Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Tomáš Výboch – Rodinné Traumy – Family Traumas – 11. – 12. 02. 2023

Expired
  • Start date:
    02/11/2023, 9:00
  • End date:
    02/12/2023, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Tomas VybochTomáš Výboch bude počas víkendového webinára prezentovať prípady ochorení, ktoré majú svoj pôvod v rodinnej traume. Uvidíme  prípady, kedy mali klienti veľmi náročné detstvo, ktoré výrazne poznamenalo ich neskorší život.

Medzi najčastejšie traumatické udalosti patrí opustenie rodičmi, fyzické násilie, alkoholizmus v rodine a z neho vyplývajúce zanedbávanie dieťaťa a vlažný postoj k výchove. Problém môže byť aj nadmerná kontrola dieťaťa a prehnane vysoké očakávania.

Naučíme sa, ktoré homeopatické lieky a skupiny liekov zodpovedajú jednotlivým traumatickým udalostiam a dokážu ich účinne liečiť.

Uvidíme prípady schizofrénie, bipolárnej poruchy, antisociálneho správania u detí, ktoré boli opustené, niekoľko prípadov depresie a panickej poruchy.

Tomáš Výboch je homeopat a lektor SAKH. Vo svojej homeopatickej praxi sa vo veľkej miere špecializuje na liečbu duševných porúch. Z roka na rok pozoruje výrazný nárast klientov s týmito ťažkosťami. Počas rokov skúseností zistil, že títo klienti majú často spoločné znaky, vďaka ktorým vie identifikovať skupiny liekov, ktoré potrebujú. Niekedy dokáže už po prvých minútach konzultácie identifikovať o akú čeľaď, či skupinu liekov v prípade ide.

Tomáš využíva vo svojej praxi predovšetkým systémovú analýzu podľa Jana Scholtena. Vďaka tomu dokáže úspešne predpísať aj málo známe lieky, ktoré v repertóriu nenájdeme. Seminár je určený pre všetkých homeopatov, ktorý sa chcú tento systém naučiť. Každý prípad bude podložený dôkladnou analýzou, aby mu porozumel aj homeopat, ktorý s touto metódou nemá skúsenosti. Uvidíme prípady z minerálnej, rastlinnej aj živočíšnej ríše.

Tomáš Výboch sa už od raného veku zaoberal javmi medzi nebom a zemou. Keď bol tínedžer, skúmal okultizmus, špiritizmus a mágiu. Už ako dieťa sa hrával  na čarodejníka, ktorý s malými skúmavkami mieša najrôznejšie elixíry. Fascinovala ho latinčina. Preto nie je prekvapujúce, že keď sa v 18. roku života stretol s homeopatiou, bol ňou okamžite očarený. Po prečítaní prvej homeopatickej knihy začul vnútorné volanie, ktoré ho pobádalo k tomu, aby sa stal homeopatom. Toto volanie postupne silnelo a stalo sa hlavným hnacím motorom jeho života, ktorému nekládol odpor, ale verne ho nasledoval. Napokon sa mu tento sen splnil a spolu s ním aj túžobné prianie, môcť homeopatiu učiť.

Tomáš vyštudoval Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie. Po štúdiu absolvoval ročnú prax u Dr. Petrociho, následne si otvoril vlastnú prax a po niekoľkých rokoch sa stal lektorom na SAKH. Medzi jeho záujmy patrí psychológia a psychiatria. Študuje hlavne diela psychiatrov C.G. Junga a Viktora Frankla. A keďže si človek magneticky priťahuje to, čo ho zaujíma, medzi jeho najčastejších klientov patria ľudia s duševnými chorobami.

12-hodinový víkendový webinár Duševné poruchy – Tomáš Výboch – 11. – 12. 02. 2023 (sobota a nedeľa)

Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Webinár sa uskutoční v dňoch 11. – 12. 02. 2023.
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Účastnícky poplatok je 100 € (2400 CZK).
Prihláste sa, prosím na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel: 00421 905 834 565 (Mgr. Janette Bakajsová)

Časový harmonogram:
9,00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30

Možnosti platby

1. Bankový prevod (pozor zmenený účet):
SLOVENSKO
Názov účtu: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Suma: 100 €.

ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP
Suma: 2400 CZK.

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

…………..

