Dr. Jonathan Hardy z Anglicka 8. – 10. 6. 2018 v Bratislave

16 days left
 • Start date:
  06/08/2018, 12:00
 • End date:
  06/10/2018, 14:00
 
 

For English – click here

Dla języka polskiego naciśnij tutaj ………

………..

Dr. Jonathan Hardy z Anglicka – 08. –  10. 06. 2018 v Bratislave

PAVÚKY a HADY – spoločné znaky a odlišnosti, konkrétni predstavitelia. Niekoľko prípadov hmyzu.

Dr. Jonathan Hardy príde už po štvrtý raz na Slovensko. Vždy v nás zanechal silný dojem svojou dôslednosťou, hlbokými znalosťami a skúsenosťami a pokojnou osobnosťou, už od prvého seminára vo februári 2015, kedy prednášal o liekoch zo skupiny hmyzu a matridoniálnych liekoch, v novembri 2015 úžasnými novými informáciami o skupine cicavcov a vo februári 2017 o morských liekoch a mäkýšoch. Materiály z týchto troch pôvodných seminároch budú si môcť účastníci kurzu zakúpiť.

V priebehu troch dní sa naučíme aké sú hlavné témy pavúkov a hadov, ktoré sú ich spoločné znaky a ako ich odlíšime. Naučíme sa aj odlišovať jednotlivé lieky z týchto dvoch skupín. Uvidíme aj niekoľko nových prípadov hmyzu.

Účastníci dostanú bohaté materiály s témami týchto skupín liekov, o ktorých budeme hovoriť.

Video zo seminára Dr. Jonathana Hardyho venovaného skupine cicavcov

Miesto: budeme v prednáškovej miestnosti EKONOMICKEJ UNIVERZITY,  Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava. Z Bajkalskej ulice sa tam dostanete autobusom 98. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.

Ubytovanie: Ak máte záujem o ubytovanie, môžete si objednať ubytovanie za znížené skupinové ceny v hoteli ASTON, na Slovenskej zdravotníckej univerzite, v hoteli ECHO a v hosteli LEMON. Vždy je potrebné povedať moje meno – MUDr. Vladimír Petroci alebo firmu PETROCI s.r.o. Máme dohodnuté nižšie ceny s týmito zariadeniami, okrem Slov. zdrav. univerzity.

Časový plán:
08. 06. 2018: od 12.00 do 18.30 hod. (od 11:00 začína prezentácia účastníkov)
09. 06. 2018: od 9.00 do 18.30 hod.
10. 06. 2018: od 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár:
3-dňový seminár: 95,- EUR. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €.

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com

………………………

Seminar of Jonathan Hardy, M.D.,

08. – 10. 06. 2018 in Bratislava (Slovakia)

SPIDERS and SNAKES – common features and differentiating qualities, specific remedies from both groups. Several cases of INSECTS

Dr. Jonathan Hardy continues his amazing series of seminars in Slovakia by explaining common themes and specific features of remedies from groups of spiders and snakes. You will learn the common themes and you will see cases from each of these groups. The cases will be on video, edited for brevity and clarity. You will receive extensive handouts of the group themes and materia medica of the remedies. Jonathan is marvellous teacher with his systematic approach, genial observations (e.g. specific gestures of groups of remedies) and clear videocases. His seminars are extraordinary occasion to learn new info which can be immediately used in practice.

Short video from a seminar of Dr. Jonathan Hardy on MOLLUSCS

Venue:
EKONOMICKÁ UNIVERZITA (University of Economics), Dolnozemská cesta 1, Bratislava. If you stay at hotel Aston, take a bus No. 98 from the bus stop “Mliekarenska” in front of hotel and descend at the second bus stop “Ekonomicka univerzita” (first bus stop after crossing the Danube river by Apollo bridge). Economic university is on the opposit side of street Dolnozemska cesta where bus stops. 

Hotel: We can book you a room in 4 stars hotel ASTON for a discounted rate (double room 45 € per night, without breakfast and parking, which are not obligatory).

Time schedule:
08. 06. 2018: 12.00 – 18.30 (since 11:00 registration of participants)
09. 06. 2018: 9.00 – 18.30
10. 06. 2018: 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3 -day seminar: 95,- EUR

Registration: petroci@gmail.com
Mobile: 00-421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

 
………………………………….

Seminarum Jonathan Hardy, M.D.,

8 – 10. 06. 2018 w Bratysławie (Słowacja)

PAJĄKI I WĘŻE – cechy wspólne i cechy różnicujące, konkretne środki zaradcze z obu grup. Kilka przypadków owadów.

Dr Jonathan Hardy przyjedzie na Słowację po raz czwarty. Zawsze pozostawiał silne wrażenie swojej sumienności, głębokiej wiedzy i doświadczenia oraz spokojnej osobowości, od pierwszego seminarium w lutym 2015 r., kiedy wykładał na temat leków owadzich. Przybył z niesamowitymi nowymi informacjami na temat grupy leków z ssaków oraz w lutym 2017 r. leków z mięczaków morskich (materiały z tych trzech oryginalnych seminariów będą do kupienia dla uczestników kursu).

W ciągu trzech dni dowiemy się, jakie są główne tematy pająków i węży, jakie są ich wspólne cechy i jak je rozróżniamy. Nauczymy się także odróżniać poszczególne leki z tych dwóch grup zwierząt. Zobaczymy także nowe przypadki owadów.

