Nenechajte si ujsť novinky zo sveta homeopatie!

Filip Degroote – Dreams in homeopathy -19. – 20. 6. 2021

Ongoing
  • Start date:
    06/19/2021, 9:00
  • End date:
    06/20/2021, 18:00
 

For ENGLISH click here

Pour le FRANÇAIS, cliquez ici

DEUTSCH – hier klicken

Pozývame Vás na víkendový webinár – Sny v homeopatii – Dr. Filip Degroote z Belgicka – 19.- 20. júna 2021

Dr. Filip Degroote Doktor Filip Degroote (1952) ukončil štúdium medicíny v roku 1978. Od roku 1980 sa venuje klasickej homeopatickej praxi na plný úväzok. Na podnet doktora A. Pladysa vypracoval priekopnícku prácu týkajúcu sa klinického a energetického vyšetrenia v homeopatii, ktorej výsledky boli uverejnené v knihe “Physical Examination and Observations in Homoeopathy” (Fyzikálne vyšetrenie a pozorovania v homeopatii), ktorá vyšla v roku 1992. Toto knižné vydanie je od roku 2008 nedostupné v tlačenej forme, ale stále je k dispozícii v elektronickej podobe v programe RADAR Opus, ktorého značne rozšírené revidované elektronické vydanie je k dispozícii od roku 2014.
Aplikáciou metódy predstavenej v knihe možno potvrdiť indikovaný homeopatický liek pomocou Weiheho bodov u každého jednotlivého pacienta.

V druhej knihe “Notes on miasms, heredity and remedy-interactions” (Poznámky o miazmách, dedičnosti a interakciách liekov), ktorej 2. vydanie vyšlo v roku 2004 Dr. Degroote sa zaoberá odlišnosťou medzi individuálnou a dedičnou energiou v každom človeku a dáva ich do súvislosti s akupunktúrou. Dospel k záveru, že dedičná energia človeka sa prejavuje v symptómových rubrikách pacienta, ktoré obsahujú Carcinosinum, Medorrhinum, Syphyllinum a Tuberculinum. Odporúča vyhnúť sa tomu, aby sa tieto symptómy nozód brali do úvahy pri repertorizácii s cieľom nájsť “individuálny” homeopatický liek pacienta.

Korunou jeho dlhoročnej praxe je však vytvorenie databázy snov pochádzajúcich najmä z jeho vlastnej praxe “Repertórium snov”. Doktor Degroote urobil v priebehu 30 rokov približne 250 000 dodatkov do kapitoly Sny. Doplnené o všetky iné známe rubriky a dodatky od iných autorov tvoria knihu “Repertórium snov”, ktoré je dostupné ako súčasť homeopatických počítačových programov.
RADAR Opus ponúka vydanie z roku 2008 a Complete Dynamics najnovšie a kompletné vydanie z roku 2020. Toto repertórium snov poskytuje databázu pre lepšiu analýzu každého Repertory of Dreams - Filip Degrootehomeopatického pacienta a pomáha začleniť používanie snov v každodennej praxi.

Na druhej strane, ako každá metóda, aj toto repertórium si vyžaduje zaškolenie, aby ho človek mohol správne používať. Doktor Degroote v priebehu rokov vyvinul jedinečný postup ako používať sny pomocou rozpoznávania ich rôznych prejavov. Počas seminára budeme hovoriť o tomto procese a trénovať ho, aby na konci mohli všetci účastníci porozumieť “jazyku snov” a vďaka tomu sa priblížiť k similimu pacienta.

Odporúčame Vám aj príručku Dr. Degroote “Dromen vanuit homeopathisch perspectief” (2004), ktorej anglické elektronické vydanie “Dreams, Materia Medica” je teraz k dispozícii v RADAR Opus od roku 2014.

Odporúčaná literatúra na nahliadnutie pre účastníkov:

“Sen ako pohľad do duše”, Homoeopathic Links, 2011, Vol. 24: 2/11, časť I, s. 79- 83 a 3/11: časť II: s. 138 -141.

Tieto články si môžete prečítať na webovej stránke autora: www.filipdegroote.be.

12-hodinový víkendový webinár – Dr. Filip Degroote – 19. – 20. júna2021 (sobota a nedeľa)

Bližšie údaje:

Webinár sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 05. 2021.
9,00 – 10,30 hod 11.00 – 12.30 hod 14,00 – 15,30 hod 16.00 – 17.30
Bude trvať spolu 12 hodín (6 hodín v sobotu a 6 hodín v nedeľu)
Po webinári vám pošleme odkaz na videozáznam.
Poplatok(2 dňový webinár): 90, – € alebo 2300 CZK
Webinár bude tlmočený do slovenčiny (francúzštiny, nemčiny, poľštiny).

Prihláste sa, prosím na mail: petrociova@gmail.com
Tel: 00421 948 127 733

Možnosti platby

1. Bankový prevod:
SLOVENSKO
Názov účtu: MUDr. Vladimír Petroci
IBAN: SK2265000000000020074787
BIC: POBNSKBA
ČESKÁ REPUBLIKA
Účet v ČSOB v Čechách: 220 916 942 / 0300
IBAN : CZ79 0300 0000 0002 2091 6942
BIC : CEKOCZPP

2. PayPal na účet: info@akademiahomeopatie.sk
Ak napíšete email na petroci@gmail.com, vytvoríme vám faktúru z PayPal účtu firmy PETROCI s.r.o. Potrebujeme k tomu fakturačné údaje.
Cez PayPal ľahko môžete zaplatiť faktúru aj keď nemáte svoj vlastný PayPal účet.