Tomáš Výboch – Family Traumas – February 11th – 12th 2023

Tomas VybochDuring the weekend webinar, Tomas Výboch will present cases of diseases that have their origin in family trauma. We will see cases where clients had very difficult childhoods that significantly impacted their later life.

The most common traumatic events include abandonment by parents, physical abuse, alcoholism in the family and the resulting child neglect and lukewarm attitude towards parenting. Excessive control of the child and excessively high expectations can also be a problem.

We will learn which homeopathic remedies and groups of remedies correspond to particular traumatic events and can treat them effectively.

We will see cases of schizophrenia, bipolar disorder, antisocial behavior in children who have been abandoned, and several cases of depression and panic disorder.

Tomas Výboch is a homeopath and SAKH lecturer. In his homeopathic practice he specializes extensively in the treatment of mental disorders. From year to year, he sees a significant increase in clients with these difficulties. In his years of experience, he has found that these clients often share common characteristics that enable him to identify the groups of remedies they need. Sometimes he can identify which family or group of medications is involved in a case after the first few minutes of consultation.

In his practice, Tomas primarily uses system analysis according to Jan Scholten. Thanks to this, he is able to successfully prescribe even little-known drugs that are not found in the repertory. The seminar is intended for all homeopaths who want to learn this system. Each case will be supported by a thorough analysis so that even a homeopath who has no experience with this method can understand it. We will see cases from the mineral, plant and animal kingdoms.

From an early age, Tomáš Výboch was attracted by the phenomena between heaven and earth. When he was a teenager, he explored the occult, spiritualism and magic. Even as a child, he used to play at being a sorcerer, mixing all sorts of elixirs with small test tubes. He was fascinated by Latin. It is therefore not surprising that when he encountered homeopathy at the age of 18, he was immediately fascinated by it. After reading his first homeopathic book, he heard an inner calling that prompted him to become a homeopath. This call gradually grew stronger and became the main driving force in his life, which he did not resist but followed faithfully. Eventually, this dream came true and with it his wish to be able to practice and teach homeopathy.

Tomáš graduated from the Slovak Academy of Classical Homeopathy. After his studies, he completed a year’s practice with Dr Petroci, then opened his own practice and after a few years became a lecturer at SAKH. His interests include psychology and psychiatry. He mainly studies the works of psychiatrists Carl G. Jung and Viktor Frankl. And since we are attracting things we are deeply concerned about, his most frequent clients are people with mental illnesses.

The online weekend webinar February 11th – 12th 2023 (Saturday and Sunday),

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Tomas will speak Slovak, he will be interpreted into English
Price
(for 2 days webinar): 110,- € (with interpretation)

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

You can use a PayPal account: info@akademiahomeopatie.sk
Please ask us before the payment for the PayPal invoice writing to petroci@gmail.com, as there are frequent errors in writing this email (serving as the PayPal account). Besides, you will have immediately an invoice for your accountancy.
We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
Please, mention a change in the account!
Name of the bank account: SAKH s.r.o.
IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Sum: 110 €.
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Application:
Write, please to this email:

📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
The speaker will speak Slovak. The webinar will be simultaneously interpreted into English. There will be dedicated channels for languages: English, Polish, French, German, Hungarian, and Serbian. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter’s voice in the given language (English, Polish, French, German) and about 20% of the volume of the speaker´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to the Zoom application to be able to join the webinar. One needs to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Tomáš Výboch – Les traumatismes familiaux – 11.- 12. février 2023

Au cours du webinaire du week-end, Tomas Výboch présentera des cas de maladies ayant pour origine un traumatisme familial. Nous voyons des cas où les clients ont eu une enfance très difficile qui a eu un impact important sur leur vie ultérieure.

Les événements traumatiques les plus courants sont l’abandon par les parents, les violences physiques, l’alcoolisme dans la famille et la négligence envers les enfants et la tiédeur de l’attitude parentale qui en résulte. Un contrôle excessif de l’enfant et des attentes trop élevées peuvent également constituer un problème.

Nous apprendrons quels remèdes et groupes de remèdes homéopathiques correspondent à des événements traumatiques particuliers et peuvent les traiter efficacement.

Nous verrons des cas de schizophrénie, de troubles bipolaires, de comportement antisocial chez des enfants qui ont été abandonnés, plusieurs cas de dépression et de troubles paniques.

