Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Wiet van Helmond – 12 hours webinar Gems (Drahokamy) 6. – 7. 2. 2021

Expired
  • Start date:
    02/05/2021, 12:00
  • End date:
    03/07/2021, 14:00
 

For ENGLISH – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język polski – kliknij tutaj

…………..
Wiet van Helmond vyrastal v rodine, kde bola bežná homeopatia a prírodná liečba. Preto, keď v šiestich rokoch vyhlásil, že sa chce stať lekárom, myslel tým povolanie homeopata. Počas 6-ročného intenzívneho výcviku v Holandsku začal aj štúdium dietetiky, bylinnej medicíny a aurikuloterapie. Počas štúdia mal rád široký pohľad na svet a prehlboval si vedomosti z umenia, histórie, psychológie, astrológie, rodinného prostredia, teológie, hypnoterapie atď. Snažil sa vždy dosiahnuť čo najširší prístup k problému a hľadal nové spôsoby myslenia a konania. Svoju prax začal pred viac ako 20 rokmi a v roku 2002 začal prednášať v Holandsku a susedných krajinách. Je obľúbeným učiteľom v Európe aj v Spojených štátoch. „Keď učím, rád vyjdem zo širšej perspektívy a potom sa zameriavam na detaily. Študenti si počas kurzu často začnú vytvárať pohľad na prípad a kým sa dostaneme k podrobnejšiemu popisu situácie, už vedia, kde hľadať riešenia, t. j. ktoré lieky zvoliť.“
Wiet publikoval množstvo článkov v homeopatických časopisoch a zúčastnil sa na viac ako 20 provingov.

DRAHOKAMY

Všetci poznáme základné stavebné kamene života. Poznáme ich z periodickej tabuľky, nespočetných provingov z našich repertórií a materií medík. Ale minerály vo forme drahokamov majú pridanú hodnotu. Aj keď niektoré rastliny môžu byť bohaté na kremík, vždy je jasný rozdiel medzi Siliceou a rastlinou. Drahé kamene sú ozvenou evolučných momentov v histórii našej planéty. Pripomínajú fotografie historickej konštelácie. Pozostávajú zo zhmotnených energetických stôp, ktoré môžu byť veľmi jemné. Napríklad halit (kamenná soľ) môže byť bezfarebný a priehľadný ako sklo, ale už po niekoľkých hodinách vystavenia najmenšiemu množstvu žiarenia zmení farbu a v energetickej polievke, ktorou je kameň, sa kľúčové aspekty premenia.

Počas seminára sa zoznámime najmä s najpoužívanejšími drahokamami. Prostredníctvom prípadov a súvislostí s periodickou tabuľkou bude veľmi ľahké prejsť od prípadu k drahokamu. Po tomto webinári sa ľahko zorientujete v tejto skupine liekov aj bez kníh podrobne opisujúcich drahokamy. Len čo odhalíme podstatu tejto záhadnej skupiny, budete milo prekvapený zistením, že ste ich už nevedomky predpisovali. Z vtáčej perspektívy kryštalickej štruktúry bude predpisovanie (všetkých skupín liekov) jednoduchšie a reakcie pacientov budú lepšie interpretovateľné. Vedomá integrácia týchto liekov do našej praxe uzavrela kruh s dielom Hahnemanna. Uzatvoril sa tak cyklus vývoja homeopatie od jej zrodu až po začlenenie do obrazu homeopatických liekov a skupín liekov vývojovo – psychologických aspektov. Tak sme získali v homeopatii nový, širší a systémovejší pohľad na človeka a našu profesiu.
Pripojíte sa k nám pri tomto odhaľovaní?

12 hodinový víkendový webinár DRAHOKAMY –  Dr Wiet van Helmond
Február 6 – 7 2021 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Cena
(za 2 dňový webinár): 90,- €

Ako zaplatiť – 2 možnosti:

1. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk

Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

2. Bankový prevod:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Majiteľ účtu: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovensko
Prosíme, nezabudite napísať svoje meno po poznámky.
Ak zvolíte túto metódu, pošlite, prosíme, potvrdenie o prevode na petrociova@gmail.com.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
📧 petrociova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 948 127 733

Tlmočenie:
Wiet van Helmond bude hovoriť Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny (kanál Korean, neexistuje v Zoom Slovenčina). Iné kanály budú: Poľština (Portuguese), Francúzština, Nemčina. Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len ticho (asi 20% hlasitosti) hlas samotného prednášajúceho.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom.Po kliknutí na link Vás program navedie.

