies concurrently. I did not know which is the best one. Within a month, cancer miraculously disappeared and his bladder had not been removed. After several years, cancer reappeared. At that time I still did not know that Equisetum, one of those 4 remedies, was the right one as his main symptom was a lack of symptoms. I tried to prescribe a more sophisticated way on his presumed constitution, not repeating Equisetum. He eventually died.
We can save lives if we understand groups of homeopathic remedies and we have more remedies in our materia medica. The remedies from the group of ferns, we will discuss during the webinar, can help “normal” people.

Remedies we will talk about are Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Asplenium ruta muraria, Pteridium aquilinu, Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Lycopodium clavatum, Huperzia serrata, Selaginella lepidophylla, Equisetum arvense, Equisetum hyemale.

Dr. Franz Swoboda (1956), is an Austrian homeopath who graduated (1980) in medicine in Vienna. In that same year, he started his homeopathic studies and counts Alexander Koller, Mathias Dorcsi, and Hamish W. Boyd as his first teachers. His main influences are Rajan Sankaran and Jan Scholten (in order of appearance).
Initially, he practiced homeopathy in pediatric and geriatric units until 1992 and, in 1985, started his private homeopathic practice in Vienna. From that year on until recently, he was editor-in-chief for 28 volumes of Documenta Homoeopathica, a yearbook of article collections in the German language. Franz teaches and writes and lives happily together with his wife Gabriele near Vienna. His four children Nora, Nicolas, Vanessa, and Fabienne are another source of joy, recently augmented by his grandson Elio.

Time: Monday March 29th 2021 since 19.00, 2,5 hours
Price: 19 €
Aplication: petroci@gmail.com

Tel: 00-421-905-501-798
Dr. Franz Swoboda will speak English. He will be interpreted to French, Slovak, Polish and probably also to German in separate chanels.
The webinar will be recorded and participants will have the opportunity to see it also later.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

How to pay – 2 options:

1 . If you need an invoice, please use PayPal
Ask me by email to petroci@gmail.com to create an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.
You can also directly pay to PayPal account info@akademiahomeopatie.sk, but the payment will be not connected with the invoice.

2. Bank Transfer:
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.
It is not enough to pay for the webinar, you need to apply also by writing an email to petroci@gmail.com. Else how we will not know your contact email and we will be not able to send you a Zoom link.

Dr Franz Swoboda & Susanne Diez 

Les fougères – webinaire, le 29 mars, 19 h00

Nous vous invitons au webinaire de Franz Swoboda & Suzanne Diez – Les Fougères – le 29 mars 2021. Comme les mousses dont nous avons parlé lors du webinaire de janvier, les remèdes du groupe des fougères, à part Lycopodium, sont inconnus. Lycopodium est un polychreste. Nous pouvons donc supposer que d’autres remèdes de ce groupe seront également importants dans notre pratique. Nous avons besoin de mieux connaître les plantes anciennes pour combler les lacunes de notre matière médicale.

Franz Swoboda

Le Dr Franz Swoboda & le Dr Susanne Diez font beaucoup de pathogénésies avec des plantes anciennes et commencent à les utiliser dans leur pratique. C’est un groupe de plantes qui correspond à des gens qui vous diront leurs problèmes physiques et guère plus. Dans ce cas, les homéopathes pourraient avoir des problèmes pour le choix d’un remède. Nous pensons que ces gens sont incapables de s’exprimer. Pourtant, ils ont un fond que nous devrions comprendre. Dans leur perception, il y a (inconsciemment) un collectif qui définit leur rôle, leurs aspirations et leurs actions. Nous avons tendance à regarder ces gens comme s’ils manquaient d’individualité. Nous verrons pendant ce webinaire comment nous pourrions les voir d’une manière plus respectueuse.

Quand j’ai parlé (moi, Vladimir) avec Franz de cet aspect des fougères, , je me suis souvenu du cas d’un homme avec un cancer de la vessie. Mis à part ce fait et la présence de sang dans son urine, je n’avais rien sur quoi m’appuyer pour la prescription. C’était un homme très ordinaire, il vivait dans un village, avait une vie équilibrée, pas de problèmes psychiques, pas d’histoires ni d’autres symptômes physiques. Sur la base de ces deux symptômes physiques de    bas niveau : cancer malin de la vessie et urine sanglante, et parce qu’il y avait vraiment urgence, je lui ai prescrit 4 remèdes simultanément. Je ne savais pas lequel était le meilleur. En moins d’un mois, le cancer a miraculeusement disparu et il n’y a pas eu ablation de la vessie. Mais plusieurs années plus tard, son cancer est réapparu. À cette époque, malheureusement, je ne savais toujours pas qu’Equisetum, l’un de ces 4 remèdes, était le bon, et que son symptôme principal était justement un manque de symptômes. J’ai donc essayé de prescrire avec une méthode plus sophistiquée sur sa constitution présumée ne répétant pas Equisetum. Finalement, il est mort.

