Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Weekend webinar – Tomáš Výboch – Duševné poruchy – Mental disorders – 07. – 08. 05. 2022

Expired
  • Start date:
    05/07/2022, 9:00
  • End date:
    05/08/2022, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Tomas VybochÚzkostnými poruchami trpí počas života v nejakej forme až 15 % populácie. Pandémia COVID-19 spôsobila výrazný nárast úzkostných porúch v spoločnosti. Homeopatia dokáže byť pri liečbe duševných chorôb mimoriadne účinná, avšak odbornej literatúry k tejto problematike je žiaľ nedostatok. Preto tento seminár odporúčame všetkým homeopatom, ktorí chcú vo svojej praxi pomáhať ľuďom s duševnými problémami.

Tomáš Výboch sa vo svojej praxi špecializuje na liečbu duševných chorôb. Jedna tretina klientov ho navštívi kvôli duševným ťažkostiam. Počas seminára sa s nami podelí o prípady liečby panickej poruchy, generalizovanej úzkostnej poruchy, obsedantno kompulzívnej poruchy, depresie, antisociálneho správania u detí, Aspergerovho syndrómu a autizmu.

Uvidíme napríklad prípady pacientov, ktorí mali tak výraznú úzkosť, že nedokázali odísť z domu alebo vyliečenie pacienta, ktorý sa neustále bál, že ho niekto otrávi. Prezentované budú prípady úzkostnej poruchy, ktorá vznikla v dôsledku vyhorenia. Medzi najzaujímavejšie patria kazuistiky, kedy mali klienti nutkavé myšlienky, aby ublížili svojím blízkym a prípad dieťaťa, ktoré nevedelo odlíšiť skutočnosť od fantázie.

Tomáš bude prezentovať prípady z minerálnej, rastlinnej a živočíšnej ríše, ktoré boli vyriešené systémom Jana Scholtena. Seminár tiež slúži na prehĺbenie vedomostí v tomto systéme. Mnohé lieky, ktoré bude prezentovať sa v repertóriu nenachádzajú,alebo majú len slabé zastúpenie.

Naučíme sa tiež:

–          v čom sa líšia homeopatické postupy pri liečbe duševných od fyzických chorôb

–          akým chybám sa vyvarovať pri liečbe duševných ťažkostí

–          ktoré príznaky sú všeobecné a ktoré špecifické

–          ktoré skupiny homeopatických liekov sa opakovane preukázali ako účinné pri liečbe duševných chorôb.

Tomáš Výboch sa už od raného veku zaoberal javmi medzi nebom a zemou. Keď bol tínedžer, skúmal okultizmus, špiritizmus a mágiu. Už ako dieťa sa hrával  na čarodejníka, ktorý s malými skúmavkami mieša najrôznejšie elixíry. Fascinovala ho latinčina. Preto nie je prekvapujúce, že keď sa v 18. roku života stretol s homeopatiou, bol ňou okamžite očarený. Po prečítaní prvej homeopatickej knihy začul vnútorné volanie, ktoré ho pobádalo k tomu, aby sa stal homeopatom. Toto volanie postupne silnelo a stalo sa hlavným hnacím motorom jeho života, ktorému nekládol odpor, ale verne ho nasledoval. Napokon sa mu tento sen splnil a spolu s ním aj túžobné prianie, môcť homeopatiu učiť.

Tomáš vyštudoval Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie. Po štúdiu absolvoval ročnú prax u Dr. Petrociho, následne si otvoril vlastnú prax a po niekoľkých rokoch sa stal lektorom na SAKH. Medzi jeho záujmy patrí psychológia a psychiatria. Študuje hlavne diela psychiatrov C.G. Junga a Viktora Frankla. A keďže si človek magneticky priťahuje to, čo ho zaujíma, medzi jeho najčastejších klientov patria ľudia s duševnými chorobami.