Wiet van Helmond – GEMSTONES – February 6th – 7th 2021

We are all familiar with the building blocks of life. We know them from the periodic table, countless provings and their solid mentioning in our repertories and materia medica. However, there is an added value to the stones. Like some plants may be rich in silica there is always a difference between the remedy silica and the plant. The gemstones are echoes of evolutionary moments in the history of our planet. Like photos of the historical constellation. They consist of solidified energetic footprints which can be ever so subtle. For instance, halite (rock salt) can be colourless and glasslike transparent but after only a few hours of exposure to the slightest amount of radiation it will change colour and within the energetic soup that is the stone, the key aspects will transform.

During the seminar, we will mainly look at polychrest gemstones. Through cases and resonation with the periodic table, it will become very easy to go from the case to gemstone. Even without a bookcase full of reference stone-books, you will find your way in this family of remedies. And once the essence of this enigmatic the group is exposed you will be happily surprised to find out you’ve unknowingly
been prescribing them already and through the birdseye perspective of the crystal structure, you will find all prescribing (from all remedy families) will become easier and patient responses will be better interpretable. In a way, the conscious integration of these remedies has brought us full circle with Hahnemann’s work. From the birth and development of homeopathy, to the integration of human development and psychology against a background of families of remedies to a larger, systemic, perspective of both patient and profession.

Will you join us in this unveiling?

Wiet van Helmond is a Dutch homeopath practising in the southern city of Vught. Besides his practice he is has been teaching homeopathy at several schools for nearly 20 years and is a frequent lecturer on national and international seminars. Since 1999 he has been studying C4 homeopathy and has participated in over thirty triturations and provings. His overview perspective and long experience combined with a humourous and vivid storytelling style of teaching make him a very accessible presenter whose information is easily comprehended.

12 hours weekend webinar GEMS by Dr Wiet van Helmond
November 21st – 22nd 2020 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

If you will ask me writing to email petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr Wiet van Helmond will speak English. There will be dedicated channels for other languages: Polish, French, German. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, German) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.
……………………..

Dr. Wiet van Helmond – PIERRES PRÉCIEUSES – 6-7 février 2021

Les éléments de base de la vie nous sont familiers. Nous les connaissons grâce au tableau périodique, aux innombrables pathogénésies et aux informations fiables contenues dans nos répertoires et notre matière médicale. Mais les minéraux – pierres ont une valeur ajoutée. Comme certaines plantes riches en silice qui diffèrent cependant toujours du remède Silica.

Les pierres précieuses sont les échos de moments d’évolution dans l’histoire de notre planète. Comme des photos de la constellation historique. Elles sont constituées d’empreintes énergétiques solidifiées mais qui peuvent être très subtiles. L’halite par exemple (le sel gemme) peut être incolore et transparente comme du verre, mais après seulement quelques heures d’exposition à la moindre quantité de radiation, elle changera de couleur et dans la soupe énergétique qu’est la pierre, les aspects essentiels se transformeront.

Au cours du séminaire, nous nous intéresserons principalement aux pierres précieuses les plus utilisées. Grâce à des cas et à la résonance avec le tableau périodique, il deviendra très facile de passer du cas à la pierre précieuse. Même sans une bibliothèque pleine de livres de référence sur les pierres, vous trouverez votre chemin dans ce groupe de remèdes. Et une fois que l’essence de ce groupe énigmatique aura été exposée, vous aurez l’heureuse surprise de découvrir que vous avez déjà prescrits ces remèdes sans le savoir. Grâce à la perspective élargie de la structure cristalline, vous verrez que toutes les prescriptions (de tous les groupes de remèdes) deviendront plus aisées et que les réponses des patients pourront être interprétées plus facilement.

