Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Tomáš Výboch – Autizmus a iné duševné poruchy – 27. – 28. 04. 2024 – Papradia – Matridonáne lieky a Mlieka

10 days left
  • Start date:
    04/27/2024, 9:00
  • End date:
    04/28/2024, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Tomas Vyboch

AUTIZMUS a iné duševné poruchy liečené pomocou PAPRADÍ, MATRIDONÁLNYCH LIEKOV A MLIEK

Tomáš zaznamenal v posledných rokoch veľké úspechy pri liečbe detí v autistickom spektre pomocou novej, doteraz málo známej skupiny liekov – papradiam. Je to výborná skupina liekov na liečbu autizmu, aspergerovho syndrómu, poruchy pozornosti a obsedantno kompulzívnej poruchy.

Ľudia, ktorí potrebujú paprade, majú problém s fungovaním v dnešnom svete. Je pre nich príliš komplikovaný, rýchly, nepredvídateľný a plný zmien. Títo ľudia majú radi rutinu a pravidlá, neznášajú zmeny. Majú sklon potláčať vlastné pocity, aby sa prispôsobili skupine. Tým stratia kontakt s vlastnými emóciami a majú tiež veľký problém porozumieť emóciám druhých ľudí. Deti, ktoré potrebujú paprade často nemajú rozvinutú reč, nemajú kontakt s druhými ľuďmi, radšej sa hrajú s telefónmi a tabletmi. Rodičia o nich často hovoria, akoby nechceli vyrásť.

V sobotu nám Tomáš bude prednášať o úplne nových liekoch z tejto skupiny a bude prezentovať svoje prípady z praxe.

Nedeľa bude venovaná veľmi dôležitej skupine v homeopatii, matridonálnym liekom a niektorým mliekam. Mlieka a matridonálne lieky sú v Tomášovej praxi najčastejšie predpisovanou skupinou liekov, bez ktorej by sa nezaobišiel. Sú to výborné lieky na najrôznejšie traumy a duševné poruchy, vrátane úzkostnej poruchy a depresie. Mohli by sme povedať, že sú to výborné lieky na liečbu „zraneného dieťaťa“ v nás. Uvidíme prípady liekov Placenta, Amnii liquor, Chorda umbilicalis, Oxytocin, Folliculinum a tiež málo známym mliekam ako Lac orictolagus, Lac glama, Lac suilinum a Lac caprinum.

Tomáš vo svojej praxi pracuje predovšetkým so systémom Jana Scholtena. Na základe poznatkov zo svojej praxe sa snaží živočíšne lieky zaradiť do štádií, aby tým zjednodušil materiu mediku a umožnil tieto lieky ľahšie predpísať. Počas webinára sa s nami podelí aj o tieto poznatky.

Tomáš Výboch je homeopat a lektor SAKH. Vyučuje homeopatiu na Slovensku a v Poľsku. Jeho semináre majú študenti radi kvôli dôkladnej a zrozumiteľnej analýze prípadov.

Tomáš vyštudoval Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie. Po štúdiu absolvoval ročnú prax u Dr. Petrociho, následne si otvoril vlastnú prax a po niekoľkých rokoch sa stal lektorom na SAKH. Medzi jeho záujmy patrí psychológia a psychiatria. Študuje hlavne diela psychiatrov C.G. Junga a Viktora Frankla. A keďže si človek magneticky priťahuje to, čo ho zaujíma, medzi jeho najčastejších klientov patria ľudia s duševnými chorobami.

12-hodinový víkendový webinár Autizmus a iné duševné poruchy – Tomáš Výboch – 27. – 28. 04. 2024 (sobota a nedeľa), 12 hodín

Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.

Poplatok

Účastnícky poplatok je 120 € +DPH 20%.
Prihláste sa, prosím na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel: 00421 905 834 565 (Mgr. Janette Bakajsová)
Neposielajte platbu bez predošlej prihlášky. Počkajte na potvrdenie mailom.