Uczestnicy otrzymają bogate materiały dotyczące tematów tych grup leków.

Wideo z seminarium dr Jonathana Hardego, poświęconego grupie ssaków:v

Dr. Jonathan Hardy kontynuuje swoją niesamowitą serię seminariów na Słowacji, wyjaśniając wspólne tematy i specyficzne cechy leków z grup pająków i węży. Poznasz wspólne tematy,  zobaczysz przypadki z każdej z tych grup. Przypadki będą na wideo, edytowane dla zwięzłości i przejrzystości. Otrzymasz obszerne materiały informacyjne na temat grupowych tematów i medycznych kwestii dotyczących tych leków. Jonathan jest cudownym nauczycielem ze swoim systematycznym podejściem, genialnymi obserwacjami (np. gestami grup leków) i wyraźnymi wideo nagraniami. Jego seminaria są niezwykłą okazją do poznania nowych informacji, które można od razu wykorzystać w praktyce.

Krótki film z seminarium dr Jonathana Hardy’ego na temat MIĘCZAKÓW:

Miejsce: będziemy w sali wykładowej UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO, Dolnozemská 1, 852 35 Bratysława. Od ulicy Bajkalskiej znajduje się autobus nr 98. Pierwszy przystanek przy moście nad Dunajem. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się Uniwersytet Ekonomiczny.

Zakwaterowanie: Jeśli jesteś zainteresowany zakwaterowaniem, możesz zamówić zakwaterowanie w obniżonych stawkach grupowych w ASTON, na Słowackim Uniwersytecie Medycznym, w ECHO Hotel oraz w LEMON Hostel. Zawsze podać moje imię – MUDr. Vladimír Petroci lub spółka PETROCI s.r.o. Uzgodniliśmy niższe ceny z tymi udogodnieniami, z wyjątkiem  Słowacki Uniwersytet Medyczny.

Harmonogram:
8. 6. 2018: 12.00 – 18.30 (od 11:00 początek rejestracji uczestników)
9. 6. 2018: od 9.00 do 18.30
10. 6. 2018: od 9.00 do 14.00

Opłata za seminarium: 3-dniowe seminarium: 95, – EUR.

Formularze zgłoszeniowe: petroci@gmail.com

4 Comments

 1. by Janette Bakajsová on 02/14/2017  9:05 Odpovedať

  Tak ako aj predošlé semináre s Jonathanom Hardym, aj tento bol vynikajúci čo do obsahu, priebehu i organizácie. Tematiku morských liekov podal pútavo a do hĺbky, veľmi sa mi páčilo prepojenie so základným pocitom. Vnímanie energie a atmosféry jednotlivých zdrojov bolo pre mňa veľmi obohacujúce. Verím, že Jonathan Hardy k nám zavíta čoskoro s ďalšou zaujímavou živočíšnou témou - napríklad vtáky.

 2. by Tomáš Výboch on 02/14/2017  10:01 Odpovedať

  Jonathan Hardy nám opäť ukázal, že je nielen vynikajúci homeopat, ale aj výnimočný učiteľ. Nie každý totiž dokáže sprostredkovať svoje poznanie tak zrozumiteľným, jasným a jednoduchým spôsobom, ako to dokáže Jonathan. Už viackrát som s úžasom zistil, ako viem aplikovať poznanie z jeho seminárov v praxi. Svojimi homeopatickými znalosťami zvieracej ríše je v mojich očiach jednoznačne svetovou špičkou a je nenahraditeľný. Hoci dosahuje úžasné výsledky a posúva hranice doterajšieho poznania, zdá sa, akoby si toho nebol ani plne vedomý a zostáva stále pokorný a skromný. Preto si ho aj ako človeka veľmi vážim. Veľmi sa teším na jeho ďalšie semináre.

 3. by Sylvia Valová on 02/15/2017  9:09 Odpovedať

  Bolo mi cťou počúvať na prednáške slová Dr.Hardyho. Opäť mi raz pomohol pochopiť niektoré veci, pozrieť sa na homeopatiu, odoberanie prípadov trošku z iného uhla. Dr.Hardy nás dostal nielen do hlbín mora, ale i do hlbín pacientovej duše. Je to skvelý učiteľ a jeho prednáška je pre mňa zakaždým veľmi obohacujúcim zážitkom. Vďaka nielen jemu, ale aj všetkým, ktorí tento seminár pre nás zorganizovali. Je obrovskou pomocou, že tak skvelého homeopata môžeme vidieť v Bratislave a nemusíme cestovať do zahraničia. Vďaka!

 4. by Dagmar Ferencziová on 02/15/2017  12:01 Odpovedať

  Ďakujem za veľmi prínosný seminár. Zasa priniesol nové obzory a súvislosti :-) Jonathan prednášal veľmi metodicky s ohľadom a koncentráciou na publiku. Veľmi si cením prípravu prednášajúceho na seminár. Pomohli vopred zaslané podklady a navyše videoprípady boli precízne zostrihané a vybrané tak, aby sme si ľahšie zapamätali charakteristické znaky jednotlivých homeopatík. Organizácia semináru už tradične na výbornú.

Leave a reply

Your email address will not be published.