Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

FUNGI (Huby) – Friedrich Ritzer & Hans Eberle – 20. – 21. 11. 2021

Expired
  • Start date:
    11/20/2021, 9:00
  • End date:
    11/21/2021, 17:30
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

……..

HUBY Hans Eberle a Friedrich Ritzer 20. – 21. 11. 2021

Huby sú rastlinným ekvivalentom siedmej periódy periodickej tabuľky prvkov – periódy uránu. Ich telo mycélium pripomína sieťovité prepojenie a jednotu vesmíru v jeho vzostupoch a pádoch evolúcie a involúcie. V homeopatickej praxi sa huby stali vynikajúcimi liekmi pri liečbe vývojových porúch u detí (evolúcia), ale zároveň pri ochoreniach starých ľudí (involúcia). Môžu priaznivo ovplyvniť začiatok života, kedy sa vytvára sociálna sieť, ako aj krehké štruktúry, ktoré prináša staroba. Štrukturálne zlomeniny spôsobené nehodami a úrazmi možno liečiť nielen liekmi z čeľade Asteraceae, ale tiež hubami. Zdá sa, že základnou témou húb je vôľa ako motor samotného života. Slabú vôľu, strnulú vôľu a tvrdohlavosť nachádzame u mladých ľudí, ale zároveň v starobe. Pre huby je typická prokrastinácia, obsedantno-kompulzívne poruchy, ako je anorexia, nutkavé umývanie.

Počas webinára sa dozviete podrobné informácie o 10 hubách. Hans a Friedrich prostredníctvom provingov a bohatých klinických skúseností vytvorili obrazy týchto liekov  tak, ako ich nájdeme u reálnych klientov. Huby sú veľmi dôležitou súčasťou homeopatickej materie mediky a budú sa v praxi stále častejšie používať. Zoznámime sa s liekmi Boletus edulis, Cordyceps sinensis, Agaricus campestris, Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, Leccinum testaceoscabrum, Psilocybe mexicana, Coprinus comatus, Mycena rosea, Xerocombus badius a Ringworm.

Doktor Hans Eberle a Friedrich Ritzer sú priateľmi už 30 rokov a od roku 1995 skúmajú všetky dostupné rádioaktívne látky. Okrem toho otestovali mnoho ďalších nových liečivých prostriedkov, klinicky ich overili a sprístupnili repertoáre. V posledných rokoch pracujú takmer výlučne s hubami a prostredníctvom testovania a kliniky skúmajú viac ako 10 húb. V liečivých prostriedkoch spájajú vedecké pozorovanie a dokumentáciu s cieľom formovať moderné životné situácie. Spoločné vyučovanie o aktinidoch a doplnkových liekoch. Sprevádzali Jana Scholtena na rôznych exkurziách na Madagaskare a v Paname a na skúšobných seminároch s hubami. V rokoch 2008 – 2011 sa zúčastnili na majstrovských kurzoch Louisa Kleina v Toronte.

Kľúčové slová seminára: nepoddajná vôľa, tvrdohlavá vôľa, slabosť vôle, vývoj, devolucia, vývojové poruchy v detstve, zabrzdený vývoj, oneskorený vývoj, rýchla degenerácia v starobe, demencia, úzkosť, panika, nutkavé správanie, následky úrazov.

Doktor Hans Eberle a Friedrich Ritzer sú priateľmi už 30 rokov a od roku 1995 skúmajú všetky dostupné rádioaktívne látky. Okrem toho otestovali mnoho ďalších nových liečivých prostriedkov, klinicky ich overili a sprístupnili repertoáre. V posledných rokoch pracujú takmer výlučne s hubami a prostredníctvom testovania a kliniky skúmajú viac ako 10 húb. V liečivých prostriedkoch spájajú vedecké pozorovanie a dokumentáciu s cieľom formovať moderné životné situácie. Spoločné vyučovanie o aktinidoch a doplnkových liekoch. Sprevádzali Jana Scholtena na rôznych exkurziách na Madagaskare a v Paname a na skúšobných seminároch s hubami. V rokoch 2008 – 2011 sa zúčastnili na majstrovských kurzoch Louisa Kleina v Toronte.