Názov účtu: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.

Časový harmonogram:
9,00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30

…………..

Tomáš Výboch – AUTISM and other Mental Disorders cured by FERNS, MILK and MATRIDONAL remedies
April 27th – 28th 2024

Tomas VybochIn recent years, Tomáš has had great success in treating autistic children with a new, previously little-known remedies – ferns. It is an excellent group of remedies for the treatment of autism, Asperger’s syndrome, attention deficit disorder and obsessive compulsive disorder.

People who need ferns have a problem to function in today’s world. The world is too complicated, fast-paced, unpredictable and full of change for them. These people like routine and rules, they hate any change. They tend to suppress their own feelings in order to conform to the group. In doing so, they lose touch with their own emotions. It is difficult for them to understand other people’s emotions. Children who need ferns often do not have developed speech, they have no contact with other people, preferring to play with phones and tablets. Parents often talk about them as if they don’t want to grow up.

On Saturday, Tomas will give us a lecture on brand new medicines from this group of ferns and will present his patients.

Sunday will be devoted to a very important group of matridonal remedies and milks. The milks and matridonal remedies are the most frequently prescribed group of remedies in Thomas’s practice. They are excellent remedies for all sorts of trauma and mental disorders, including anxiety disorder and depression. They are excellent medicines for treating the “wounded child” in us. We will see cases of Placenta, Amnii liquor, Chorda umbilicalis, Oxytocin, Folliculinum and also little known milks such as Lac orictolagus, Lac glama, Lac suilinum and Lac caprinum.

In his practice Tomáš works mainly with the system of Jan Scholten. Based on the knowledge from his practice, he tries to classify the animal medicines into stages in order to simplify the materia medica and make it easier to prescribe these medicines. During the webinar he will also share this knowledge with us.

Tomáš Výboch is a homeopath and SAKH lecturer. He teaches homeopathy in Slovakia and Poland. His seminars are liked by students because of the thorough and understandable analysis of cases.

Tomáš graduated from the Slovak Academy of Classical Homeopathy. After his studies he did a one-year practice with Dr. Petroci, then opened his own practice and after few years he became a lecturer at SAKH. His interests include psychology and psychiatry. He mainly studies the works of psychiatrists C. G. Jung and Viktor Frankl. His most frequent clients are people with a mental illness.

The online weekend webinar April 27th – 28th 04. 2024 (Saturday and Sunday), 12 hours

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.
Webinar will be interpreted into English, French, German, Polish, Hungarian.

Price (for 2 days webinar): 120,- € + VAT (20%)

Please, apply first by an email and wait for the confirmation.
For creating an invoice we need your invoice data:

name of the firm, postal address, ID number of  your firm, tax number, VAT number (if you have it).
If you have a normal VAT number based on income or an administrative EU VAT number, we can issue the invoice without VAT with note of reverse charge of VAT.

Application:
Write, please to this email:

📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Tomáš Výboch – L’AUTISME et d’autres troubles mentaux guéris par les FERNES, les LAITS et les remèdes MATRIDONAUX

– 27 – 28 avril 2024

Ces dernières années, Tomáš a eu beaucoup de succès dans le traitement des enfants autistes avec un nouveau remède, peu connu auparavant : les fougères. Il s’agit d’un excellent groupe de remèdes pour le traitement de l’autisme, du syndrome d’Asperger, du trouble déficitaire de l’attention et du trouble obsessionnel compulsif.

Les personnes qui ont besoin de fougères ont du mal à fonctionner dans le monde d’aujourd’hui. Le monde est trop compliqué, trop rapide, trop imprévisible et trop changeant pour elles. Ces personnes aiment la routine et les règles, elles détestent tout changement. Elles ont tendance à étouffer leurs propres sentiments pour se conformer au groupe. Ce faisant, elles perdent le contact avec leurs propres émotions. Il leur est difficile de comprendre les émotions des autres. Les enfants qui ont besoin de fougères n’ont souvent pas un langage développé, ils n’ont pas de contact avec les autres, préférant jouer avec des téléphones et des tablettes. Les parents parlent souvent d’eux comme s’ils ne voulaient pas grandir.

