Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie! [wysija_form id="1"]

Webinar – Dr Jonathan Hardy – Imponderables & Gems – Žiarenia a Drahokamy – 10. – 11. 02. 2024

Expired
  • Start date:
    02/10/2024, 9:00
  • End date:
    02/06/2024, 17:30
  • Venue:
    ZOOM online application
 

Online webinar on Fish and Gas remedies presented by renowned homeopath Dr. Jonathan Hardy

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Język POLSKI – kliknij tutaj

Dr. Jonathan Hardy je v homeopatickom svete dobre známy svojimi seminármi, ktoré vysvetľujú spoločné témy a špecifické črty liekov z rôznych skupín. Na tomto webinári sa budeme venovať v súčasnosti stále viac používaným homeopatikám vyrobeným z drahokamov a žiarení.

Žiarenia
Pacienti, ktorí potrebujú tieto veľmi zaujímavé lieky, bývajú silní, dynamickí ľudia. Hovoria o energii a sile. Často sú úspešní v živote. Iní ľudia si ich vážia. Napriek tomu sa nesnažia dominovať, ovládať iných. Sú humanitárni pracovníci a chcú slúžiť druhým. Môžu hovoriť o vesmíre, o nekonečne, o obrovských vzdialenostiach a časových obdobiach. Avšak pocit, že sú len energiou, že nie sú hmotní, môže byť veľmi desivý – chýba im pocit hraníc. Majú pocit, že nemajú telo, alebo dokonca že vôbec neexistujú. Pri spojení so zdrojom svojho konkrétneho lieku pocítia obrovskú silu. Títo ľudia majú sklon byť “väčší ako život” – extrémne extrovertní a hovoriť prekvapujúce veci ako “Som najmocnejší človek na planéte!” alebo “Pohlcujem vesmír!” Charakteristické ťažkosti sú porucha pozornosti, hyperaktivita, bipolárna porucha a závažný fyzická patológia: napríklad neurologické ochorenie, rakovina alebo silná chronická bolesť. Ale keď podáme vhodné simillimum zo skupiny imponderabilií, uzdravenie je rýchle a hlboké. Lieky, ktorými sa budeme zaoberať pomocou videoprípadov budú zahŕňať Lux foramina nigris (Čierna diera), Electricitas (Elektrina), Magnetis polus arcticus (Severný pól magnetu), Laserový lúč,
Ignis alcoholus (oheň) a Positronium (antihmota).
Homeopatický obraz sa prekrýva s plynmi, rádioaktívnymi látkami a lantanoidmi. Počas webinára zistíme aké sú témy skupiny a naučíme sa charakteristický jazyk, ktorý odlišuje Imponderabilia od známejších skupín liečiv.

Drahokamy
Drahokamy sú fascinujúcim a relatívne novým prírastkom do našej materie mediky. Klienti, korí potrebujú liek z tejto skupiny sa môžu cítiť uväznení v živote, ktorý odmietajú. Majú hlboký pocit uviaznutia, najmä vo vzťahoch. Majú túžbu vyniesť svoju pravú povahu z temnoty na svetlo a vyjadriť, kým skutočne sú. Dôležitá je pre nich autenticita. Chcú vyjadriť svoju vnútornú podstatu, ktorá bola potlačená príliš materiálnymi postojmi a životnými situáciami. Túžbou po autonómii, slobode vyjadrovania sa a schopnosťou vidieť širšie súvislosti života sa podobajú na Lantanoidy. Drahokamy sa väčšinou skladajú z prvkov 2. a 3. periódy periodickej tabuľky prvkov, preto sú pre ne dôležité témy identity a vzťahov, ale v oveľa intenzívnejšej miere. To odráža hlavný faktor potrebný pre vznik drahokamov: intenzívny tlak.
Povieme si o všeobecných témach skupiny, zdrojovom jazyku, ktorí klienti používajú, a uvidíme prípady drahokamov, napríklad smaragd, zafír, ametyst, rubín, ružový kremeň, diamant, perla a čierny opál.

