Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Homeopatia znižuje užívanie liekov proti bolesti o 50%

Homeopathic
gjs / Foter.com / CC BY-NC-SA

Titulná stránka Los Angeles Times z 30.marca 2013 informuje o výraznom  náraste úmrtí v dôsledku užívania liekov proti bolesti (Glover a Girion, 2013). Dobrá správa však je, že sú k dispozícii alternatívne náhrady týchto liekov a bezpečnejšie prostriedky, ktoré dokážu znížiť ich užívanie.

Veľká štúdia pacientov s problémami pohybového aparátu uskutočnená vo Francúzsku potvrdzuje zníženie užívania bežných prostriedkov proti bolesti o 50% v prípade, že pacienti boli liečení lekármi, ktorí sa vo svojej praxi špecializujú na homeopatickú liečbu (Rossignol, Begaud, Engel, 2012).

Táto štúdia uskutočnená na vzorke 1153  pacientov porovnáva výsledky postupov lekárov konvenčnej alopatickej medicíny (KM)s lekármi homeopatmi(HO) a lekármi, ktorí používajú pri liečbe oba prístupy (MX). Vybraní pacienti trpeli na: osteoartritídu, reumatizmus, fibromyalgiu, svalové kŕče, tondinitídu, syndróm „zmrznutého“ ramena, reumatoidnú spondylitídu, ochorením  intervertebrálneho disku, bolesťami krku, tortikolis a spinálnu stenózu.

Štúdia bola schválená Francúzskou komisiou na ochranu osobných údajov (CNIL) a Francúzskou národnou  radou lekárov. Pred začiatkom štúdie vyššie percento pacientov (61%), ktorí boli liečení lekármi homeopatmi, boli označení ako pacienti s „chronickými“ problémami pohybového aparátu, zatiaľ čo takýchto pacientov sa u klasických lekárov liečilo 50%  a u lekárov (MX) sa ich liečilo 52%.

Napriek tomu, že homeopatickí pacienti trpeli zdravotnými problémami dlhší čas, táto štúdia ukázala, že sa u pacientov s chronickými problémami pohybového aparátu  zredukovalo užívanie tabletiek proti bolesti o celých  50%, zatiaľ čo u pacientov s akútnymi problémami  o 38%. Okrem tejto podstatnej redukcie užívania analgetík, homeopatickí pacienti vykazovali podobnú progresiu ochorenia, aká sa odhaduje  na základe štandardných funkčných kritérií.

Výskumníci potvrdili, že  choroby pohybového aparátu  sú jedným z hlavných dôvodov návštevy lekárov v primárnej starostlivosti. Vedci tiež poznamenali, že tento celoštátny pozorovací výskum bol vedený viac ako rok a takéto dlhodobé užívanie analgetík má mnoho menších, ale aj závažných vedľajších účinkov na zdravie na rozdiel od homeopatických liekov, ktorých neškodnosť  je niekoľkými stáročiami  overená.  Pretože je homeopatická liečba vo Francúzsku poskytovaná iba všeobecnými lekármi, vedci zdôrazňujú, že momentálne nastavenie systému úhrady homeopatickej liečby tiež  napomáha znižovať celkové náklady za zdravotnícku starostlivosť.

Na výskume sa podieľali rozličné a prestížne skupiny profesorov epidemiológie, bioštatistiky a medicíny z Parížskej univerzity, Inštitútu Luisa  Pasteura, Univerzity z Bordeaux, Univerzity Pierre a Marie Curie, McGillovej Univerzity  a Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny.

 

Ďalšie štúdie potvrdzujúce efektívnosť homeopatickej liečby

Uskutočnených bolo  viac ako 200 skúšok založených na metóde náhodnosti aj placebo kontrolovaných , z ktorých väčšina poukazuje na pozitívne účinky na pacientov  pri poskytovaní homeopatickej liečby. Účelom tohto článku nie je podrobne popísať všetky uskutočnené výskumy, je ale dôležité spomenúť aj ďalšie štúdie zamerané na pomoc pacientom s poruchami- chorobami pohybového aparátu.

Fibromyalgia je komplexný syndróm , ktorý sa prejavuje bolesťami pohybového aparátu.  Časopis British Medical Journal uverejnil  štúdiu, pri ktorej jedna  polovica zúčastnených dostala placebo a druhá polovica homeopatický liek (Fisher, Greenwood, Huskisson 1989).  V polovici štúdie sa pacienti vymenili a tí, ktorí dostávali homeopatiká, dostali placebo a placebo skupina začala užívať homeopatiká. Namiesto porovnania oboch skupín navzájom boli výsledky porovnané „skrížene“ , každý pacient bol posudzovaný podľa výsledkov, ktoré dosiahol počas liečby homeopatikami ale aj placebom. Táto skrížená experimentálna metóda je považovaná za najsofistikovanejšiu v oblasti výskumu.