Nous pouvons sauver des vies en comprenant les groupes de remèdes homéopathiques et en augmentant le nombre de remèdes dans notre matière médicale. Les remèdes du groupe des fougères, nous allons parler au cours de ce webinaire, peuvent aider « des personnes normales ».

Nous parlerons des remèdes suivants: Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Pteridium aquilinumDryopteris filix mas, Athyrium filix-femina, Lycopodium clavatum, Huperzia serrata, Selaginella lepidophylla, Equisetum arvense, Equisetum hyemale.

Horaires : lundi 29 mars 2021 à partir de 19h00; 2,5 heures
Prix: 19 €
Le Dr Franz Swoboda parlera en anglais. Le webinaire sera interprété en français, slovaque et polonais sur des canaux séparés.
Le webinaire sera enregistré et les participants pourront le visionner en différé également.

Veuillez envoyer votre inscription par e-mail à Catherine avec votre preuve de paiement:
📧 bozon.studle@seznam.cz
☎ Mobile et WhatsApp: + 420 601 575 731

Comment payer – 2 options:

Si vous souhaitez une facture:
(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)
Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes:
Nom, Prénom, Adresse postale, Pays,
Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez
Montant total

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.
Joignez la preuve de paiement à votre inscription.

Virement:
Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie
Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.
Joignez la preuve de paiement à votre inscription.

Il ne suffit pas d’envoyer le paiement pour vous inscrire. Vous devez également envoyer votre inscription par e-mail à Catherine. Sinon, nous ne pourrons pas vous envoyer de lien Zoom.

Franz Swoboda & Susanne Diez – FARNE – webinar, Montag 29. März 2021

Nach dem hervorragenden Webinar über Moose geht es weiter mit der Entdeckung alter Pflanzen: Dr. Franz Swoboda & Dr. Susanne Diez werden uns in das unbekannte Reich der FARNE einführen.
Montag, 29. März 2021 – 19:00 (CET)
Das Webinar wird ca. 2,5 – 3 Stunden dauern.
Preis: 19 €.
Auch ins Deutsche übersetzt.
Das Webinar wird aufgenommen werden und die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, es auch später anzusehen.  

Dr. Franz Swoboda & Dr. Susanne Diez machen viele Prüfungen mit alten Pflanzen und beginnen, diese in ihrer Praxis zu verwenden. Es ist eine Gruppe von Pflanzen, die den Menschen entspricht, die Ihnen ihre körperlichen Probleme erzählen und nicht viel mehr. In diesem Fall können Homöopathen Probleme bei der Wahl eines Mittels haben. Wir denken, dass diese Menschen unfähig sind, sich auszudrücken. Doch sie haben einen Hintergrund, den wir verstehen sollten. In ihrer Wahrnehmung gibt es (unbewusst) ein Kollektiv, das ihre Rolle, ihre Bestrebungen und ihr Handeln definiert. Wir neigen dazu, diese Menschen so zu betrachten, als ob es ihnen an Individualität fehlt. Wie wir sie auf eine respektvollere Art und Weise sehen können, wird während des Webinars besprochen.

Heilmittel, über die wir sprechen werden, sind Asplenium scolopendrium, Asplenium trichomanes, Asplenium ruta muraria, Pteridium aquilinu, Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Lycopodium clavatum, Huperzia serrata, Selaginella lepidophylla, Equisetum arvense, Equisetum hyemale.

Anmeldung (nach Bezahlung):
📧 bozon.studle@seznam.cz
Mobile et WhatsApp: + 420 601 575 731

Bezahlung:

a. Wenn Sie eine Rechnung wünschen:
(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)
Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:
Nachname:
Vorname:
Postanschrift:
Land
Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden:
Gesamtbetrag:
Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.
Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

b. Überweisung
Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Bank: VUB a.s.
Kontoinhaber: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei
Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.
Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

SAKH-Webinarplan für die kommenden Monate:
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/

Webinaire de Franz Swoboda – Les mousses: https://www.akademiahomeopatie.sk/franz-swoboda-machy/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.