Kľúčové slová seminára: nepoddajná vôľa, tvrdohlavá vôľa, slabosť vôle, vývoj, devolucia, vývojové poruchy v detstve, zabrzdený vývoj, oneskorený vývoj, príliš rýchla degradácia v starobe. Demencia. Úzkosť, panika, nutkanie. Následky úrazov a nehôd.
Doktor Hans Eberle a Friedrich Ritzer sú priateľmi už 30 rokov, od roku 1995 skúmajú všetky dostupné rádioaktívne látky. Okrem toho otestovali mnoho ďalších nových liekov, klinicky ich overili a sprístupnili repertoriá. V posledných rokoch pracujú takmer výlučne s hubami a prostredníctvom testovania a kliniky skúmajú viac ako 10 húb. Spájajú vedecké pozorovanie s reálnymi situáciami z praxe. Hans a Friedrich spoločne vyučujú o aktinidoch a doplnkových liekoch. Sprevádzali Jana Scholtena na rôznych exkurziách, napr. na Madagaskare a v Paname a pri provingoch húb. V rokoch 2008 – 2011 sa zúčastnili na majstrovských kurzoch Louisa Kleina v Toronte.

Kľúčové slová seminára: nepoddajná vôľa, tvrdohlavá vôľa, slabosť vôle, evolúcia, involucia, vývojové poruchy v detstve, zabrzdený vývoj, oneskorený vývoj, rýchla degradácia v starobe, demencia, úzkosť, panika, nutkanie, následky úrazov a nehôd.

12-hodinový víkendový webinár, Huby v homeopatii – Hans Eberle a Friedrich Ritzer, 20. – 21. 11. 2021 (sobota a nedeľa)

Časový harmonogram:

9,00 – 10,30 hod 11.00 – 12.30 hod 14,00 – 15,30 hod 16.00 – 17.30
Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Cena (na 2 dni webinár): 90, – €

Webinár sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 11. 2021.
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Účastnícky poplatok je 90 € (2400 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: petrociova@gmail.com
Tel: 00421 948 127 733

Možnosti platby

1. Bankový prevod:
SLOVENSKO
Názov účtu: MUDr. Vladimír Petroci
IBAN: SK2265000000000020074787
BIC: POBNSKBA
ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

………………………………………………………………………………..

FUNGI – Hans Eberle & Friedrich Ritzer – November 20th -21st 2021

Mushrooms are the plant complement to the 7th row of the periodic table. Their body of mycelium reminds the net character and unity of the universe in its ups and downs of evolution and devolution. Developmental disorders in children (evolution) and problems of old age (devolution) are in the foreground in the clinical application of fungi. They can favourably influence the beginning of life with its unfolding of the network as well as the brittle structures of old age. Structural fractures caused by accidents and injuries can be treated not only with the remedies of the order Asterales but we find in mushrooms a new group of medicines for this situation. The will, a motor of life itself, seems to be a basic theme of the mushrooms. We find the weakness of will, rigid will and stubbornness in young as well in old age. Typical for mushrooms is also procrastination, obsessive-compulsive disorders, such as anorexia, compulsive washing, people who are messy and disordered.

During the webinar, you will learn about 10 mushrooms. Via provings and abundant clinical experience, remedy pictures of these remedies have been created how they will look in a real-life patient. We are sure that fungi are a very important part of homeopathic materia medica and will be frequently used in practice. Hans and Friedrich will share their experience with remedies Boletus edulis (boletus), Cordyceps sinensis, Agaricus campestris, Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, Leccinum testaceoscabrum, Psilocybe mexicana, Coprinus comatus, Mycena rosea, Xerocombus badius and Ringworm, a fungus of human skin.