L’intégration consciente de ces remèdes nous a en quelque sorte permis de boucler la boucle avec les travaux de Hahnemann. Depuis la naissance et le développement de l’homéopathie à l’intégration des aspects du développement humain et de la psychologie dans le tableau des remèdes et des groupes de remèdes. Cela nous permet un regard plus large et systémique sur la personne et sur notre profession.

Vous joindrez-vous à nous pour cette découverte ?

……..

Wiet van Helmond a grandi dans une famille où l’homéopathie et les thérapies naturelles étaient monnaie courante. Par conséquent, lorsqu’il a déclaré à l’âge de six ans qu’il voulait devenir médecin, il parlait en fait de la profession d’homéopathe. Au cours de ses six années de formation intensive aux Pays-Bas, il a aussi étudié la diététique, la phytothérapie et l’auriculothérapie. Comme il voulait élargir sa vision du monde, il a approfondi ses connaissances en art, en histoire, psychologie, astrologie, environnement familial, théologie, hypnothérapie, etc.

Il a toujours tenté d’avoir une approche la plus large possible du problème et a aussi  cherché de nouveaux modes de pensée et d’action. Il a ouvert son cabinet il y a plus de 20 ans et en 2002, il a commencé à donner des conférences aux Pays-Bas et dans les pays voisins. Il est un enseignant apprécié en Europe comme aux États-Unis. « Lorsque j’enseigne, j’aime partir d’une perspective plus large et ensuite me concentrer sur les détails. Souvent, pendant le cours, les étudiants commencent à se forger une perspective sur le cas et, au moment où nous arrivons à une description plus détaillée de la situation, ils savent déjà où chercher les solutions, c’est-à-dire quels remèdes choisir. »
Wiet a publié de nombreux articles dans des revues homéopathiques et a participé à plus de 20 pathogénésies.

Webinaire en week-end de 12 heures – Pierres précieuses
Dr Wiet van Helmond

6-7 février 2021 (samedi et dimanche)

Horaires:

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​ (pour le webinaire de jours) : 90,- €

Comment payer – 2 options :

1. PayPal sur le compte info@akademiahomeopatie.sk

Si vous m’écrivez à petroci@gmail.com, je vous créerai une factureà partir du compte PayPal info@akademiahomeopatie.sk associé à PETROCI s.r.o. C’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour payer. Vous pouvez payer de cette façon même si vous n’avez pas votre propre compte PayPal.

2. Virement
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Banque : VUB a.s.
Propriétaire du compte :
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

En EU par SEPA  c´est rapide et pas cher.
N’oubliez pas d’écrire votre nom dans le commentaire.
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de m’envoyer une confirmation de virement par mail à petroci@gmail.com.

Inscriptions:
Veuillez envoyer votre inscription à : petroci@gmail.com
Veuillez préciser comme objet : “Wiet van Helmond”
Tél: 00421 905 501 798

Langues:
Wiet van Helmond parlera en anglais. Il y aura des canaux réservés à d’autres langues : français, allemand, slovaque, polonais. Sur ces canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, etc.), et environ 20% du volume de la voix en anglais.

Plateforme en ligne ZOOM:
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer la petite application fournie par Zoom.

…………………

Dr. Wiet van Helmond – Edelsteine – 6. bis 7. Februar 2021 (12 Stunden)

EDELSTEINE IN DER HOMÖOPATHIE

Die Bausteine des Lebens sind uns allen vertraut. Wir kennen sie aus dem Periodensystem, aus unzähligen Prüfungen und aus den verlässlichen Angaben in unseren Repertorien und Materiae Medicae. Aber Mineralien – Steine haben einen zusätzlichen Wert. Wie manche Pflanzen, die reich an Kieselsäure sind, sich aber immer vom Heilmittel Kieselsäure unterscheiden.
Die Edelsteine sind Anklänge an evolutionäre Momente in der Geschichte unseres Planeten. Wie Fotos der historischen Konstellation. Sie bestehen aus verfestigten energetischen Fußabdrücken, die sehr subtil sein können. So kann z.B. Halit (Steinsalz) farblos und glasartig durchsichtig sein, aber schon nach wenigen Stunden, in denen er der geringsten Strahlung ausgesetzt ist, verändert er seine Farbe, und in der Energiesuppe, die der Stein ist, verwandeln sich die wesentlichen Aspekte.

