Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Michal Yakir – Ancient Plants – October 8th – 9th 2022 – webinar (12 hours)

Expired
  • Start date:
    10/08/2022, 9:00
  • End date:
    10/09/2022, 17:00
 

For English – click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici…

Dla języka polskiego naciśnij tutaj… 

………

Víkendový webinár Michal Yakir – STARÉ RASTLINY – Nová tabuľka nekvitnúcich rastlín

Michal Yakir nás počas tohto webinára vezme na cestu jednotlivými epochami minulosti, v ktorých sa objavili starobylé rastliny. Využije pritom to, čo poznáme z vedy, ale aj z metafyzického poznania a jeho pochopenia, čo robíme na tejto planéte a vo vesmíre. Táto zmes vedy a duchovna je hahnemannovská homeopatia v najlepšej podobe.

Michal je skvelá učiteľka. Jej komplexné pochopenie modelu, ktorý vyvinula, je pevné a jej schopnosť podeliť sa oň je brilantná: jej znalosť jazyka, inštinkt pre zdieľanie, zmysel pre humor a láska k ľudstvu a Zemi a k homeopatii sú inšpirujúce. Má skvelú didaktickú techniku s užitočným opakovaním, vždy pripomínajúc základný význam toho, čo hovorí, spestrenú spontánnymi ilustráciami, ako aj príťažlivými prezentáciami, ktoré používa.

Ako sa všetky tieto starobylé rastliny, ktoré prežili vymierania druhov hodia do našej doby? Čo nás môžu naučiť?

Lieky z týchto starých skupín rastlín sú schopné vyliečiť ľudí, ktorí nestačia držať dych s modernou dobou, cítia sa prevalcovaní, sú ako “mimoni”. Sú veľmi citliví, ale nevedia to vyjadriť slovami. Pochádzajú z čias ešte pred vznikom sebareflexie krytosemenných rastlín, ktoré vznikli pred 130 miliónmi rokov. Každá skupina starých rastlín prežila najmenej jedno veľké vymieranie druhov. Prinášajú nám správu o živote z dávnych čias, obraz sveta, ktorý je prítomný už len v hlbokých vrstvách nášho podvedomia. Tieto lieky sú vhodné napríklad pre ľudí s autizmom, ADHD, schizofréniou, borderline osobnosti, jednoducho ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, nedokážu sa zaradiť, sú odkázaní na svojich blízkych alebo nedokážu vyjadriť svoje pocity a potreby slovami.
Michal Yakir dokáže tak živo a presne opísať rastlinné lieky, že počas jej seminárov nachádzame presný liek pre svojich klientov a ľudí, ktorým sme predtým nedokázali pomôcť.

Machy a lišajníky – začiatok
Lykofyta – skupina málo známych informácií
Pteridofyta / papraďorasty – od Equisetum po Psilotum a paprade, ich miesto v evolučnom vývoji, provingy liečiv a ich analýza až po praktické využitie.
Cykasy a ihličnany – staré a nové, dobre známa skupina v novom svetle.
Gnetales – od Ephedra po Welwitschia
Pohľad na ihličnany ako najvyspelejšiu skupinu zaniknutého, strateného sveta. Otázky, ktoré si môžeme položiť: “Ako by niekto, kto bol kedysi na vrchole a mal všetky vedomosti, preniesol ich do sveta a doby, o ktorej nič nevie alebo pre ktorú nemá jazyk?

12 hodinový víkendový webinár Michal Yakir  – Starobylé rastliny 8. – 9. 10. 2022 (Sobota a Nedeľa)

Časový plán
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Po webinári vám pošleme link na video nahrávku.

Prihlášky – napíšte, prosíme na tento email:
📧 sakh.bakajsova@gmail.com
☎ Mobil & WhatsApp: 00421 905 834 565

Spôsob platby
Názov účtu: PETROCI s. r. o.
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
SWIFT (BIC) kod : SUBASKBX

Do poznámky, prosím, napíšte svoje meno
. Inak nebudeme vedieť vašu platbu identifikovať.
Ak už máte pridelený variabilný symbol, použite ho.
Ak ho nemáte, napíšte na mail sakh.bakajsova@gmail.com
Kolegovia z Čiech, prosím vyžiadajte si český účet mailom: sakh.bakajsova@gmail.com
Študenti aktuálneho 2. až 4. ročníka SAKH majú tento seminár zahrnutý v semestrálnej platbe.

