Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Michal Yakir – Gymnosperms – November 25th – 26th 2023 – webinar (12 hours)

Expired
  • Start date:
    11/25/2023, 9:00
  • End date:
    11/26/2023, 17:30
 

For English – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici…

Dla języka polskiego naciśnij tutaj… 

………

Víkendový webinár Michal Yakir – Staré rastliny 2 – Nahosemenné

Michal Yakir objavuje staré rastliny v novom kontexte. Po webinári o machoch a prasličkách bude teraz hovoriť o nahosemenných rastlinách. Patria sem všetky ihličnany, tuja, tis, sekvoja, borievka obyčajná, Sabina, Welwitschia, Ginkgo, Cykasy, Gnetum gnemon, Agathis australis, Pseudotsuga menziessi, Dacrydium cupressinum…

Prečo sa na tento webinár tak teším? Pretože prináša nádej pre ľudí, ktorým nevieme nájsť liek.
Sú to ľudia, ktorí sú oddelení od seba a iných, nevedia uchopiť svoju identitu, sú ponorení vo svojich myšlienkach, majú rakovinovo – sykotickú miazmu, majú sklon skrývať, cítia hanbu, vo vnútri cítia prázdnotu. Nevedia povedať nie, ustupujú a prispôsobujú sa, lebo chcú byť prijatí inými. Na druhej strane majú sklon posudzovať, rozlišovať medzi dobrým a zlým. Svoju identitu odvodzujú od názorov, presvedčení a svetonázoru iných ľudí.

Súčasná doba je na povrchu lantanoidno – aktinoidná. Ale naše traumy sú staršie, hlbšie a zložitejšie. Pripomínajú skôr periódu striebra (problém s komunikáciou, prepojením medzi ľuďmi, manipulácia masmédiami, nahrádzanie skutočnej identity prebratými myšlienkami, populizmus, ambicióznosť a narcizmus, nacionalizmus, téma pohlaví…). Jeden z najväčších problémov súčasnosti je strata identity a integrity, oddelenie mysle od tela, človeka od prírody. Ľavá separujúca a kategorizujúca hemisféra nášho mozgu namiesto toho, aby zostala dobrým nástrojom, prevzala úplne moc nad holistickou, obraznou, kontextuálnou pravou hemisférou. Spoločnosť je polarizovaná, fragmentovaná, žijeme vo svojich bublinách, sme presvedčení o svojej pravde, počúvame len tých, ktorí nám ju potvrdzujú. Kritizujeme, hodnotíme, jasne rozlišujeme dobré a zlé. Bojíme sa iných kultúr a iných názorov, lebo nám chýba identita. Máme pocit, že so stratou kultúry, v ktorej sme vyrástli by sme prestali existovať. Pocit vnútornej prázdnoty zapĺňame jedlom, kupovaním vecí, cestovaním. Máme pocit, že neprežijeme bez neustáleho hospodárskeho rastu. Pritom si uvedomujeme, že takýto bezbrehý rast vedie k apokalypse. Aby sme boli prijatí okolím, nevieme odmietnuť a potláčame sami seba. Extrémne narastá počet prípadov rakoviny.

Zdá sa, že témy nahosemenných rastlín, pre ktoré sú vyššie uvedené témy charakteristické predstavujú spodný prúd našej civilizácie. Ak konečne správne pochopíme ich posolstvo, môžu uzdraviť naše traumy a priniesť nádej ľudstvu. Verím, že nahosemenné rastliny veľmi často potrebujeme v homeopatickej praxi. Problém bol doteraz v tom, že sme im nerozumeli, mali sme o nich len veľmi málo informácií. Seminár Michal Yakir nám v ich pochopení môže veľmi pomôcť.

V sobotu bude Michal hovoriť všeobecne o nahosemenných rastlinách. Doteraz to ešte nikdy neurobila. Potom povie o cykasoch, ginkgu, gnetum a welwitschii. Druhý deň bude patriť ihličnanom. O nich Michal tiež ešte nikdy samostatne nehovorila. Bude to premiéra. 😉

12 hodinový víkendový webinár Michal Yakir  – Nahosemenné rastliny – 25. – 26. 11. 2023 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
📧 sakh.bakajsova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 834 565

Spôsob platby
Poplatok: 120 €.