Le samedi, Tomas nous donnera une conférence sur les tout nouveaux médicaments issus de ce groupe de fougères et nous présentera ses patients.

Le dimanche sera consacré à un groupe très important de remèdes matridonaux et de laits. Les laits et les remèdes matridonaux constituent le groupe de remèdes le plus fréquemment prescrit dans la pratique de Thomas. Ce sont d’excellents remèdes pour toutes sortes de traumatismes et de troubles mentaux, y compris les troubles anxieux et la dépression. Ce sont d’excellents remèdes pour traiter “l’enfant blessé” qui est en nous. Nous verrons des cas de Placenta, de liqueur amniotique, de Chorda umbilicalis, d’Oxytocin, de Folliculinum et aussi de laits peu connus comme Lac orictolagus, Lac glama, Lac suilinum et Lac caprinum.

Dans sa pratique, Tomáš travaille principalement avec le système de Jan Scholten. Sur la base des connaissances acquises dans sa pratique, il tente de classer les médicaments pour animaux par étapes afin de simplifier la materia medica et de faciliter la prescription de ces médicaments. Au cours du webinaire, il partagera également ses connaissances avec nous.

Tomáš Výboch est homéopathe et conférencier à la SAKH. Il enseigne l’homéopathie en Slovaquie et en Pologne. Ses séminaires sont appréciés des étudiants en raison de l’analyse approfondie et compréhensible des cas.

Tomáš est diplômé de l’Académie slovaque d’homéopathie classique. Après ses études, il a effectué un stage d’un an auprès du Dr Petroci, puis il a ouvert son propre cabinet et, quelques années plus tard, il est devenu conférencier à l’Académie slovaque d’homéopathie classique. Il s’intéresse à la psychologie et à la psychiatrie. Il étudie principalement les travaux des psychiatres C. G. Jung et Viktor Frankl. Ses clients les plus fréquents sont des personnes atteintes d’une maladie mentale.

Le webinaire du week-end de 12 heures 7.- 8. mai (samedi et dimanche) – Tomáš Výboch

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Le webinaire sera interprété en anglais, français, allemand, polonais et hongrois.
Après le webinaire, nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement vidéo.
Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix (pour un webinaire de 2 jours) : 120,- € + TVA (20%)

Veuillez d’abord vous inscrire par e-mail et attendre la confirmation.

Pour créer une facture, nous avons besoin de vos données de facturation :
nom de l’entreprise, adresse postale, numéro d’identification de l’entreprise, numéro d’identification fiscale, numéro de TVA (si vous l’avez).

Si vous disposez d’un numéro de TVA normal basé sur les revenus ou d’un numéro de TVA administrative de l’UE, nous établirons la facture sans TVA.

Demande d’inscription :
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp : 00421 905 501 798

Langues :
Tomáš Výboch parlera en slovaque. Le webinaire sera traduit en français, anglais, polonais, allemand. Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, slovaque, polonais, hongrois), et environ 20% du volume de la voix du Tomáš Výboch.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Calendrier des webinaires de la SAKH :  https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars

…………………

Tomáš Výboch – AUTISMUS und andere psychische Störungen durch FERNEN, MILCH und MATRIDONALE Heilmittel geheilt

 27. – 28. April 2024, (12 Stunden)

Tomas Vyboch

In den letzten Jahren hat Tomáš große Erfolge bei der Behandlung autistischer Kinder mit einem neuen, bisher wenig bekannten Heilmittel erzielt – Farne. Es handelt sich um eine ausgezeichnete Gruppe von Heilmitteln für die Behandlung von Autismus, Asperger-Syndrom, Aufmerksamkeitsdefizitstörung und Zwangsstörung.