Vedci by považovali za štatistický dôveryhodný údaj výsledok  pravdepodobnosti lepší ako 5 zo 100(P < 0,5). Výsledok tejto štúdie bol natoľko výrazný, že pravdepodobnosť náhody bola 5z 10.000 (P < 0,05).  Táto štúdia je preto považovaná za „dôkazovo významnú, nie iba štatisticky významnú.

Štúdia bola ukončená so záverom, že homeopatiká sú vysoko účinné pri redukcii bolesti, bolestivých miest a zlepšenia spánku u pacientov trpiacich na fibromyalgiu.

Vážený medzinárodný mesačník Rheumatology  uverejnil veľmi pozitívnu štúdiu o účinnosti homeopatickej liečby. Vedci z Arizonskej univerzity v spolupráci s homeopatmi uskutočnili dvojitý slepý test, randomizovaný- test s náhodným výberom, placebo kontrolovaný test so 62 pacientmi trpiacimi na fibromyalgiu (Bell, Lewis, Brooks, et al., 2004).

Pacientom bol na dennej báze náhodne podávaný buď individuálny homeopatický liek v LM potencii alebo placebo. Výsledky boli vyhodnocované na začiatku,  po dvoch a po štyroch mesiacoch.

Štúdia potvrdila u 50% pacientov, ktorým boli podávané homeopatiká zmiernenie bolestivosti o 25%, zatiaľ čo u pacientov s placebom  dosiahlo podobný efekt zlepšenia iba 15% (P= 0,008).  Po štyroch mesiacoch homeopatickí pacienti potvrdili výrazne vyššiu  účinnosť liečby v porovnaní s placebo pacientmi (P=0,004).

Dokonca nezávislá skupina vedcov( členmi ktorej boli aj najhorlivejší odporcovia homeopatickej liečby) označila výsledky tejto štúdie ako vysoko kvalitné (De Silva, El-Metwally, Ernst, et al 2010).

Ešte jednou zaujímavou súčasťou tejto štúdie bol „čuchový“ test vykonaný pri podávaní  prvej dávky homeopatika alebo placeba. Obe skupiny pacientov absolvovali EEG vyšetrenie (záznam elektrickej aktivity mozgu získaný meraním z povrchu kože hlavy). Merania potvrdili významné  a identifikovateľné rozdiely v EEG záznamoch pacientov na homeopatickej liečbe a placebo pacientov (Bell, Lewis, Schwartz, et al, 2004a).

Každý z pacientov absolvoval tri sekcie meraní: na začiatku, po troch a po šiestich mesiacoch východiskovej liečby. Skupina s aktívnou (homeopatickou) liečbou zaznamenala výrazný nárast hladín  hodnôt alfa vĺn pri EEG meraní v porovnaní s placebo skupinou (P=0,003). Zároveň táto štúdia potvrdila klinické účinky homeopatickej liečby a priniesla objektívne merania, ktoré poukazujú aj na psychologickú odozvu na túto liečbu.

Pri meta-analýze klinických testov  účinnosti homeoapatickej liečby u pacientov s reumatickými ochoreniami sa na celkových  záveroch  vedcov javí, že homeopatiká účinkujú lepšie ako placebo, ale zároveň  je stále príliš málo takýchto štúdií, ktoré by potvrdzovali jednoznačný výsledok  homeopatickej liečby za akýchkoľvek podmienok (Jonas, Linde, and Ramirez, 2000).

Jedna z prvých štúdii vplyvu homeopatickej liečby pri reumatoidnej artritíde bola publikovaná v British Journal of Clinical Pharmacology.  Tento výskum potvrdil úľavu od artritických bolestí u 82% pacientov, ktorým bol podávaný individuálne vybraný homeopatický liek, zatiaľ čo iba 21% pacientov s placebo liečbou potvrdilo podobnú úľavu od bolestí.

V roku 2007 bol v Univerzitnej nemocnici v Zurichu vo Švajčiarsku  uskutočnený náhodný, dvojitý slepý, placebo kontrolovaný test na 204 pacientoch trpiacich osteoartritídou kĺbov rúk s liekmi Ibuprofen a Arnica v gélovej forme na vonkajšie použitie (Widrig, 2007).  Užívanie lokálnych prípravkov na zmiernenie symptómov pri osteoartitíde je bežné.  Účinnosť Ibuprofenu (5%) a Arniky (50 g tinktúra/100 g, DER 1:20) v gélovej forme pri symtomatickej liečbe osteoartritidiy klbov rúk , radiologicky potvrdená u 204 pacientov bola stanovená  po 21 dňoch akplikácií .

Vedci nezistili ani u jednej skupiny pacientov žiadne rozdiely pri zmiernení bolestí či  zlepšení funkčnosti rúk, ako aj ďalšie druhotné zmeny. Ich výsledky potvrdili fakt, že takto pripravená Arnika nie je pri lokálnej liečbe osteoartritídy rúk menej účinná ako Ibuprofen.