Názov účtu: PETROCI s. r. o.
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
SWIFT (BIC) kod : SUBASKBX

Do poznámky, prosím, napíšte svoje meno
. Inak nebudeme vedieť vašu platbu identifikovať.
Ak už máte pridelený variabilný symbol, použite ho.
Ak ho nemáte, napíšte na mail sakh.bakajsova@gmail.com
Kolegovia z Čiech, prosím vyžiadajte si český účet mailom: sakh.bakajsova@gmail.com
Študenti aktuálneho 1. až 4. ročníka SAKH majú tento seminár zahrnutý v semestrálnej platbe.

Tlmočenie:
Michal Yakir bude hovoriť po Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny. Iné kanály budú: Poľština, Francúzština, Maďarčina, Srbština.
Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len tichšie (asi 20% hlasitosti) hlas samotnej prednášajúcej.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom. Po kliknutí na link Vás program navedie.

Michal Yakir – Gymnosperms – November 25th – 26th 2023

Michal Yakir is discovering ancient plants in a new context. After a webinar on mosses and ferns she will now be talking about gymnosperms. This includes all conifers, thuya, yew, redwood, juniper, sabina, Welwitschia, Ginkgo, Cycads, Gnetum gnemon, Agathis australis, Pseudotsuga menziessi, Dacrydium cupressinum…

Why am I looking forward to this webinar? Because it brings hope to people for whom we can’t find a proper remedy.
These are people who are disconnected from themselves and from others, who can’t grasp their identity, who are immersed in their thoughts, who have a cancerous-sycotic miasm, who tend to hide, to feel ashamed, to feel an inner emptiness. They can’t say no, they withdraw and conform because they want to be accepted by others. On the other hand, they tend to judge, to distinguish right from wrong. They draw their identity from the opinions, beliefs and worldviews of others.

The current era is apparently lantanoid-actinoid. But our traumas are older, deeper and more complex. They are more similar to the silver series (the problem of communication, connecting people, the manipulation of the media, the substitution of acquired ideas for real identity, populism, ambition and narcissism, nationalism, the gender question…). One of the greatest problems of our time is the loss of identity and integrity, the separation of mind and body, man and nature. The left hemisphere of our brain, which separates and categorises, instead of remaining a good tool, has completely dominated the right hemisphere, which is holistic, figurative and contextual. Society is polarised and fragmented, we live in our own bubbles, we are convinced of our truth, and we only listen to those who confirm it. We criticise, we evaluate, we make clear distinctions between good and evil. We are afraid of other cultures and other opinions because we lack identity. We think that if we lost the culture in which we grew up, we would cease to exist. We fill the feeling of inner emptiness by eating, buying things, travelling. We think that our existence depends on constant economic growth. In doing so, we realise that such unbridled growth leads to the apocalypse. In order to be accepted by those around us, we can’t refuse, so we suppress ourselves. The number of cancer cases is increasing enormously.

The gymnosperm plants that characterise the above themes seem to represent the undercurrents of our civilisation. If we finally understand their message, they can heal our traumas and bring hope to humanity. I think we need gymnosperm plants very often in homeopathic practice. The problem so far is that we haven’t understood them, we’ve had very little information about them. Michal Yakir’s seminar can go a long way towards helping us understand them.

On Saturday, Michal will talk in general about gymnosperms. This is the first time she will do so. She will then talk about cycads, ginkgo, gnetum and welwitschia. The second day will be devoted to conifers. Michal has never before talked about conifers separately.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Time schedule
:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 120,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

Please, ask me via email petroci@gmail.com to create for you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay clicking on the link of this PayPal invoice even in case you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Michal will speak English. There will be dedicated channels for other languages: French, Slovak, Polish, Serbian, Hungarian.
In these dedicated channels, attendees will hear the interpreter’s voice in the given language (Polish, French) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One needs to download and install the small application provided by Zoom.