Hans Eberle, MD, and Friedrich Ritzer have been friends for 30 years, researching all accessible radioactive substances since 1995. In addition, they have tested many other new remedies, clinically validated them and made repertories accessible. In recent years, they have worked almost exclusively with mushrooms, researching over 10 mushrooms through testing and clinic. They combine scientific observation with real practice situations. Hans and Friedrich joint teach on actinides and complementary remedies. They accompanied Jan Scholten on various excursions, e.g. to Madagascar and Panama and provings of mushrooms. They participated in Louis Klein’s master class in Toronto in 2008-2011.

Keywords of the seminar: unbending will, stubborn will, weakness of will, evolution, involution, developmental disorders in childhood, inhibited development, developmental delay, rapid degradation in old age, dementia, anxiety, panic, compulsions, consequences of injuries and accidents.

12 hours weekend webinar Fungi by Hans Eberle & Friedrich Ritzer
20. – 21. 11. 2021 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com and provide us with your invoice data.
You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Applications (for English version), you can sign in by writing to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Lecturers will speak German. They will be simultaneously interpreted into Slovak, Polish, French and probably also English and Hungarian (we are working on it). In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Polish, French, …) and about 20% of the volume of a lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain on Friday before the webinar the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

…………………………………………………

DIE PILZE – Hans Eberle & Friedrich Ritzer – 20. bis 21. November 2021

WILLE, EVOLUTION UND DEVOLUTION, PILZE IN DER HOMÖOPATHIE
Stichworte zum Seminar: Unbeugsamer Wille, sturer Wille, Willensschwäche, Evolution, Devolution, Entwicklungsstörungen in der Kindheit, gehemmte Entwicklung, Entwicklungsverzögerung, zu schneller Abbau im Alter. Demenz. Angst, Panik, Zwänge. Folgen von Verletzungen und Unfällen.
Die Pilze sind das pflanzliche Komplement zur 7. Reihe des Periodensystems. Sie sind ein Bild für den Netzcharakter und die Einheit der des Universum in seinem Auf und Ab von Evolution und Devolution. Entwicklungsstörungen bei Kindern (Evolution) und Probleme des Alters (Devolution) stehen im Vordergrund in der Anwendung am Patienten. Der Lebensbeginn mit seinem Entfaltung des Netzwerkes und die brüchig gewordenen Strukturen im Alter können damit beeinflusst werden. Strukturbrüche durch Unfälle und Verletzungen können nicht nur mit den Astarales beeinflusst werden, sondern finden in den Pilzen eine neue Arzneigruppe. Der Motor des Lebens, der Wille scheint ein Grundthema der Pilze zu sein, so finden wir Willensschwäche, starrer Wille und Sturheit wie wir es im Alter feststellen können. Für Prokrastinie, Messi und Zwangsstörungen, wie z. B. Anorexie, Waschzwänge, finden in Pilzen ein Heilmittel.
Sie werden in dem Seminar über 10 Pilze kennenlernen. Durch Prüfungen und reichliche klinische Erfahrung sind Arzneimittelbilder entstanden, die sie in der Praxis am Patienten wiederfinden werden. Boletus edulis (Steinpilz), Cordyceps sinensis, Agaricus campestris (Wiesenchampignon), Cantharellus cibarius (Pfifferling), Macrolepiota procera (Parasol) und Leccinum testaceoscabrum (Rotkappe), Psilocybe mexicana, Coprinus comatus, Mycena rosea, Xerocombus badius und Ringworm, ein Pilz der menschlichen Haut, werden ihre homöopathische Praxis bereichern.