Tlmočenie:
Michal Yakir bude hovoriť po Anglicky. V prípade potreby si budete môcť zapnúť tlmočenie do slovenčiny. Iné kanály budú: Poľština, Francúzština. Na týchto kanáloch počuť hlavne hlas tlmočníka a len tichšie (asi 20% hlasitosti) hlas samotnej prednášajúcej.

ZOOM online platforma:
Webinár bude online. Účastníci dostanú Zoom link večer pred webinárom. Ak po prvý raz použijete Zoom, budete potrebovať si stiahnuť malú aplikáciu Zoom. Po kliknutí na link Vás program navedie.

Michal Yakir – Ancient Plants – October 8th – 9th 2022

Michal Yakir will take us during this webinar on the journey of each epoch when the ancient plants appeared, using what we know from science, but also what we know from metaphysics and its understanding of what we are doing here on the planet, and in the universe.

Michal Yakir is a great teacher. Her ability to share the system of plants that she has discovered is brilliant. She shares her knowledge with humor and love for humanity and the Earth. She illustrates her explanations with cured cases and interesting PowerPoint presentations.

In recent years Michal devoted her time to understanding ancient plants that have survived at least one species extinction. These are plants that do not speak our language. How can we understand them? For whom are they suitable as homeopathic remedies?
Medicines from these ancient groups of plants are able to cure people who cannot keep up with modern times and feel overwhelmed. They are very sensitive, but they cannot express themselves in words. They come from times before the emergence of self-reflexive angiosperm plants which originated 130 million years ago. Every group of ancient plants has survived at least one major species extinction. They bring us an account of life from long ago, a picture of a world that is present only in the deep layers of our subconscious. These remedies are suitable, for example, for people with autism, ADHD, schizophrenia, borderline personalities, simply people who are on the margins of society, unable to fit in, dependent on loved ones, or unable to express their feelings and needs in words.
Michal Yakir is able to describe plant remedies so vividly and accurately that during her webinars we find the exact remedy for our clients and people we were previously unable to help.

The Mosses and Lichens – the beginning
The Lycophytes – a group of little known information
The Pteridophytes / Fernlike Plants – from Equisetum to Psilotum and Ferns, their place in the evolutionary development, remedy provings and their analysis up to practical application.
The Cycases – Conifers – old and new, a well-known group in new light.
The Gnetales – from Ephedra to Welwitschia
A brief preview of the conifers as the most advanced group of a vanished, lost world. Questions one can ask: How would someone who was once at the top had all that´knowledge and transfer it to a world and an era that one knows nothing about or for which he has no language?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Time schedule
:

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 100,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

If you will ask me writing to email petroci@gmail.com, I´ll create you an invoice from the PayPal account connected with firm PETROCI s.r.o.
You can easily pay by PayPal invoice also if you don´t have your own PayPal account.

2. Bank Transfer:

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC: SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia

Best by SEPA way of payment (quick and cheap).
Please, don´t forget to write your name in the comment.
If you choose this payment method, please send me a transfer confirmation by email to petroci@gmail.com.

Applications – please write to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Michal will speak English. There will be dedicated channels for other languages: French, Slovak, Polish.
In these dedicated channels, attendees will hear the interpreter’s voice in the given language (Polish, French) and about 20% of the volume of the lecturer´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One needs to download and install the small application provided by Zoom.

……………………………

Webinarium Michał Yakir – Stare rośliny – 08. – 09. 10. 2022

Michał Yakir zabiera nas podczas tego webinaru w podróż przez każdą epokę, w której pojawiły się starożytne rośliny, wykorzystując to, co wiemy z nauki, ale także to, co wiemy z metafizycznej wiedzy i jej zrozumienia tego, co robimy tutaj na planecie i we wszechświecie.  Michal Yakir jest wspaniałym nauczycielem. Jej umiejętność dzielenia się swoim systemem roślin, które odkryła jest genialna. Swoją wiedzą dzieli się z humorem i miłością do ludzkości i Ziemi. Jej wyjaśnienia są oświetlone wyleczonymi przypadkami i ciekawymi prezentacjami w powerpointach.