12-hodinový víkendový webinár Duševné poruchy – Tomáš Výboch – 07. – 08. 05. 2022 (sobota a nedeľa)

Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Webinár sa uskutoční v dňoch 07. – 08. 05. 2022.
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Účastnícky poplatok je 90 € (2300 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel: 00421 905 834 565 (Mgr. Janette Bakajsová)

Časový harmonogram:
9,00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30

Možnosti platby

1. Bankový prevod (pozor zmenený účet):
SLOVENSKO
Názov účtu: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Suma: 90 €.

ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

…………..

Tomáš Výboch – Mental Disorders – May 7th – 8th 2022

Tomas Vyboch

Up to 15% of the population suffers from anxiety disorders in some form during their lifetime. The COVID-19 pandemic has caused a significant increase in anxiety in society. Homeopathy can be extremely effective in the treatment of mental illnesses, but the literature on this subject is scarce. Therefore we recommend this seminar to all homeopaths who wish to help people with mental problems in their practice.

Tomáš Výboch specializes in the treatment of mental illnesses in his practice. One-third of his clients visit him because of mental problems. During the seminar, he will share with us cases of treatment of panic disorder, generalised anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, depression, antisocial behaviour in children, Asperger’s syndrome and autism.

For example, we will see cases of patients who had such severe anxiety that they were unable to leave the house; a cure of a patient who was constantly afraid that someone would poison him; a case of anxiety disorder resulting from burnout… Some of the most interesting cases include those in which clients had compulsive thoughts to harm their loved ones and the case of a child who could not distinguish reality from fantasy.

Tomas will present cases from the mineral, plant and animal kingdoms. These cases have been solved mostly by Jan Scholten’s system of minerals and plants. The seminar also serves to deepen the knowledge of this system. Many of the remedies he will present are not found in the repertory or are poorly represented in it.

We will also learn:

– what is the difference between mental and physical illnesses in homeopathic treatment

– what are mistakes to avoid when treating mental disorders

– which symptoms are general and which are specific

– which groups of homeopathic remedies have repeatedly proven to be effective in the treatment of mental illnesses.

From an early age, Tomáš Výboch was attracted by phenomena between heaven and earth. When he was a teenager, he explored the occult, spiritualism and magic. Even as a child, he used to play at being a sorcerer, mixing all sorts of elixirs with small test tubes. He was fascinated by Latin. It is therefore not surprising that when he encountered homeopathy at the age of 18, he was immediately fascinated by it. After reading his first homeopathic book, he heard an inner calling that prompted him to become a homeopath. This call gradually grew stronger and became the main driving force in his life, which he did not resist but followed faithfully. Eventually, this dream came true and with it his wish to be able to practice and teach homeopathy.

Tomáš graduated from the Slovak Academy of Classical Homeopathy. After his studies, he completed a year’s practice with Dr Petroci, then opened his own practice and after a few years became a lecturer at SAKH. His interests include psychology and psychiatry. He mainly studies the works of psychiatrists Carl G. Jung and Viktor Frankl. And since we are attracting things we are deeply concerned about, his most frequent clients are people with mental illnesses.

The online weekend webinar May 7th – 8th 04. 2022 (Saturday and Sunday),

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

You can use a PayPal account: info@akademiahomeopatie.sk
Please ask us before the payment for the PayPal invoice writing to petroci@gmail.com, as there are frequent errors in writing this email (serving as the PayPal account). Besides, you will have immediately the invoice for your accountancy.
We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
Please, mention a change in the account!
Name of the bank account: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Sum: 90 €.
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Application:
Write, please to this email:

📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Speaker will speak English. The webinar will be consecutively interpreted into Slovak on the same channel as the speaker will be speaking to provide the proper pace for other interpreters. There will be dedicated channels for other languages: Polish (for sure), French, German, Hungarian. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter’s voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the speaker´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Tomáš Výboch – Les maladies mentales – 7 – 8 mai 2022

Jusqu’à 15 % de la population souffre de troubles anxieux sous une forme ou une autre au cours de sa vie. La pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation significative de l’anxiété dans la société. L’homéopathie peut être extrêmement efficace dans le traitement des maladies mentales, mais la littérature sur ce sujet est rare. Nous recommandons donc ce séminaire à tous les homéopathes qui souhaitent aider les personnes souffrant de problèmes mentaux dans leur pratique.