12-hodinový víkendový webinár ŽIARENIA a DRAHOKAMY – Jonathan Hardy, 10. – 11. 02. 2024 (sobota a nedeľa, po 6 hodín)

Časový harmonogram:

9,00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30
Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.

Prihlášky a poplatok:
Cena: 120, – € + DPH, spolu 144 € (2300 CZK).
Neposielajte peniaze vopred. Najskôr nás kontaktujte, pošleme Vám faktúru a údaje potrebné k platbe.
Stali sme sa platcami DPH a máme nový účet. Pred platbou je potrebné vystaviť faktúru.

Prihláste sa na mail: sakh.bakajsova@gmail.com
Tel:
+421 905 834 565 (Mgr. Janette Bakajsová)
+421 948 127 733 (PhDr. Jana Petrociová)

…………..

Dr Jonathan Hardy – IMPONDERABLES and GEMS – February 10th – 11th 2024

Dr Jonathan Hardy is well known in the homeopathic world for his seminars explaining common themes and specific features of remedies from different groups.
In this webinar we will study a fascinating remedies from two new groups.

The Imponderables
Patients needing these exciting remedies tend to be strong, dynamic people. They talk of energy and power and are often successful and well regarded by others. Yet they do not seek to dominate. They are humanitarians and want to serve others.
They can talk about the Universe, infinity, enormous distances and vast periods of time. However, the feeling of being just energy, of being non-material, can be very frightening – there can be a lack of boundaries and a feeling of having no body, or even no existence at all. When connecting with the source of their particular remedy they can feel hugely empowered. These people tend to be “larger than life” – they can be extremely extroverted and say startling things like “I am the most powerful person on the planet!” or “I am swallowing the Universe!” There is often a conventional diagnosis such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder or Bipolar Disorder and their physical pathology can be very severe: neurological disease, cancer or severe chronic pain. But when the simillimum is an Imponderable the healing is rapid and profound.
Remedies studied with the aid of video cases will include Lux foramina nigris (Black Hole), Electricitas, Magnetis polus arcticus, Laser Beam, Ignis alcoholus (Fire) and Positronium (Anti-Matter).
The picture shows overlaps with Gases, Radioactives and Lanthanides. We will study the themes of the group and learn the distinctive language which sets the Imponderables apart from more familiar remedy groups.

Gems
Gems are a fascinating and relatively new addition to our materia medica. Gem patients can feel locked into a life they do not want, with deep feelings of being stuck, especially in their relationships. There is a desire to bring their true nature out from the darkness into the light and to express who they really are. Authenticity is important to them, expressing their inner essence which may have been suppressed by overly material attitudes and life situations. There is therefore overlap
with the Lanthanides and Birds with their desire for autonomy, freedom of expression and seeing the bigger picture in life. Gems are mostly comprised of elements from Row 3 and the themes of identity and relationships are often present, but with a hugely increased intensity, reflecting the primary factor in the formation of gems: intense pressure.
We will study the general themes of the group, the source language patients use and see cases of different gem remedies, including Emerald, Sapphire, Amethyst, Ruby, Rose Quartz, Diamond, Pearl and Black Opal.

There will be extensive handout material provided for all participants of the general themes and of the key features of the individual remedies presented during the seminar.

12 hours weekend webinar Mammal remedies by Jonathan Hardy
10. – 11. 02. 2022 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 120,- € + VAT = 144 €

Please, contact us before any payment. We´ll send you payment options.
We became VAT payers and we have changed bank account.
Please, don´t send payment in advance without a preliminary registration.
Applications:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr J. Hardy will speak English. The webinar will be interpreted simultaneously to other languages: French, German, Slovak, Polish, Serbian in dedicated channels. Attendees will hear an interpreter voice of the given language: English, French, German, Slovak, Polish, Serbian) and about 20% of the volume of Dr J. Hardy´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars
……………………..