Dr. med. Hans Eberle und Friedrich Ritzer verbindet eine 30-jährige Freundschaft, in der sie seit 1995 alle zugänglichen radioaktiven Stoffe erforschen. Darüber hinaus haben sie viele andere neue Heilmittel erprobt, klinisch validiert und Repertorien zugänglich gemacht. In den letzten Jahren haben sie sich fast ausschließlich mit Pilzen beschäftigt und über 10 Pilze durch Prüfung und Klinik erforscht. Sie verbinden wissenschaftliche Beobachtung und Dokumentation mit Blick auf die Gestaltung moderner Lebenssituationen in den Heilmitteln. Gemeinsame Lehrtätigkeit zu Aktiniden und Komplementärmitteln. Sie begleiteten Jan Scholten bei verschiedenenExkursionen nach Madagaskar und Panama und Prüfungsseminaren mit Pilzen. Sie nahmen 2008-2011 am Meisterkurs von Louis Klein in Toronto teil.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden): 90,- €

Bezahlung
1. PayPal (Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)
Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:
Nachname, Vorname, Postanschrift, Land, Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden, Gesamtbetrag:
Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.
Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

2. Überweisung:
Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Bank: VUB a.s.
Kontoinhaber: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.
L
egen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz
und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:
Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.
☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Hans und Friedrich wird sprechen in Deutsch. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Französisch, Slowakisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.

…………………………………………………

Les champignons – Hans Eberle & Friedrich Ritzer – 20 – 21 novembre 2021

Les champignons sont le complément végétal du septième serie du tableau périodique – la série de l’uranium. Leur corps mycélien ressemble essemble à la structure nette et à l’unité de l’univers dans ses hauts et ses bas d’évolution et de dévolution. Les troubles du développement chez les enfants (évolution) et les problèmes de la vieillesse (dévolution) sont au premier plan de l’utilisation clinique des champignons. Ils peuvent avoir un effet bénéfique sur le début de la vie avec son développement en réseau ainsi que sur les structures fragiles de la vieillesse. Les fissures structurelles causées par des accidents et des blessures peuvent être traitées non seulement avec des médicaments de l’ordre des Astéraires, mais nous trouvons dans les champignons un nouveau groupe de médicaments pour cette situation. La volonté, le moteur de la vie elle-même, semble être le thème fondamental des champignons. Nous trouvons la faiblesse de la volonté, la volonté rigide et l’entêtement chez les jeunes et les vieux. La procrastination, les troubles obsessionnels compulsifs comme l’anorexie, le lavage compulsif des mains, les personnes négligentes et désordonnées sont également typiques des champignons.

Au cours du webinaire, vous apprendrez à connaître 10 champignons. Grâce à la provocation et à une vaste expérience clinique, des images des remèdes ont été créées, représentant ce à quoi ils ressemblent chez un vrai patient. Les champignons deviennent une partie très importante de la materia medica homéopathique et il est raisonnable de croire qu’ils seront de plus en plus utilisés dans la pratique. Hans et Friedrich partageront leurs expériences avec les remèdes Boletus edulis (bolet noble), Cordyceps sinensis, Agaricus campestris, Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, Leccinum testaceoscabrum, Psilocybe mexicana, Coprinus comatus, Mycena rosea, Xerocombus badius et la teigne, un champignon de la peau humaine.

Hans Eberle, MD, et Friedrich Ritzer sont amis depuis 30 ans et testent toutes les substances radioactives disponibles depuis 1995. En outre, ils ont testé de nombreux autres nouveaux agents thérapeutiques, les ont confirmés cliniquement et ont mis à disposition des répertoires. Ces dernières années, ils ont travaillé presque exclusivement avec des champignons, étudiant plus de 10 champignons par le biais de tests et de cliniques. Ils combinent les observations scientifiques avec des situations pratiques réelles. Hans et Friedrich donnent des conférences conjointes sur les actinomycètes et les remèdes complémentaires. Ils ont accompagné Jan Scholten dans diverses expéditions, par exemple à Madagascar et au Panama, où ils ont effectué des essais fongiques. De 2008 à 2011, ils ont participé à la master class de Louis Klein à Toronto.

Mots clés du séminaire : volonté inflexible, volonté têtue, faiblesse de la volonté, évolution, involution, troubles du développement dans l’enfance, retard de développement, dégradation rapide dans la vieillesse, démence, anxiété, panique, compulsions, conséquences des traumatismes et des accidents.