Tomas Výboch est homéopathe et l´enseignant de SAKH. Dans sa pratique homéopathique, il se spécialise largement dans le traitement des troubles mentaux. D’année en année, il constate une augmentation significative des clients présentant ces difficultés. Au cours de ses années d’expérience, il a constaté que ces clients partagent souvent des caractéristiques communes qui lui permettent d’identifier les groupes de remèdes dont ils ont besoin. Parfois, il peut identifier quelle famille ou quel groupe de médicaments est impliqué dans une affaire après les premières minutes de consultation.

Dans sa pratique, Tomas utilise principalement l’analyse des systèmes, selon Jan Scholten. Grâce à cela, il est en mesure de prescrire avec succès même des médicaments peu connus qui ne figurent pas dans le répertoire. Le séminaire s’adresse à tous les homéopathes qui souhaitent apprendre ce système. Chaque cas sera étayé par une analyse approfondie afin que même un homéopathe n’ayant aucune expérience de cette méthode puisse la comprendre. Nous verrons des cas des royaumes minéral, végétal et animal.

Dès son plus jeune âge, Tomáš Výboch a été attiré par les phénomènes entre le ciel et la terre. À l’adolescence, il a exploré l’occultisme, le spiritisme et la magie. Enfant déjà, il s’amusait à être un sorcier, mélangeant toutes sortes d’élixirs avec de petites éprouvettes. Il est fasciné par le latin. Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’il rencontre l’homéopathie à l’âge de 18 ans, il soit immédiatement fasciné par celle-ci. Après avoir lu son premier livre d’homéopathie, il a entendu un appel intérieur qui l’a incité à devenir homéopathe. Cet appel s’est progressivement renforcé et est devenu la principale force motrice de sa vie, à laquelle il n’a pas résisté mais qu’il a suivie fidèlement. Finalement, ce rêve s’est réalisé et, avec lui, son souhait de pouvoir pratiquer et enseigner l’homéopathie.Tomáš est diplômé de l’Académie slovaque d’homéopathie classique. Après ses études, il a exercé pendant un an auprès du Dr Petroci, puis a ouvert son propre cabinet et, après quelques années, est devenu chargé de cours à SAKH. Il s’intéresse à la psychologie et à la psychiatrie. Il étudie principalement les travaux des psychiatres Carl G. Jung et Viktor Frankl. Et comme nous attirons des choses qui nous préoccupent profondément, ses clients les plus fréquents sont des personnes atteintes de maladies mentales.

Le webinaire du week-end de 12 heures 11. – 12. février 2023 (samedi et dimanche) – Tomáš Výboch

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 110,- € (avec traduction).

Nouvelles modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Pays :

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez :

Montant total :

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN (account number): SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Propriétaire du compte : SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Joignez la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

 

2 : Inscriptions: (et pour toute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Joignez votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Tomáš Výboch parlera en slovaque. Le webinaire sera traduit en français, anglais, polonais, allemand. Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, slovaque, polonais, hongrois), et environ 20% du volume de la voix du Tomáš Výboch.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2022.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………

Tomáš Výboch – Familientraumata – 11. – 12. 02. 2022 (12 Stunden)

Tomas VybochTomáš Výboch wird im Rahmen des Wochenend-Webinars Fälle von Krankheiten vorstellen, die ihren Ursprung in einem Familientrauma haben. Wir sehen Fälle, in denen Kunden eine sehr schwierige Kindheit hatten, die ihr späteres Leben erheblich beeinflusst hat.

Zu den häufigsten traumatischen Ereignissen gehören die Vernachlässigung durch die Eltern, körperliche Misshandlung, Alkoholismus in der Familie und die daraus resultierende Vernachlässigung des Kindes und eine laue Einstellung zur Erziehung. Auch eine übermäßige Kontrolle des Kindes und zu hohe Erwartungen können ein Problem darstellen.

Wir lernen, welche homöopathischen Mittel und Mittelgruppen bestimmten traumatischen Ereignissen entsprechen und diese wirksam behandeln können.

Wir werden Fälle von Schizophrenie, bipolarer Störung, antisozialem Verhalten bei Kindern, die verlassen wurden, sowie mehrere Fälle von Depression und Panikstörung sehen.