Während des Seminars werden wir uns hauptsächlich mit Polychrest-Edelsteinen beschäftigen. Durch Fälle und Resonanz mit dem Periodensystem wird es sehr einfach werden, vom Fall zum Edelstein zu gelangen. Auch ohne eine Bibliothek voller Fachbücher über Steine werden Sie sich in dieser Heilmittelgruppe zurechtfinden. Und wenn Sie erst einmal die Essenz dieser enigmatischen Gruppe kennengelernt haben, werden Sie freudig überrascht feststellen, dass Sie sie bereits unwissentlich verschrieben haben. Und durch die Vogelperspektive der Kristallstruktur werden Sie feststellen, dass alle Verschreibungen (von allen Heilmittelgruppen) einfacher werden und die Reaktionen der Patienten besser interpretierbar sind.
Mit der bewussten Integration dieser Mittel schließt sich in gewisser Weise der Kreis zu Hahnemanns Werk. Von der Entstehung und Entwicklung der Homöopathie bis zur Integration von Aspekten der menschlichen Entwicklung und Psychologie in das Bild der Mittel und Mittelgruppen. Dies gibt uns einen breiteren und systemischen Blick auf die Person und auf unseren Beruf.
Werden Sie uns bei dieser Enthüllung begleiten?

Wiet van Helmond ist in einer Familie aufgewachsen, in der Homöopathie und natürliche Therapien an der Tagesordnung waren. Als er also im Alter von sechs Jahren erklärte, er wolle Arzt werden, meinte er damit eigentlich den Beruf des Homöopathen. Während seiner sechsjährigen Intensivausbildung in den Niederlanden studierte er auch Diätetik, Kräutermedizin und Auriculotherapie. Da er seine Weltsicht erweitern wollte, vertiefte er sein Wissen in Kunst, Geschichte, Psychologie, Astrologie, Familienumfeld, Theologie, Hypnotherapie usw.

Er bemühte sich stets um eine möglichst breite Herangehensweise an das Problem und suchte auch neue Wege des Denkens und Handelns. Er eröffnete seine Praxis vor mehr als 20 Jahren und begann im Jahr 2002, Vorträge in den Niederlanden und den Nachbarländern zu halten. Er ist ein geschätzter Lehrer in Europa und in den Vereinigten Staaten. “Wenn ich unterrichte, gehe ich gerne von einer breiteren Perspektive aus und konzentriere mich dann auf die Details. Oft beginnen die Studenten schon während des Kurses, sich eine Perspektive auf den Fall zu bilden, und wenn wir zu einer detaillierteren Beschreibung der Situation kommen, wissen sie bereits, wo sie nach Lösungen suchen können, d.h. welche Mittel sie wählen können. »

Wiet hat zahlreiche Artikel in homöopathischen Fachzeitschriften veröffentlicht und hat an mehr als 20 Prüfungen teilgenommen.

Das Webinar Edelsteine – Dr Wiet van Helmond 6. – 7. 2. 2021,
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden): 90,- €

Zahlung – 2 Möglichkeiten:

1. PayPal an: info@akademiahomeopatie.sk
Sie können direkt an diese PayPal E-Mail zahlen or wir werden für Sie eine Rechnung mit Ihren Firmendaten vorbereiten.

2. Banküberweisung:
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Bank: VUB a.s.
Kontoinhaber:
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei
Am besten durch die SEPA Service (innerhalb EU), eine schnelle und billige Möglichkeit.
Bitte, vergessen Sie nicht Ihren Name in der Bemerkung zu einfüllen.
Wenn Sie diese Zahlungsmethode wählen, senden Sie mir bitte eine Überweisungsbestätigung per E-Mail an petroci@gmail.com.


Sie k
önnen sich mit einer E-Mail anmelden:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 501 798

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Dr Wiet van Helmond wird auf Englisch vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, Slowakisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.
…………………….

Wiet van Helmond – KAMIENIE SZLACHETNE – 6-7.02.2021 r.