Webinaire en week-end de 12 heures – Les champignons – Hans Eberle et Friedrich Ritzer
20. – 21. 11. 2021 (samedi et dimanche)

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 90,- €

Modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: PayPal a compte: info@akademiahomeopatie.sk 
(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Pays :
Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :
Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

2 : Inscriptions: (et pourtoute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Les conférenciers parleronts allemand. Le webinaire sera traduit en français, slovaque, polonais… sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée et environ 20% du volume de la voix de les conférenciers.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront le vendredi un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2021.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………………………………………

Grzyby – Hans Eberle & Friedrich Ritzer – 20. – 21. 11.  2021 r.

Grzyby są roślinnym uzupełnieniem siódmego rzędu układu okresowego. Ich ciało grzybni przypomina sieciowy charakter i jedność wszechświata w jego wzlotach i upadkach ewolucji i dewolucji. Zaburzenia rozwojowe u dzieci (ewolucja) i problemy wieku podeszłego (dewolucja) są na pierwszym planie w klinicznym zastosowaniu grzybów. Mogą one korzystnie wpływać na początek życia z jego rozwojem sieci, jak również na kruche struktury starości. Strukturalne pęknięcia spowodowane przez wypadki i urazy mogą być leczone nie tylko z leków rzędu Asterales, ale znajdujemy w grzybach nową grupę leków dla tej sytuacji. Wola, motor samego życia, wydaje się być podstawowym tematem grzybów. Znajdujemy słabość woli, sztywną wolę i upór zarówno w młodym jak i w starszym wieku. Typowa dla grzybów jest również prokrastynacja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, takie jak anoreksja, kompulsywne mycie rąk, ludzie nieuporządkowani.

Podczas webinaru Państwo dowie się o 10 grzybach. Dzięk bogatemu doświadczeniu klinicznemu zostały stworzone obrazy remediów, jak będą one wyglądały u prawdziwego pacjenta. Grzyby stają się bardzo ważną częścią homeopatycznej materia medica i będą często stosowane w praktyce. Hans i Friedrich podzielą się swoimi doświadczeniami z remediami Boletus edulis, Cordyceps sinensis, Agaricus campestris, Cantharellus cibarius, Macrolepiota procera, Leccinum testaceoscabrum, Psilocybe mexicana, Coprinus comatus, Mycena rosea, Xerocombus badius i Ringworm.

Hans Eberle, MD, i Friedrich Ritzer przyjaźnią się od 30 lat, badając wszystkie dostępne substancje radioaktywne od 1995 roku. Oprócz tego przetestowali wiele innych nowych środków leczniczych, potwierdzili je klinicznie i udostępnili repertoria. W ostatnich latach pracowali prawie wyłącznie z grzybami, badając ponad 10 grzybów poprzez testy i klinikę. Łączą obserwacje naukowe z rzeczywistymi sytuacjami praktycznymi. Hans i Friedrich prowadzą wspólne wykłady na temat aktynowców i komplementarnych środków leczniczych. Towarzyszyli Janowi Scholtenowi w różnych wyprawach, np. na Madagaskar i do Panamy, a także pri próbach lekowych z grzybami. W latach 2008-2011 uczestniczyli w klasie mistrzowskiej Louisa Kleina w Toronto.

Słowa kluczowe seminarium: nieugięta wola, uparta wola, słabość woli, ewolucja, inwolucja, zaburzenia rozwojowe w dzieciństwie, zahamowany rozwój, opóźnienie rozwoju, szybka degradacja w starszym wieku, demencja, lęk, panika, kompulsje, konsekwencje urazów i wypadków.

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Cena i zapisy
Cena: 450 zl.
📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Dane do przelewu w Euro
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
IBAN: PL36 1600 1462 1883 8307 9000 0002
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

www.akademiahomeopatie.sk
www.facebook.com/akademiahomeopatie
www.facebook.com/Slowacka.Akademia.Homeopatii.w.Polsce

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.