Tomas Výboch ist Homöopath und SAKH-Lehrer. In seiner homöopathischen Praxis hat er sich weitgehend auf die Behandlung von psychischen Störungen spezialisiert. Von Jahr zu Jahr sieht er eine deutliche Zunahme von Kunden mit diesen Schwierigkeiten. In seiner langjährigen Erfahrung hat er festgestellt, dass diese Kunden oft gemeinsame Merkmale aufweisen, die es ihm ermöglichen, die Gruppen von Abhilfemaßnahmen zu identifizieren, die sie benötigen. Manchmal kann er schon nach den ersten Minuten des Gesprächs erkennen, welche Familie oder welche Gruppe von Medikamenten in einen Fall verwickelt ist.

In seiner Praxis nutzt Tomas vor allem die Systemanalyse nach Jan Scholten. Dadurch ist er in der Lage, auch wenig bekannte Medikamente, die nicht im Repertoire sind, erfolgreich zu verschreiben. Das Seminar richtet sich an alle Homöopathen, die dieses System erlernen wollen. Jeder Fall wird durch eine gründliche Analyse unterstützt, so dass auch ein Homöopath, der keine Erfahrung mit dieser Methode hat, sie verstehen kann. Wir werden Fälle aus dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich sehen.

Tomáš Výboch beschäftigte sich seit dem Kindesalter mit Phänomenen zwischen Himmel und Erde. Als Teenager erforschte er Okkultismus, Spiritismus und Magie. Bereits als kleines Kind spielte er einen Zauberer, der in kleinen Reagenzgläsern verschiedensten Zaubertränke zumischt. Er wurde von Latein fasziniert. Deshalb ist keine Überraschung, dass er bei seiner ersten Begegnung mit der Homöopathie im Alter von 18 Jahre von ihr sofort bezaubert wurde. Nachdem er das erste homöopathische Buch gelesen hat, folgte er seiner inneren Stimme, die ihn ermuntert hat, Homöopath zu werden. Dieser Ruf wurde immer stärker und mit der Zeit wurde er zum Hauptantriebsmotor seines Lebens; er hat keinen Widerstand geleistet und diesen Ruf getreu gefolgt. Schließlich ging dieser Traum in Erfüllung und zusammen mit ihm auch sein Wunsch die Homöopathie zu unterrichten.

Tomáš studierte die Slowakische Akademie der klassischen Homöopathie (SAKH). Nach dem Studium absolvierte ein Praktikumsjahr beim Dr. Petroci, anschließend eröffnete er eigene Praxis und nach einigen Jahren wurde er Lektor in der SAKH. Zu seinen Interessen zählen die Psychologie und Psychiatrie. Er studiert insbesondere Werke der Psychiater C.G. Jung und Viktor Frankl. Und da jeder Mensch davon magnetisch angezogen wird, was ihn interessiert, gehören zu seinen häufigsten Kunden Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Das Online-Wochenend-Seminar vom 11. bis 12. Februar 2023 (Samstag und Sonntag),
insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Die angemeldeten Teilnehmer erhalten nach dem Seminar eine Videoaufzeichnung

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr: mit Übersetzung ins Deutsche 125 Euro (Tomáš wird Slowakisch sprechen)

BEZAHLUNG

Wenn Sie eine Rechnung wünschen:

(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)

Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com  mit den folgenden Angaben:

Nachname, Vorname, Postanschrift, Land

Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden

Gesamtbetrag:

Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.


Überweisung:

Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.
IBAN:  SK11 0200 0000 0045 7286 4056
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Bank : VUB a.s.
Kontoinhaber: SAKH s.r.o., Sadová 20, 058 01 Poprad, Slovaquie

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.
L
egen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz
und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:
Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.
☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731

ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen eine ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieser Link werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es ist empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinarbeginn am Samstagmorgen zu einloggen. Falls Sie die ZOOM-Platforme zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Platforme vorgeschlagen, wird herunter.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.

Sprachen:

Tomáš Výboch wird auf Slowakich vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in diesen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, English, und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragendern in der original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über dies wird das Simultandolmetschen laufen.

……………

Tomáš Výboch – TRAUMY RODZINNE – 11. – 12. 02. 2023 r.