Dr Jonathan Hardy – Les impondérables et Pierres précieuses – 10 et 11 février 2024

Le Dr Jonathan Hardy est bien connu dans le monde homéopathique pour ses séminaires concentrés sur les thèmes communs et les traits spécifiques de différents groupes de remèdes.

Au cours de ce webinaire, nous allons étudier deux groupes des remèdes fascinantes et très importantes.Les impondérables
Les patients qui ont besoin de ces remèdes passionnants sont généralement des personnes fortes et dynamiques. Ils parlent d’énergie et de pouvoir et sont souvent prospères et bien considérés par les autres. Pourtant, ils ne cherchent pas à dominer. Ils sont humanitaires et veulent servir les autres.
Elles peuvent parler de l’univers, de l’infini, des énormes distances et des vastes périodes de temps.
Cependant, le sentiment de n’être que de l’énergie, d’être immatériel, peut être très effrayant – il peut y avoir une absence de limites et le sentiment de ne pas avoir de corps, voire de ne pas exister du tout.
En se connectant à la source de leur remède particulier, elles peuvent se sentir extrêmement puissantes.
Ces personnes ont tendance à être “plus grandes que nature” – elles peuvent être extrêmement extraverties et dire des choses surprenantes comme “Je suis la personne la plus puissante de la planète” ou “J’avale l’Univers”. Il existe souvent un diagnostic conventionnel tel que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou le trouble bipolaire, et leur pathologie physique peut être très grave : maladie neurologique, cancer ou douleur chronique sévère. Mais lorsque le simillimum est un impondérable, la guérison est rapide et profonde. Les remèdes étudiés à l’aide de cas vidéo comprennent Lux foramina nigris (Trou noir), Electricitas, Magnetis polus arcticus, Laser Beam, Ignis alcoholus (Feu) et Positronium (Anti-matière).
Le tableau montre des recoupements avec les gaz, les radioactifs et les lanthanides.
Nous étudierons les thèmes du groupe et apprendrons le langage distinctif qui différencie les Impondérables des groupes de remèdes plus familiers.Pierres précieuses
Les pierres précieuses sont un ajout fascinant et relativement nouveau à notre materia medica. Les patients atteints de gemmes peuvent se sentir enfermés dans une vie qu’ils ne souhaitent pas, avec de profonds sentiments de blocage, en particulier dans leurs relations. Il y a un désir de faire sortir leur vraie nature de l’obscurité vers la lumière et d’exprimer qui ils sont vraiment. L’authenticité est importante pour eux, l’expression de leur essence intérieure qui peut avoir été supprimée par des attitudes et des situations de vie trop matérielles. Il y a donc un chevauchement avec les Lanthanides et les Oiseaux, avec leur désir d’autonomie, de liberté d’expression et de vision globale de la vie. Les pierres précieuses sont principalement composées d’éléments des rangs 2 et 3. Les thèmes de l’identité et des relations sont donc souvent présents, mais avec une intensité considérablement accrue, reflétant le facteur principal de la formation des pierres précieuses : une pression intense. Nous étudierons les thèmes généraux du groupe, le langage source utilisé par les patients et nous verrons des cas de différents remèdes à base de gemmes, notamment l’émeraude, le saphir, l’améthyste, le rubis, le quartz rose, le diamant, la perle et l’opale noire.De nombreux documents seront fournis à tous les participants sur les thèmes généraux et sur les principales caractéristiques des remèdes individuels présentés pendant le webinaire.

Webinaire en week-end de 12 heures – Les impondérables et Pierres précieusess – Dr Jonathan Hardy
10 et 11 février 2024 (samedi et dimanche)

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Inscription et paiement :

Prix (pour un webinaire de 2 jours) : 120,- € + TVA = 144 €

Veuillez nous contacter avant tout paiement. Nous vous enverrons les options de paiement.
Nous sommes devenus assujettis à la TVA et nous avons changé de compte bancaire.
N’envoyez pas de paiement à l’avance sans inscription préalable.