Menschen, die Farn benötigen, haben ein Problem damit, in der heutigen Welt zu funktionieren. Die Welt ist für sie zu kompliziert, schnelllebig, unberechenbar und voller Veränderungen. Diese Menschen mögen Routine und Regeln, sie hassen jede Veränderung. Sie neigen dazu, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken, um sich der Gruppe anzupassen. Dabei verlieren sie den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen. Es fällt ihnen schwer, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Kinder, die Farn benötigen, haben oft keine entwickelte Sprache, sie haben keinen Kontakt zu anderen Menschen und spielen lieber mit Handys und Tablets. Die Eltern reden oft über sie, als ob sie nicht erwachsen werden wollten.

Am Samstag wird Tomas einen Vortrag über brandneue Medikamente für diese Gruppe von Farnen halten und seine Patienten vorstellen.

Der Sonntag ist einer sehr wichtigen Gruppe von Matridonalheilmitteln und Milchen gewidmet. Die Milche und Matridonalmittel sind die am häufigsten verordnete Gruppe von Mitteln in Thomas’ Praxis. Sie sind ausgezeichnete Mittel für alle Arten von Traumata und psychischen Störungen, einschließlich Angstzuständen und Depressionen. Sie sind ausgezeichnete Mittel, um das “verwundete Kind” in uns zu behandeln. Wir werden Fälle von Plazenta, Amniliquor, Chorda umbilicalis, Oxytocin, Folliculinum und auch wenig bekannte Milchen wie Lac orictolagus, Lac glama, Lac suilinum und Lac caprinum sehen .

In seiner Praxis arbeitet Tomáš hauptsächlich mit dem System von Jan Scholten. Basierend auf den Erkenntnissen aus seiner Praxis versucht er, die Tierarzneimittel in Stufen zu klassifizieren, um die Materia Medica zu vereinfachen und die Verschreibung dieser Arzneimittel zu erleichtern. Während des Webinars wird er auch dieses Wissen mit uns teilen.

Tomáš Výboch ist Homöopath und SAKH-Dozent. Er unterrichtet Homöopathie in der Slowakei und in Polen. Seine Seminare sind bei den Studenten wegen der gründlichen und verständlichen Analyse von Fällen sehr beliebt.

Tomáš Výboch ist Absolvent der Slowakischen Akademie für Klassische Homöopathie. Nach seinem Studium machte er eine einjährige Praxis bei Dr. Petroci, eröffnete dann seine eigene Praxis und wurde nach einigen Jahren Dozent an der SAKH. Zu seinen Interessen gehören Psychologie und Psychiatrie. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit den Werken der Psychiater C. G. Jung und Viktor Frankl. Seine häufigsten Klienten sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung.

Das Online-Wochenend-Webinar 27. – 28. 04. 2024 (Samstag und Sonntag), 12 Stunden

Zeitplan:

9.00 – 10.30

11.00 – 12.30

14.00 – 15.30

16.00 – 17.30

Nach dem Webinar senden wir Ihnen einen Link zur Videoaufzeichnung.

Das Webinar wird ins Deutsche, Englische, Französische, Polnische und Ungarische gedolmetscht.

Preis (für 2 Tage Webinar): 120,- € + MWST. (20%),

Bitte melden Sie sich zunächst per E-Mail an und warten Sie auf die Bestätigung.

Für die Erstellung einer Rechnung benötigen wir Ihre Rechnungsdaten:
Name der Firma, Postanschrift, ID-Nummer Ihrer Firma, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (wenn Sie eine haben).

Wenn Sie eine normale, einkommensabhängige Mehrwertsteuernummer oder eine administrative EU-Mehrwertsteuernummer haben, können wir die Rechnung ohne Mehrwertsteuer mit dem Hinweis auf die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ausstellen.