Tomas Vyboch
Tomáš Výboch est spécialisé dans le traitement des maladies mentales dans son cabinet. Un tiers de ses clients le consultent en raison de problèmes mentaux. Au cours du séminaire, il partagera avec nous des cas de traitement du trouble panique, du trouble anxieux généralisé, du trouble obsessionnel compulsif, de la dépression, du comportement antisocial chez l’enfant, du syndrome d’Asperger et de l’autisme.

Par exemple, nous verrons des cas de patients dont l’anxiété était si grave qu’ils étaient incapables de sortir de chez eux ; la cure d’un patient qui avait constamment peur que quelqu’un l’empoisonne ; un cas de trouble anxieux résultant d’un épuisement professionnel… Parmi les cas les plus intéressants, citons ceux où les clients avaient des pensées compulsives de nuire à leurs proches et le cas d’un enfant qui ne pouvait pas distinguer la réalité de l’imaginaire.

Tomas présentera des cas provenant des royaumes minéral, végétal et animal. Ces cas ont été résolus principalement grâce au système des minéraux et des plantes de Jan Scholten. Le séminaire sert également à approfondir les connaissances dans ce système. Beaucoup des remèdes qu’il présentera ne se trouvent pas dans le répertoire, ou y sont mal représentés.

Nous apprendrons également :

– quelle est la différence dans le traitement homéopathique des maladies mentales et physiques

– quelles sont les erreurs à éviter dans le traitement des troubles mentaux

– quels symptômes sont généraux et quels symptômes sont spécifiques

– quels groupes de remèdes homéopathiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement des maladies mentales.

Dès son plus jeune âge, Tomáš Výboch a été attiré par les phénomènes entre le ciel et la terre. À l’adolescence, il a exploré l’occultisme, le spiritisme et la magie. Enfant déjà, il s’amusait à être un sorcier, mélangeant toutes sortes d’élixirs avec de petites éprouvettes. Il est fasciné par le latin. Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’il rencontre l’homéopathie à l’âge de 18 ans, il soit immédiatement fasciné par celle-ci. Après avoir lu son premier livre d’homéopathie, il a entendu un appel intérieur qui l’a incité à devenir homéopathe. Cet appel s’est progressivement renforcé et est devenu la principale force motrice de sa vie, à laquelle il n’a pas résisté mais qu’il a suivie fidèlement. Finalement, ce rêve s’est réalisé et, avec lui, son souhait de pouvoir pratiquer et enseigner l’homéopathie.

Tomáš est diplômé de l’Académie slovaque d’homéopathie classique. Après ses études, il a exercé pendant un an auprès du Dr Petroci, puis a ouvert son propre cabinet et, après quelques années, est devenu chargé de cours à SAKH. Il s’intéresse à la psychologie et à la psychiatrie. Il étudie principalement les travaux des psychiatres Carl G. Jung et Viktor Frankl. Et comme nous attirons des choses qui nous préoccupent profondément, ses clients les plus fréquents sont des personnes atteintes de maladies mentales.

Le webinaire du week-end en ligne 7  – 8 mai 2022 (samedi et dimanche),

Le webinaire du week-end de 12 heures 7.- 8. mai (samedi et dimanche) – Tomáš Výboch

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 90,- €

Nouvelles modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Pays :

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :

Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

 

2 : Inscriptions: (et pour toute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Tomáš Výboch parlera en slovaque. Le webinaire sera traduit en français, anglais, polonais, allemand. Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, slovaque, polonais, hongrois), et environ 20% du volume de la voix du Tomáš Výboch.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2022.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………

Tomáš Výboch – Psychische Störungen – 7. – 8. Mai 2022 (12 Stunden)

Tomas VybochUnter Angststörungen leiden im Laufe des Lebens in irgendeiner Form bis zu 15 % der Menschen. Die COVID-19-Pandemie bewirkte in der Gesellschaft einen deutlichen Anstieg der Angststörungen. Homöopathie kann bei der Behandlung der psychischen Erkrankungen außerordentlich wirksam sein, doch ist zu diesem Thema nur wenig Fachliteratur vorhanden. Deshalb empfehlen wir dieses Webinar allen Homöopathen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihren Praxen helfen wollen.