W ostatnich latach poświęciła swój czas na poznanie starożytnych roślin, które przetrwały co najmniej jedno wymarcie gatunkowe. Są to rośliny, które nie mówią naszym językiem. Jak możemy je zrozumieć? Dla kogo są odpowiednie jako leki homeopatyczne?
Leki z tych starożytnych grup roślin są w stanie wyleczyć ludzi, którzy nie nadążają za współczesnością, czują się przytłoczeni. Są bardzo wrażliwe, ale nie potrafią tego wyrazić słowami. Pochodzą one z czasów przed pojawieniem się samoistnych okrytonasiennych roślin, które powstały 130 milionów lat temu. Każda grupa starożytnych roślin przetrwała przynajmniej jedno większe wymieranie gatunków. Przynoszą nam relację z życia z dawnych lat, obraz świata, który jest obecny tylko w głębokich warstwach naszej podświadomości. Remedia te są odpowiednie na przykład dla osób z autyzmem, ADHD, schizofrenią, osobowościami typu borderline, po prostu dla osób, które są na marginesie społeczeństwa, nie potrafią się dopasować, są zależne od bliskich, nie potrafią wyrazić swoich uczuć i potrzeb słowami.
Michal Yakir potrafi tak obrazowo i dokładnie opisać remedia, że podczas jej warsztatów znajdujemy dokładny lek dla klientów i osób, którym wcześniej nie byliśmy w stanie pomóc.

Mchy i porosty – początek
Lycophytay – grupa mało znanych informacji
Pteridofyta / Rośliny paprociopodobne – od Equisetum do Psilotum i paproci, ich miejsce w rozwoju ewolucyjnym, prowokacje lekarstw i ich analiza aż do praktycznego zastosowania.
Cycases – drzewa iglaste – stare i nowe, dobrze znana grupa w nowym świetle.
Gnetales – od Ephedra do Welwitschia
Krótki podgląd na iglaki jako najbardziej zaawansowaną grupę zaginionego, utraconego świata.

12-godzinne seminarium internetowe – Michal Yakir – 08. – 09. 10. 2022 (sobota i niedziela)

Harmonogram:
9:00 – 10:30
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30

Po webinarze uczestnicy otrzymają link do nagrania wideo ważny przez 14 dni.

Cena (za dwudniowe seminarium internetowe): 450 zł
Sposób zapłaty – 2 opcje:

1. PayPal na konto: info@akademiahomeopatie.sk
Jeśli wyślesz e-mail na adres petroci@gmail.com , wygenerujemy dla Ciebie fakturę
z konta PayPal firmy PETROCI s.r.o.
Potrzebujemy do tego informacji rozliczeniowych.
Możesz łatwo zapłacić fakturę przez PayPal, nawet jeśli nie masz własnego konta w tej usłudze.

2. Przelew bankowy:
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
Posiadacz konta: PETROCI sro, Mliekarenska 10, 821 09 Bratysława, Słowacja
Nie zapomnij wpisać swojego nazwiska oraz nazwy webinaru w tytule przelewu.
W przypadku wyboru tej metody płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres sakh.pl@gmail.com.

Zgłoszenia:
e-mail: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
+48 512 076 314 (Marlena Markowska)

Tłumaczenia:

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.
Polska wersja językowa będzie dostępna na osobnym kanale (wszystko pod tym samym linkiem, który otrzymasz w mailu).
Do wyboru będziemy mieli w sumie pięć języków: angielski (oryginał), a także polski, słowacki, francuski.
Na kanałach z tłumaczeniami słychać głównie głos tłumacza i jedynie znacznie ciszej (około 20% głośności) głos samego wykładowcy.