Applications :
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp : 00421 905 501 798

Langues :
Le Dr J. Hardy parlera en anglais. Le webinaire sera interprété simultanément dans d’autres langues : français, allemand, slovaque, polonais, serbe dans des canaux dédiés. Les participants entendront la voix de l’interprète dans la langue donnée (anglais, français, allemand, slovaque, polonais, serbe) : anglais, français, allemand, slovaque, polonais, serbe) et environ 20 % du volume de la voix du Dr J. Hardy.

Platforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais

…………………

Dr. Jonathan Hardy – STRAHLEN und EDELSTEINE – 10. – 11. 02. 2024
(12 Stunden)

Dr. Jonathan Hardy ist in der homöopatischen Welt für seine Seminare, gemeinsame Themen und spezifische Eigenschaften von Mitteln aus verschiedenen Gruppen vollständig zu erklären, bekannt. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums 1984 fing er an, die Homöopathie zu studieren. Seit 1986 arbeitet er als ein homöopatischer Arzt in Hampshire, Großbritanien. Dr. Hardy ist ein Vortragender in der Faculty of Homeopathy und leitet eine postgraduale Ausbildung für homöopathische Ärzte.

Die Seminare von Dr. Hardy sind immer präzis strukturiert. Die Themen von behandlenen Arzneimittelngruppen sind klar definiert. Er bringt in den Vordergrund die wichtigen Merkmalen der einzelnen Arzneimitteln und erklärt auch die komplizierten Verhältnisse verständlich. Der ganze Wissenserwerb wird durch anschauliche Videos unterstützt. Die erworbenen Kenntnisse sind tief und sofort in der Praxis anwendbar.

In diesem online Seminar ebinar werden wir zwei faszinierende und wichtige Heilmittelgruppen untersuchen.

STRAHLEN – IMPONDERABILIA
Patienten, die diese aufregenden Heilmittel benötigen, sind in der Regel starke, dynamische Menschen. Sie sprechen von Energie und Macht, sind oft erfolgreich und genießen hohes Ansehen bei anderen. Dennoch streben sie nicht danach, zu dominieren. Sie sind Menschenfreunde und wollen anderen dienen.
Sie können über das Universum, die Unendlichkeit, riesige Entfernungen und lange Zeiträume sprechen.
Das Gefühl, nur Energie zu sein, nicht materiell zu sein, kann jedoch sehr beängstigend sein – es kann ein Fehlen von Grenzen und ein Gefühl geben, keinen Körper oder sogar überhaupt keine Existenz zu haben.
Wenn sie sich mit der Quelle ihres speziellen Heilmittels verbinden, können sie sich enorm ermächtigt fühlen.
Diese Menschen neigen dazu, “überlebensgroß” zu sein – sie können extrem extrovertiert sein und verblüffende Dinge sagen wie “Ich bin die mächtigste Person auf dem Planeten!” oder “Ich verschlinge das Universum!” Oft gibt es eine konventionelle Diagnose wie Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder bipolare Störung, und ihre körperliche Pathologie kann sehr schwerwiegend sein: neurologische Erkrankungen, Krebs oder starke chronische Schmerzen. Aber wenn das Simillimum eine Unwägbarkeit ist, ist die Heilung schnell und tiefgreifend. Zu den Heilmitteln, die mit Hilfe von Videofällen untersucht werden, gehören Lux foramina nigris (Schwarzes Loch), Electricitas, Magnetis polus arcticus, Laserstrahl, Ignis alcoholus (Feuer) und Positronium (Anti-Materie).
Das Bild zeigt Überschneidungen mit Gasen, Radioaktivität und Lanthaniden.
Wir werden uns mit den Themen der Gruppe befassen und die charakteristische Sprache lernen, die die Imponderabilien von den bekannteren Heilmittelgruppen unterscheidet.