Tomáš Výboch spezialisiert sich in seiner Praxis auf Behandlung der psychischen Erkrankungen. Ein Drittel seiner Kunden sucht ihn wegen seelischen Beschwerden auf. Im Webinar teilt er mit uns seine Erfahrungen mit der Behandlung von Fällen der Panikstörung, generalisierten Angststörung, Zwangsstörung, Depression, des antisozialen Verhaltens bei Kindern, Asperger-Syndroms und Autismus.

Wir werden Fälle betrachten, wenn die Ängstlichkeit der Patienten so erheblich war, dass sie nicht in der Lage waren, das Haus zu verlassen, oder einen geheilten Patienten, der ständige Angst hatte, von jemandem vergiftet zu werden. Präsentiert werden auch Fälle einer Angststörung, die infolge des Burn-Outs entstanden sind. Zu der interessantesten Kasuistik zählen Fälle von Kunden die Zwangsideen ihre Nahestehenden zu verletzen hatten und der Fall eines Kindes, das die Realität von der Fantasie nicht unterscheiden konnte.

Tomáš zeigt Fälle aus dem Reich der Mineralien, Pflanzen und Tiere, die mit Hilfe des Systems von Jan Scholten erfolgreich behandelt wurden. Das Webinar dient ebenfalls zur Vertiefung der Kenntnisse dieses Systems. Viele der präsentierten Mittel sind im Repertorium nicht zu finden, bzw. nur sehr schwach vertreten.

Weiter lernen wir:

–          worin sich die homöopathische Herangehensweise bei der Behandlung der psychischen Erkrankungen von der Behandlung der körperlichen Erkrankungen unterscheidet

–          welche Fehler bei der Behandlung der psychischen Erkrankungen zu vermeiden sind

–          welche Symptome allgemein und welche spezifisch sind

–          welche Gruppen der homöopathischen Mittel sich wiederholt als wirksam bei der Behandlung der psychischen Erkrankungen erwiesen haben.

Tomáš Výboch beschäftigte sich seit dem Kindesalter mit Phänomenen zwischen Himmel und Erde. Als Teenager erforschte er Okkultismus, Spiritismus und Magie. Bereits als kleines Kind spielte er einen Zauberer, der in kleinen Reagenzgläsern verschiedensten Zaubertränke zumischt. Er wurde von Latein fasziniert. Deshalb ist keine Überraschung, dass er bei seiner ersten Begegnung mit der Homöopathie im Alter von 18 Jahre von ihr sofort bezaubert wurde. Nachdem er das erste homöopathische Buch gelesen hat, folgte er seiner inneren Stimme, die ihn ermuntert hat, Homöopath zu werden. Dieser Ruf wurde immer stärker und mit der Zeit wurde er zum Hauptantriebsmotor seines Lebens; er hat keinen Widerstand geleistet und diesen Ruf getreu gefolgt. Schließlich ging dieser Traum in Erfüllung und zusammen mit ihm auch sein Wunsch die Homöopathie zu unterrichten.

Tomáš studierte die Slowakische Akademie der klassischen Homöopathie (SAKH). Nach dem Studium absolvierte ein Praktikumsjahr beim Dr. Petroci, anschließend eröffnete er eigene Praxis und nach einigen Jahren wurde er Lektor in der SAKH. Zu seinen Interessen zählen die Psychologie und Psychiatrie. Er studiert insbesondere Werke der Psychiater C.G. Jung und Viktor Frankl. Und da jeder Mensch davon magnetisch angezogen wird, was ihn interessiert, gehören zu seinen häufigsten Kunden Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Das Online-Wochenend-Seminar vom 7. bis 8. Mai 2022 (Samstag und Sonntag),
insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Die angemeldeten Teilnehmer erhalten nach dem Seminar eine Videoaufzeichnung

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr: mit Übersetzung ins Deutsche 115 Euro (Tomáš wird Slowakisch sprechen)

BEZAHLUNG

Wenn Sie eine Rechnung wünschen:

(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)

Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:

Nachname, Vorname, Postanschrift, Land

Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden

Gesamtbetrag:

Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.