Anmeldung:
Schreiben Sie bitte an diese E-Mail:

📧 petroci@gmail.com

☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 501 798

ZOOM Online-Plattform:

Das Webinar findet online statt. Die Teilnehmer erhalten den Link zu Zoom, um an dem Webinar teilnehmen zu können. Sie müssen die von Zoom bereitgestellte kleine Anwendung herunterladen und installieren.

Webinare von SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars

……………

Tomáš Výboch – AUTYZM i inne zaburzenia psychiczne leczone PAPROCIAMI, MLEKAMI i MATRIDONALNYMI lekmi

27. – 28. 04. 2024 r.

Tomas VybochW ostatnich latach Tomáš odniósł wielki sukces w leczeniu dzieci autystycznych za pomocą nowego, wcześniej mało znanego środka – paproci. Jest to doskonała grupa środków do leczenia autyzmu, zespołu Aspergera, zaburzeń deficytu uwagi i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Osoby, które potrzebują paproci mają problem z funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie. Świat jest dla nich zbyt skomplikowany, szybki, nieprzewidywalny i pełen zmian. Osoby te lubią rutynę i zasady, nienawidzą jakichkolwiek zmian. Mają tendencję do tłumienia własnych uczuć w celu dostosowania się do grupy. W ten sposób tracą kontakt z własnymi emocjami. Trudno im zrozumieć emocje innych ludzi. Dzieci, które potrzebują paprotek, często nie mają rozwiniętej mowy, nie mają kontaktu z innymi ludźmi, wolą bawić się telefonami i tabletami. Rodzice często mówią o nich, jakby nie chciały dorosnąć.

W sobotę Tomas poprowadzi dla nas wykład na temat zupełnie nowych leków z tej grupy paproci oraz zaprezentuje swoich pacjentów.

Niedziela będzie poświęcona bardzo ważnej grupie leków matridonalnych i mlek. Mleka i leki matridonalne są najczęściej przepisywaną grupą leków w praktyce Tomáša. Są one doskonałymi lekami na wszelkiego rodzaju traumy i zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia lękowe i depresję. Są doskonałymi lekami do leczenia “zranionego dziecka” w nas. Zobaczymy przypadki Placenta, Amnii liquor, Chorda umbilicalis, Oxytocin, Folliculinum, a także mało znane mleka, takie jak Lac orictolagus, Lac glama, Lac suilinum i Lac caprinum.

W swojej praktyce Tomáš pracuje głównie z systemem Jana Scholtena. Opierając się na wiedzy ze swojej praktyki, próbuje sklasyfikować leki zwierzęce na etapy, aby uprościć materia medica i ułatwić przepisywanie tych leków. Podczas webinarium podzieli się z nami tą wiedzą.

Tomáš Výboch jest homeopatą i wykładowcą SAKH. Uczy homeopatii na Słowacji i w Polsce. Jego seminaria są lubiane przez studentów ze względu na dokładną i zrozumiałą analizę przypadków.

Tomáš ukończył Słowacką Akademię Homeopatii Klasycznej. Po studiach odbył roczną praktykę u dr Petroci, następnie otworzył własną praktykę, a po kilku latach został wykładowcą w SAKH. Jego zainteresowania obejmują psychologię i psychiatrię. Studiuje głównie prace psychiatrów C. G. Junga i Viktora Frankla. Jego najczęstszymi klientami są osoby z chorobami psychicznymi.

Terminy, cena, zapisy
Cena (za 2-dniowe webinarium): 600,-PLN + VAT (SK 20%) = 720 PLN (Studenci i absolwenci Akademii SAKH)
700,- PLN + VAT (SK 20%) = 840 PLN

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Prosimy o kontakt przed dokonaniem płatności. Prześlemy opcje płatności.
Zostaliśmy objęci podatkiem VAT i zmieniliśmy nasze konto bankowe.
Prosimy o niewysyłanie płatności z góry bez wcześniejszej rejestracji.

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.