EDELSTEINE
Edelsteine sind eine faszinierende und relativ neue Ergänzung zu unserer Materia Medica. Edelstein-Patienten können sich in einem Leben gefangen fühlen, das sie nicht wollen, mit tiefen Gefühlen des Feststeckens, besonders in ihren Beziehungen. Sie haben den Wunsch, ihr wahres Wesen aus der Dunkelheit ans Licht zu bringen und zum Ausdruck zu bringen, wer sie wirklich sind. Authentizität ist ihnen wichtig, um ihre innere Essenz zum Ausdruck zu bringen, die vielleicht durch allzu materielle Einstellungen und Lebenssituationen unterdrückt wurde. Daher gibt es Überschneidungen mit den Lanthaniden und den Vögeln mit ihrem Wunsch nach Autonomie, Ausdrucksfreiheit und dem Blick auf das große Ganze im Leben. Edelsteine bestehen meist aus Elementen der Reihe 3, und die Themen Identität und Beziehungen sind oft präsent, aber mit einer enorm gesteigerten Intensität, die den Hauptfaktor bei der Bildung von Edelsteinen widerspiegelt: starker Druck. Wir werden die allgemeinen Themen der Gruppe studieren, die Quellensprache, die die Patienten verwenden, und Fälle verschiedener Edelsteinheilmittel sehen, darunter Smaragd, Saphir, Amethyst, Rubin, Rosenquarz, Diamant, Perle und Schwarzer Opal.

Für alle Teilnehmer wird umfangreiches Hand-out Material zu den allgemeinen Themen und den wesentlichen Merkmalen der einzelnen im Rahmen des Seminars vorgestellten Heilmittel zur Verfügung gestellt.

Das online Seminar Strahlen und Edelsteine – Dr. Jonathan Hardy 10. – 11. 02. 2024
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Anmeldung und Zahlungsverfahren:

Preis (für ein zweitägiges Webinar): 120,- € + MwSt. = 144 €.

Bitte kontaktieren Sie uns vor der Zahlung. Wir senden Ihnen dann die Zahlungsoptionen zu.
Wir sind umsatzsteuerpflichtig geworden und haben unser Bankkonto geändert.
Bitte senden Sie keine Zahlungen im Voraus ohne vorherige Anmeldung.

Anwendungen:
📧 petroci@gmail.com
☎ Handy & WhatsApp: 00421 905 501 798

Sprachen:
Dr. J. Hardy wird auf Englisch sprechen. Das Webinar wird simultan in andere Sprachen gedolmetscht: Deutsch, Französisch, Slowakisch, Polnisch, Serbisch in dedizierten Kanälen.

Online-Plattform ZOOM
Das Webinar ist online. Die Teilnehmer erhalten einen Link zur Zoom-Anwendung, um am Webinar teilnehmen zu können. Sie müssen lediglich die kleine, von Zoom bereitgestellte Anwendung vorab herunterladen und installieren. Ohne diese Installation haben Sie keinen Zugang zur Übersetzung.

Die Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen eine Link auf die Videoaufnahme schicken. Sie bleibt Ihnen zur Verfügung für 3 Wochen.


……………

Dr Jonathan Hardy – Imponderabilia i Kamienie szlachetne – 10. – 11. lutego 2024 r.

Podczas webinaru Dr. Jonathan Hardy przedstawi główne tematy nowych dwóch grup remediów. Porozmawiamy zarówno o tematyce obu grup , jak również  o poszczególnych remediach.