Wiet van Helmond wychował się w rodzinie, w której homeopatia i naturalne leczenie były oczywistością. Dlatego, kiedy w wieku sześciu lat oświadczył, że chce zostać lekarzem, miał na myśli zawód homeopaty. Studiując intensywnie przez sześć lat w Holandii rozpoczął również studia dietetyczne, ziołolecznictwa i aurikuloterapii. W toku edukacji był zwolennikiem patrzenia na świat z szerszej perspektywy i pogłębiał swoją wiedzę z zakresu sztuki, historii, psychologii, astrologii, środowiska rodzinnego, teologii, hipnoterapii itp.
Zawsze starał się badać problemy korzystając z wielu punktów odniesienia, nieustannie poszukiwał nowych sposobów myślenia i działania. Swoją praktykę rozpoczął ponad 20 lat temu, a w 2002 roku zaczął wykładać w Holandii i krajach ościennych. Jest bardzo cenionym nauczycielem zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych.
„Kiedy uczę, lubię zaczynać od szerszej perspektywy, a potem skupiać się na szczegółach. W trakcie kursu studenci często dosyć wcześnie zaczynają wyrabiać sobie pogląd na temat przypadku i zanim dochodzimy do bardziej szczegółowego opisu sytuacji, wiedzą już, gdzie szukać rozwiązań, czyli jakie remedia wybrać.”
Wiet opublikował szereg artykułów w czasopismach homeopatycznych i uczestniczył w ponad 20 próbach lakowych.

KAMIENIE SZLACHETNE
Wszyscy wiemy, czym jest budulec życia. Znamy go z układu okresowego, niezliczonych provingów, z naszego repertorium i Materia Medica. Ale minerały w postaci kamieni szlachetnych cechuje wartość dodana. Chociaż niektóre rośliny mogą być bogate w krzem, zawsze istnieje wyraźna różnica między remedium Silicea a tym z królestwa roślin. Kamienie szlachetne to echo ewolucyjnych momentów w historii naszej planety. Przypominają fotografie historycznej konstelacji. Składają się ze zmaterializowanych śladów energetycznych, które mogą być bardzo subtelne. Na przykład halit (sól kamienna) może być bezbarwny i przezroczysty jak szkło, ale już po kilku godzinach ekspozycji na najmniejszą ilość promieniowania zmienia kolor i kluczowe aspekty tego zbitka energii, jakim jest minerał ulegają przemianie. Podczas seminarium zapoznamy się głównie z najczęściej używanymi kamieniami szlachetnymi. Poprzez omówienie przypadków w kontekście układu okresowego bardzo łatwo będzie przejść od przypadku do danego kamienia szlachetnego. Uczestnictwo w webinarze daje możliwość szybkiego zorientowania się w tej grupie remediów bez konieczności zapoznawania się z publikacjami szczegółowo opisującymi kamienie szlachetne. Gdy tylko odkryjemy istotę tej tajemniczej grupy, będziemy mile zaskoczeni, odkrywając, że w gruncie rzeczy już je nieświadomie przepisywaliśmy. Z ptasiej perspektywy struktury krystalicznej, przepisywanie (wszystkich grup remediów) będzie łatwiejsze, a reakcje pacjentów staną się prostsze do interpretacji. Świadoma integracja tych leków z naszą praktyką zamknęła krąg prac Hahnemanna. Tym samym cykl rozwoju homeopatii od jej narodzin do włączenia do niej obrazu leków homeopatycznych i grup remediów o aspekcie rozwojowo-psychologicznym został ukończony. Dzięki temu uzyskaliśmy w homeopatii nowe, szersze i bardziej usystematyzowane spojrzenie na człowieka i naszą profesję.
Czy dołączycie do nas w tej odkrywczej podróży?

12-godzinne seminarium internetowe – Kamienie szlachetne
lek. med. Wiet van Helmond

6-7 lutego 2021 r. (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 450 zł
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC:PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ Tel.: +48 788 123 253

Tłumaczenia:
Wykład Wieta van Helmonda prowadzony będzie w języku angielskim i będzie tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w sumie pięć języków: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski i niemiecki.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.