Platforma internetowa ZOOM:
Szkolenie odbędzie się online. Uczestnicy otrzymają link do Zoom na noc przed webinarem. Jeśli używasz Zoom po raz pierwszy, będziesz musiał pobrać darmową aplikację Zoom. Po kliknięciu w link, program poprowadzi Cię przez proces instalacji. Czasami po zaintalowaniu aplikacji trzeba jeszcze raz klinknąć w link z maila, co automatycznie przekieruje nas do spotkania.

 ……………..

Michal Yakir – 8 et 9 octobre 2022 – Plantes anciennes

Dans ce webinaire, Michal Yakir nous entraînera dans un voyage à travers les différentes époques du passé dans lesquelles les plantes anciennes sont apparues. Pour ce faire, elle utilisera ce que nous savons grâce à la science, mais aussi grâce aux connaissances métaphysiques et à sa compréhension de ce que nous sommes sur cette planète et dans le monde.

Michal Yakir est un grand professeur. Sa capacité à partager son système de plantes qu’elle a découvert est brillante. Elle partage ses connaissances avec humour et amour pour l’humanité et la Terre. Elle illustre ses explications par des cas de guérison et des présentations powerpoint intéressantes.

Ces dernières années, il s’est consacré à la compréhension des plantes anciennes qui ont survécu à l’extinction d’au moins une espèce. Ce sont des plantes qui ne parlent pas notre langue. Comment pouvons-nous les comprendre ? Pour qui conviennent-ils comme remèdes homéopathiques ?

Les remèdes de ces groupes de plantes anciennes sont capables de guérir les personnes qui ne suivent pas le rythme des temps modernes, se sentent surchargées. Ils sont très sensibles, mais ils ne peuvent pas l’exprimer avec des mots. Ils proviennent d’une époque antérieure à l’émergence des plantes cryptogamiques auto-réfléchissantes, apparues il y a 130 millions d’années. Chaque groupe de plantes anciennes a survécu à au moins une extinction majeure. Ils nous donnent un compte rendu de la vie dans le passé, une image d’un monde qui n’est présent que dans les couches profondes de notre subconscient. Ces plantes conviennent, par exemple, aux personnes atteintes d’autisme, de TDAH, de schizophrénie, de personnalités borderline, ou simplement aux personnes en marge de la société qui ne parviennent pas à s’intégrer, sont dépendent de leurs proches ou sont incapables d’exprimer leurs sentiments et leurs besoins avec des mots.
Michal Yakir est capable de décrire les remèdes à base de plantes de manière si vivante et précise que, pendans ses webinaires, nous trouvons le remède exact pour ses clients et des personnes que nous ne pouvions pas aider auparavant.

Mousses et lichens – les débuts
Lycophytes – un groupe d’informations peu connues
Ptéridophytes/Fougères – d’Equisetum à Psilotum et aux fougères, leur place dans l’évolution, les provings des plantes médicinales et leur analyse à des fins pratiques.
Cycades et conifères – anciens et nouveaux, un groupe bien connu sous un jour nouveau.
Gnetales – d’Ephédra à Welwitschia
Un regard sur les conifères comme groupe le plus avancé d’un monde éteint et perdu. Questions que nous pouvons nous poser : “Comment quelqu’un qui était autrefois au sommet et possédait toutes les connaissances pourrait-il les apporter à un monde et à une époque dont il ne sait rien ou pour lesquels il n’a pas de langage ?

Webinaire des 8 et 9 octobre 2022, samedi et dimanche, total de 12 heures.

Prix: 100 €
Le webinaire sera traduit en français.
Tous les participants recevront un enregistrement vidéo après le webinaire.

Inscriptions:

Veuillez envoyer votre inscription par e-mail à Catherine avec votre preuve de paiement:
📧 bozon.studle@seznam.cz
☎ Mobile et WhatsApp: + 420 601 575 731

Modalités d’inscription et de paiement:

Si vous souhaitez une facture:
(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)
Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Pays:
Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez:
Montant total:

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.
Joignez ensuite la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Virement:
Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.
IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.
Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

Inscription (et pour toute communication):
Veuillez après paiement vous inscrire auprès de Catherine: bozon.studle@seznam.cz
en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez:
Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.
Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.