Jeden z neskorších dvojito slepých , randomizovaných, placebo kontrolovaných výskumov uskutočnených v Anglicku porovnával účinnosť individuálnej homeopatickej liečby ( verzus placebo), liečbu homeopatickými komplexmi (vs. Placebo) a homeopatické konzultácie s predpisom lieku a porovnanie s placebom  (Brien S, Lachance L, Prescott, 2010).   Zúčastnení boli náhodne rozdelení do skupín s konzultáciou aj bez konzultácie a potom  náhodne pridelení do piatich rôzne zameraných skupín štúdie.

Pretože  tento výskum pozostával z piatich rôzne zameraných vetiev, výskumníci predpokladali, že je pre jeho účely potrebných aspoň 110 pacientov. Štúdia bola ukončená iba s 56 pacientmi, každá z piatich skúmaných skupín pozostávala teda priemerne z 11 účastníkov.

Štúdia nepreukázala žiadne rozdiely medzi sledovanými skupinami. Napriek tomu skeptici homeopatie tvrdia, že táto štúdia dokazuje, že homeopatiká sú neúčinné. Skutoční vedci však  chápu, že závažné obmedzenia s nedostatkom pacientov spôsobili, že výsledky štúdie kvôli tomu nie je možné adekvátne vyhodnotiť.

Nakoniec skeptici homeopatie trvajú na tom, že homeopatiká sú placebo, napriek tomu ,že výskumy uskutočnené na bunkách, rastlinách, zvieratách poukazujú na skutočný biologický účinok homeopatickej liečby.  Možno majú skeptici pravdu, ale potom bunky, rastliny a zvieratá disponujú hlbokými psychickými schopnosťami, možnosť, ktorá je ešte viac metafyzická akej by boli vedci ochotní uveriť.

Pravda je však taká, že sú to pozitívne účinky homeopatie!


O autorovi:

Dana Ullman je aj autorom ebook (elektronickej knihy), ktorá je kontinuálne dopĺňaným zdrojom viac ako 200 klinických štúdií homeopatických liekov z recenzovaných lekárskych časopisov. Kniha spája opis týchto štúdií s praktickými klinickými informáciami o tom , ako Ullmanpoužívať homeopatické lieky pri viac ako 100 bežných ochoreniach. Je neoceniteľným zdrojom informácií o medicíne založenej na dôkazoch.

Dana Ullman získal svoj certifikát klasického homeopata u organizácie, ktorá je lídrom v profesionálnom  vzdelávaní homeopatov v USA. Je zakladateľom  Homeopathic Educational Services, jedného z najväčších centier poskytujúcich  homeopatické knihy, kazety, lieky, software a korešpondenčné vzdelávacie kurzy v Amerike.

Homeopathic Educational Services vydal v spolupráci s vydavateľstvom  North Atlantic Books viac ako 35 homeopatických publikácií.

Dana pravidelne publikuje články na populárnej web stránke : http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman

Žije a pracuje v Berkeley v Kalifornii.

Zdroje:

Bell, IR, Lewis, DA, Brooks, DJ, Schwartz, GE, Leis, SE, Walsh, BT, and Baldwin, DM, Improved Clinical Status in Fibromyalgia Patients Treated with Individualized Homeopathic Remedies Versus Placebo, Rheumatology, January 20, 2004:1111-7.  http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/43/5/577.long

Bell IR, Lewis Ii DA, Lewis SE, Schwartz GE, Brooks AJ, Scott A, Baldwin CM.

EEG Alpha Sensitization in Individualized Homeopathic Treatment of Fibromyalgia.
Int J Neurosci. 2004;114(9):1195-1220.

Bell IR, et al: Electroencephalographic cordance patterns distinguish exception clinical responders with fibromyalgia to individualized homeopathic medicines. J Alt Comp Med 10,2:285-299, 2004c.

Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., “Effect of Homoeopathic Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia),” BMJ, 299(August 5, 1989):365-6.  http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC1837216/pdf/bmj00244-0034.pdf

Glover, Scott; and Girion, Lisa.  Deaths tied to painkillers rising in the U.S. Los Angeles Times, March 30, 2013, front page: <a href=”http://articles.latimes.com/2013/mar/29/local/la-me-0330-rx-deaths-20130330 ” target=”_hplink”>http://articles.latimes.com/2013/mar/29/local/la-me-0330-rx-deaths-20130330 </a>

Rossignol M, Begaud B, Engel P, et al.  Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disorders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Jul 11. doi: 10.1002/pds.3316.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22782803

Widrig, R., Suter, A., Saller, R., and Melzer, J.  Choosing between NSAID and arnica for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. Rheumatology International.  2007 Apr;27(6):585-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17318618
Článok preložila Mgr. Janette Štilcová

Presentation photo: pixabay.com

 

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.