……………………………

Webinarium Michał Yakir – Rośliny nagonasionne – 25. – 26. 11. 2023

Michal Yakir odkrywa starożytne rośliny w nowym kontekście. Po webinarium na temat mchy i paproci, będzie teraz mówiła o nagonasiennych roślinach. Obejmuje to wszystkie drzewa iglaste, thuja, cis, sekwoja, jałowiec, sabina, Welwitschia, Ginkgo, Cycads, Gnetum gnemon, Agathis australis, Pseudotsuga menziessi, Dacrydium cupressinum …

Dlaczego cieszę się na to webinarium? Ponieważ daje nadzieję ludziom, dla których nie możemy znaleźć lekarstwa.
Są to ludzie, którzy są odłączeni od siebie i od innych, którzy nie mogą uchwycić swojej tożsamości, którzy są zanurzeni w swoich myślach, którzy mają rakowo-syktotyczną miazmę, którzy mają tendencję do ukrywania się, wstydzenia się, odczuwania wewnętrznej pustki. Nie potrafią powiedzieć “nie”, wycofują się i dostosowują, ponieważ chcą być akceptowani przez innych. Z drugiej strony mają tendencję do osądzania, odróżniania dobra od zła. Czerpią swoją tożsamość z opinii, przekonań i światopoglądów innych.

Obecna era jest najwyraźniej lantanoidalno-aktynoidalna. Ale nasze traumy są starsze, głębsze i bardziej złożone. Bardziej przypominają serie srebra (problem komunikacji, łączenia ludzi, manipulacja mediami, zastępowanie prawdziwej tożsamości nabytymi ideami, populizm, ambicja i narcyzm, nacjonalizm, kwestia płci…). Jednym z największych problemów naszych czasów jest utrata tożsamości i integralności, oddzielenie umysłu od ciała, człowieka od natury. Lewa półkula naszego mózgu, która oddziela i kategoryzuje, zamiast pozostać dobrym narzędziem, całkowicie zdominowała prawą półkulę, która jest holistyczna, figuratywna i kontekstualna. Społeczeństwo jest spolaryzowane i podzielone, żyjemy we własnych bańkach, jesteśmy przekonani o swojej prawdzie i słuchamy tylko tych, którzy ją potwierdzają. Krytykujemy, oceniamy, dokonujemy wyraźnych rozróżnień między dobrem a złem. Boimy się innych kultur i innych opinii, ponieważ brakuje nam tożsamości. Myślimy, że gdybyśmy stracili kulturę, w której dorastaliśmy, przestalibyśmy istnieć. Poczucie wewnętrznej pustki wypełniamy jedzeniem, kupowaniem rzeczy, podróżowaniem. Myślimy, że nasze istnienie zależy od ciągłego wzrostu gospodarczego. Robiąc to, zdajemy sobie sprawę, że taki niepohamowany wzrost prowadzi do apokalipsy. Aby zostać zaakceptowanym przez otaczających nas ludzi, nie możemy odmówić, więc tłumimy siebie. Liczba zachorowań na raka ogromnie wzrasta.

Rośliny nagonasienne, które charakteryzują powyższe motywy, wydają się reprezentować podziemne prądy naszej cywilizacji. Jeśli w końcu zrozumiemy ich przesłanie, mogą uleczyć nasze traumy i przynieść ludzkości nadzieję. Myślę, że rośliny nagonasienne są nam bardzo potrzebne w praktyce homeopatycznej. Problemem do tej pory jest to, że ich nie rozumiemy, mamy bardzo mało informacji na ich temat. Seminarium Michał Yakir może w znacznym stopniu pomóc nam je zrozumieć.

12-godzinne seminarium internetowe – Michal Yakir – 25. – 26. 11. 2023 (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 650 zł (lub 600 zł dla studentów SAKH)
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
+48 512 076 314 (Marlena Markowska)

Tłumaczenia:

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w języky: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski, serbski, węgierski.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

 ……………..