Tomas VybochPodczas weekendowego webinarium Tomas Výboch przedstawi przypadki chorób, które mają swoje źródło w rodzinnej traumie. Będziemy widzieć przypadki, w których klienci mieli bardzo trudne dzieciństwo, które znacząco wpłynęło na ich późniejsze życie.

Do najczęstszych wydarzeń traumatycznych należy porzucenie przez rodziców, przemoc fizyczna, alkoholizm w rodzinie i wynikające z tego zaniedbanie dziecka oraz letni stosunek do rodzicielstwa. Problemem może być również nadmierna kontrola dziecka i zbyt wysokie oczekiwania.

Dowiemy się, które leki homeopatyczne i grupy leków odpowiadają poszczególnym wydarzeniom traumatycznym i mogą je skutecznie leczyć.

Zobaczymy przypadki schizofrenii, zaburzeń dwubiegunowych, zachowań antyspołecznych u dzieci, które zostały porzucone, kilka przypadków depresji i zaburzeń panicznych.

Tomas Výboch jest homeopatą i wykładowcą SAKH. W swojej praktyce homeopatycznej specjalizuje się szeroko w leczeniu zaburzeń psychicznych. Z roku na rok obserwuje znaczny wzrost klientów z tymi trudnościami. W swoim wieloletnim doświadczeniu odkrył, że klienci ci często mają wspólne cechy, które pozwalają mu zidentyfikować grupy środków zaradczych, których potrzebują. Czasami już po pierwszych kilku minutach konsultacji jest w stanie określić, jaka rodzina lub grupa leków jest zaangażowana w sprawę.

W swojej praktyce Tomas stosuje przede wszystkim analizę systemową według Jana Scholtena. Dzięki temu jest w stanie z powodzeniem przepisać nawet mało znane leki, których nie znajdziemy w repertuarze. Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich homeopatów, którzy chcą poznać ten system. Każdy przypadek będzie poparty dokładną analizą, tak aby nawet homeopata, który nie ma doświadczenia z tą metodą, mógł ją zrozumieć. Zobaczymy przypadki z królestwa minerałów, roślin i zwierząt.

Tomáša Výbocha od najmłodszych lat pociągały zjawiska zachodzące między niebem a ziemią. Jako nastolatek zgłębiał tajniki okultyzmu, spirytyzmu i magii. Już jako dziecko bawił się w czarodzieja, mieszając różnego rodzaju eliksiry w małych probówkach. Fascynowała go łacina. Nic więc dziwnego, że kiedy w wieku 18 lat zetknął się z homeopatią, od razu się nią zafascynował. Po przeczytaniu swojej pierwszej książki homeopatycznej usłyszał wewnętrzne powołanie, które skłoniło go do zostania homeopatą. Wezwanie to stopniowo przybierało na sile i stało się główną siłą napędową jego życia, której nie opierał się, lecz wiernie podążał za nią. W końcu to marzenie się spełniło, a wraz z nim jego pragnienie, by móc praktykować i nauczać homeopatii.

Tomáš ukończył Słowacką Akademię Klasycznej Homeopatii. Po studiach odbył roczną praktykę u dr Petroci, następnie otworzył własną praktykę, a po kilku latach został wykładowcą w SAKH. Jego zainteresowania obejmują psychologię i psychiatrię. Studiuje głównie prace psychiatrów Carla G. Junga i Viktora Frankla. A ponieważ przyciągamy rzeczy, które nas głęboko niepokoją, jego najczęstszymi klientami są osoby cierpiące na choroby psychiczne.

Weekendowy webinar online 7-8 maja 2022 r. (sobota i niedziela),

Terminy, cena, zapisy

Cena dla studentów SAKH: 500 zł
Cena dla osób, które nie są studentami SAKH: 550 zł

Daty: 11. – 12. 02. 2023 r.

📧 Zapisy: sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253 (team SAKH)
☎ +48 512 076 314 (Marlena Markowska)
Godziny pracy sekretariatu w Polsce:
Pon. – Pt. 9.00 – 18.00

Dane do przelewu w PLN
PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Słowacja
63 1600 1462 1883 8307 9000 0001 (PLN)
IBAN: PL63 1600 1462 1883 8307 9000 0001
BIC: PPABPLPK
BNP Paribas w Polsce

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.