Imponderabilia
Pacjenci potrzebujący tych ekscytujących leków są zwykle silnymi, dynamicznymi ludźmi. Mówią o energii i mocy, często odnoszą sukcesy i są dobrze postrzegani przez innych. Nie dążą jednak do dominacji. Są humanitarni i chcą służyć innym.
Mogą mówić o wszechświecie, nieskończoności, ogromnych odległościach i długich okresach czasu.
Jednak poczucie bycia tylko energią, bycia niematerialnym, może być bardzo przerażające – może wystąpić brak granic i poczucie braku ciała, a nawet nieistnienia w ogóle.
Łącząc się ze źródłem ich szczególnego lekarstwa, mogą czuć się niezwykle wzmocnieni.
Osoby te mają tendencję do bycia “większymi niż życie” – mogą być niezwykle ekstrawertyczne i mówić zaskakujące rzeczy, takie jak “Jestem najpotężniejszą osobą na planecie!” lub “Połykam Wszechświat!”. Często występuje konwencjonalna diagnoza, taka jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub choroba afektywna dwubiegunowa, a ich fizyczna patologia może być bardzo poważna: choroba neurologiczna, rak lub silny przewlekły ból. Ale kiedy simillimum jest niewiadomą, uzdrowienie jest szybkie i głębokie. Środki zaradcze badane za pomocą przypadków wideo obejmują Lux foramina nigris (Czarna dziura), Electricitas, Magnetis polus arcticus, Laser Beam, Ignis alcoholus (Ogień) i Positronium (Antymateria).
Obrazek pokazuje nakładanie się z Gazami, Radioaktywnymi i Lantanowcami.
Przeanalizujemy tematy tej grupy i nauczymy się charakterystycznego języka, który odróżnia Imponderabilia od bardziej znanych grup leków.

Klejnoty
Klejnoty są fascynującym i stosunkowo nowym dodatkiem do naszej materia medica. Pacjenci z klejnotami mogą czuć się zamknięci w życiu, którego nie chcą, z głębokim uczuciem utknięcia, szczególnie w ich związkach. Istnieje pragnienie wydobycia ich prawdziwej natury z ciemności do światła i wyrażenia tego, kim naprawdę są. Autentyczność jest dla nich ważna, wyrażając ich wewnętrzną istotę, która mogła zostać stłumiona przez zbyt materialne postawy i sytuacje życiowe. Istnieje zatem nakładanie się z Lantanowcami i Ptakami z ich pragnieniem autonomii, wolności wypowiedzi i widzenia szerszego obrazu w życiu. Klejnoty składają się głównie z elementów z rzędu 3, a tematy tożsamości i relacji są często obecne, ale ze znacznie zwiększoną intensywnością, odzwierciedlając główny czynnik w tworzeniu klejnotów: intensywną presję. Przeanalizujemy ogólne tematy grupy, język źródłowy używany przez pacjentów i zobaczymy przypadki różnych leków na klejnoty, w tym szmaragd, szafir, ametyst, rubin, różowy kwarc, diament, perłę i czarny opal.

Rejestracja i płatność :

Cena (za 2-dniowe webinarium):
600,-PLN + VAT (SK 20%) = 720 PLN (Studenci i absolwenci Akademii SAKH)
650,- PLN + VAT (SK 20%) = 780 PLN

Prosimy o kontakt przed dokonaniem płatności. Prześlemy opcje płatności.
Zostaliśmy objęci podatkiem VAT i zmieniliśmy nasze konto bankowe.
Prosimy o niewysyłanie płatności z góry bez wcześniejszej rejestracji.

Zgłoszenia:
📧 sakh.pl@gmail.com
☎ +48 788 123 253
www.akademiahomeopatie.sk

Języki:
Dr J. Hardy będzie mówił w języku angielskim. Webinarium będzie tłumaczone symultanicznie na inne języki: polski, francuski, niemiecki, słowacki, serbski w dedykowanych kanałach. Uczestnicy usłyszą głos tłumacza w danym języku (angielski, polski, francuski, niemiecki, słowacki, serbski).

Platforma internetowa ZOOM
Webinarium odbywa się online. Uczestnicy otrzymają link do aplikacji Zoom, aby wziąć udział w webinarium. Wystarczy wcześniej pobrać i zainstalować niewielką aplikację dostarczoną przez Zoom. Bez tej instalacji nie będzie dostępu do tłumaczenia.

Wszystkim uczestnikom zostanie udostępniony obszerny materiał dodatkowy dotyczący tematów ogólnych oraz kluczowych cech poszczególnych remediów prezentowanych podczas seminarium.

Harmonogram webinariów SAKH:
https://www.akademiahomeopatie.sk/webinaria-sakh-pl/

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.