Überweisung:

Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.
IBAN:  SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Kontoinhaber: SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.
L
egen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz
und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:
Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.
☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Tomáš Výboch wird auf Slowakich vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, English, und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.

……………

Tomáš Výboch – Zaburzenia psychiczne – 7-8 maja 2022 r.

Tomas VybochNawet 15% populacji cierpi na zaburzenia lękowe w jakiejś formie w ciągu swojego życia. Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost poziomu lęku w społeczeństwie. Homeopatia może być niezwykle skuteczna w leczeniu chorób psychicznych, ale literatura na ten temat jest skąpa. Dlatego polecamy to seminarium wszystkim homeopatom, którzy w swojej praktyce chcą pomagać osobom z problemami psychicznymi.

Tomáš Výboch w swojej praktyce specjalizuje się w leczeniu chorób psychicznych. Jedna trzecia jego klientów zgłasza się do niego z powodu problemów psychicznych. Podczas seminarium podzieli się z nami przypadkami leczenia zaburzeń panicznych, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, depresji, zachowań antyspołecznych u dzieci, zespołu Aspergera i autyzmu.

Zobaczymy na przykład przypadki pacjentów, u których lęk był tak silny, że nie byli w stanie wyjść z domu; leczenie pacjenta, który ciągle bał się, że ktoś go otruje; przypadek zaburzeń lękowych wynikających z wypalenia zawodowego… Do najciekawszych przypadków należą te, w których pacjenci mieli kompulsywne myśli, aby skrzywdzić swoich bliskich, oraz przypadek dziecka, które nie potrafiło odróżnić rzeczywistości od fantazji.

Tomas przedstawi przypadki z królestwa minerałów, roślin i zwierząt. Przypadki te zostały w większości rozwiązane dzięki systemowi minerałów i roślin Jana Scholtena. Seminarium służy również pogłębieniu wiedzy na temat tego systemu. Wiele z leków, które przedstawi, nie występuje w repertorium lub jest w nim słabo reprezentowanych.

Dowiemy się także:

– na czym polega różnica w leczeniu homeopatycznym chorób psychicznych i fizycznych

– jakich błędów należy unikać w leczeniu zaburzeń psychicznych

– które objawy są ogólne, a które specyficzne

– które grupy leków homeopatycznych wielokrotnie okazywały się skuteczne w leczeniu chorób psychicznych.

Tomáša Výbocha od najmłodszych lat pociągały zjawiska zachodzące między niebem a ziemią. Jako nastolatek zgłębiał tajniki okultyzmu, spirytyzmu i magii. Już jako dziecko bawił się w czarodzieja, mieszając różnego rodzaju eliksiry w małych probówkach. Fascynowała go łacina. Nic więc dziwnego, że kiedy w wieku 18 lat zetknął się z homeopatią, od razu się nią zafascynował. Po przeczytaniu swojej pierwszej książki homeopatycznej usłyszał wewnętrzne powołanie, które skłoniło go do zostania homeopatą. Wezwanie to stopniowo przybierało na sile i stało się główną siłą napędową jego życia, której nie opierał się, lecz wiernie podążał za nią. W końcu to marzenie się spełniło, a wraz z nim jego pragnienie, by móc praktykować i nauczać homeopatii.

Tomáš ukończył Słowacką Akademię Klasycznej Homeopatii. Po studiach odbył roczną praktykę u dr Petroci, następnie otworzył własną praktykę, a po kilku latach został wykładowcą w SAKH. Jego zainteresowania obejmują psychologię i psychiatrię. Studiuje głównie prace psychiatrów Carla G. Junga i Viktora Frankla. A ponieważ przyciągamy rzeczy, które nas głęboko niepokoją, jego najczęstszymi klientami są osoby cierpiące na choroby psychiczne.

Weekendowy webinar online 7-8 maja 2022 r. (sobota i niedziela),

Terminy, cena, zapisy
Cena: 450 zl.
Daty: 02. – 03. 04. 2022 r.

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.