Michal Yakir – 25 et 26 novembre 2023 – Plantes anciennes 2 – Gymnosperms

Michal Yakir découvre des plantes anciennes dans un nouveau contexte. Après un webinaire sur les mousses et les fougères, elle parlera maintenant des gymnospermes. Cela inclut tous les conifères, le tuya, l’if, le séquoia, le genévrier, le sabina, le Welwitschia, le Ginkgo, les Cycades, le Gnetum gnemon, l’Agathis australis, le Pseudotsuga menziessi, le Dacrydium cupressinum…

Pourquoi j’attends ce webinaire avec impatience ? Parce qu’il apporte de l’espoir aux personnes pour lesquelles nous ne pouvons pas trouver de remède.
Ce sont des personnes qui sont déconnectées d’elles-mêmes et des autres, qui n’arrivent pas à saisir leur identité, qui sont plongées dans leurs pensées, qui ont un miasme cancéro-syctotique, qui ont tendance à se cacher, à avoir honte, à ressentir un vide intérieur. Elles ne peuvent pas dire non, elles se replient et se conforment parce qu’elles veulent être acceptées par les autres. D’autre part, elles ont tendance à juger, à distinguer le bien du mal. Ils tirent leur identité des opinions, des croyances et de la vision du monde des autres.

L’époque actuelle est en apparence lantanoïde-actinoïde. Mais nos traumatismes sont plus anciens, plus profonds et plus complexes. Ils ressemblent plus à la période d’argent (le problème de la communication, de la connexion entre les gens, la manipulation des médias, la substitution de l’identité réelle par des idées acquises, le populisme, l’ambition et le narcissisme, le nationalisme, la question du genre…). L’un des plus grands problèmes de notre époque est la perte d’identité et d’intégrité, la séparation de l’esprit et du corps, de l’homme et de la nature. L’hémisphère gauche de notre cerveau, séparateur et catégorisant, au lieu de rester un bon outil, a complètement dominé l’hémisphère droit, holistique, figuratif et contextuel. La société est polarisée, fragmentée, nous vivons dans nos bulles, nous sommes convaincus de notre vérité, nous n’écoutons que ceux qui nous la confirment. Nous critiquons, nous évaluons, nous faisons des distinctions claires entre le bien et le mal. Nous avons peur des autres cultures et des autres opinions parce que nous manquons d’identité. Nous pensons qu’en perdant la culture dans laquelle nous avons grandi, nous cesserions d’exister. Nous comblons le sentiment de vide intérieur en mangeant, en achetant des choses, en voyageant. Nous pensons que notre existence dépend d’une constante croissance économique. Ce faisant, nous réalisons qu’une telle croissance débridée mène à l’apocalypse. Pour être acceptés par notre entourage, nous ne pouvons pas refuser et nous supprimons nous-mêmes. Le nombre des cas de cancer augmente énormément.
Les plantes gymnospermes qui caractérisent les thèmes ci-dessus semblent représenter les courants sous-jacents de notre civilisation. Si nous comprenons enfin leur message, elles peuvent guérir nos traumatismes et apporter de l’espoir à l’humanité. Je pense que nous avons très souvent besoin des plantes gymnospermes dans la pratique homéopathique. Le problème jusqu’à présent est que nous ne les avons pas comprises, nous avons eu très peu d’informations à leur sujet. Le séminaire de Michal Yakir peut nous aider grandement à les comprendre.

Le samedi, Michal parlera de manière générale des plantes gymnospermes. C’est la première fois qu’elle le fait. Il parlera ensuite des cycadées, du ginkgo, du gnetum et du welwitschia. Le deuxième jour sera consacré aux conifères. Michal n’a encore jamais parlé de ces plantes séparément. Ce sera une première. 😉

Webinaire des 25 et 26 novembre 2023, samedi et dimanche, total de 12 heures.

Prix: 120 €
Le webinaire sera traduit en français.
Tous les participants recevront un enregistrement vidéo après le webinaire.

Inscriptions:

Veuillez envoyer votre inscription par e-mail à Catherine avec votre preuve de paiement:
📧 bozon.studle@seznam.cz et petroci@gmail.com
☎ Mobile et WhatsApp: + 420 601 575 731

Modalités d’inscription et de paiement:

Si vous souhaitez une facture:
(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)
Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Pays:
Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez:
Montant total:

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.
Joignez ensuite la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Virement:
Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.
Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Inscription (et pour toute communication):
Veuillez après paiement vous inscrire auprès de Catherine: bozon.studle@seznam.cz
en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez:
Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.
Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.