Dr. Filip Degroote – Dreams in homeopathy – 19. – 20. 06. 2021

Doctor Filip Degroote (1952) graduated as a Doctor in Medicine in 1978. He has a full-time classical homeopathic practice since 1980. He developed under the impulse of doctor A. Pladys a first pioneer work concerning clinical and energetic examination in homeopathy, of which the findings were put in the book ‘Physical Examination and Observations in Homoeopathy’ (1992). This book edition is exhausted since 2008 but still available in its electronic form via RADAR Opus of which now a much enlarged electronic revised edition is available since 2014.  Through application of this method, ‘the Energetic Examination’, the indicated homeopathic remedy for every individual patient can be confirmed.

In a second book ‘Notes on miasms, heredity and remedy interactions (1994  – second edition 2010) he made a difference between individual and hereditary energy in every human being, these in relation toPhysical examination and observations - Filip Degroote acupuncture. He concluded that the hereditary energy of a person shows itself in the symptom rubrics of the patient which contain Carc., Med., Syph. and Tub. Consequently, those nosodal symptoms must be avoided to be taken into consideration when making a repertorisation in order to find the ‘individual’ homeopathic remedy of the patient.

But, the crowning glory of his many years of practice is the creation of a supplementary database of dreams coming especially from his own practice, called ‘Dream Repertory’. Doctor Degroote has gathered in the last 30 years about 250.000 personal additions. Those additions, completed with all known repertory rubrics and additions from other authors, form the ‘Dream Repertory’, which is available at homeopathic software firms.
RADAR Opus distributes the edition dating from 2008 and Complete Dynamics can offer you the most recent and complete edition dating from 2020. This dream repertory provides the necessary content to make a better analysis of each homeopathic patient and meets the need to integrate the use of dreams in daily practice.

On the other hand, like every method, training in order to be able to use the repertory in a correct way is necessary. Over the years doctor Degroote developed  ‘step by step’ a unique approach to look at dreams by recognizing their different expressions. This will be discussed and trained during the seminar so that it will be possible at the end for all participants to understand the ‘language in the dream’ which will bring us nearer to the simillimum of the patient.

Recommended also is the guideline book he wrote, namely ‘Dromen vanuit homeopathisch perspectief’ (2004) of which now an English electronic edition ‘Dreams, Materia Medica’ is available at RADAR Opus since 2014.

Recommended literature to consult for participants:

The Dream as a View into the Soul”, Homoeopathic Links, 2011, Vol. 24: 2/11, part I, p. 79- 83 and 3/11: part II: p. 138 -141.

Those articles can be read on the website of the author: www.filipdegroote.be

12 hours weekend webinar by Dr. Filip Degroote
June 19th – 20th 2021 (Saturday and Sunday)

Time schedule
:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

After the webinar, we will send you a link to the video recording.

Price
(for 2 days webinar): 90,- €

How to pay – 2 options:

1. PayPal to account: info@akademiahomeopatie.sk

We can create for you an invoice from PayPal if you will write to petroci@gmail.com. You can pay via PayPal also if you don´t have a PayPal account. It is a safe and prompt method of payment.

2. Bank Transfer:
Best by SEPA way of payment (quick and cheap)
IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255
BIC : SUBASKBX
Owner of the account:
PETROCI s.r.o.
Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovakia
Please, don´t forget to write your name in the comment.

Applications (for English version), you can sign in by writing to this email:
📧 petroci@gmail.com
☎ Mobile & WhatsApp: 00421 905 501 798

Languages:
Dr. Filip Degrootewill speak English. The webinar will be interpreted into Slovak, Polish, French, German. In these dedicated channels, attendees will hear an interpreter voice of the given language (Slovak, Polish, French, German) and about 20% of the volume of the speaker´s voice.

ZOOM online platform:
The webinar is online. Attendees will obtain the link to Zoom application to be able to join the webinar. One need to download and install the small application provided by Zoom.

SCHEDULE of webinars of SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars

……………

Dr. Filip Degroote – Les rêves en homéopathie – 19 et 20 juin 2021

Le Dr Philip Degroote (1952) a terminé ses études de médecine en 1978. Depuis 1980, il pratique l’homéopathie classique à plein temps. Sur la suggestion du Dr A. Pladys, il a réalisé un travail pionnier sur l’examen clinique et énergétique en homéopathie, dont les résultats ont été publiés dans le livre “Physical Examination and Observations in Homoeopathy”. (Examen physique et observations en homéopathie), publié en 1992. Ce livre est Notes on miasm heredity and remedy - interactions - Filip Degrooteépuisé depuis 2008, mais il est toujours disponible sous forme électronique dans RADAR Opus, où une édition électronique révisée et élargie est disponible depuis 2014.
En appliquant la méthode présentée dans le livre, le remède homéopathique indiqué peut être confirmé à l’aide des points Weih pour chaque patient.

Dans le second ouvrage, “Notes sur les miasmes, l’hérédité et les interactions entre les remèdes”, dont la 2e édition a été publiée en 2004, le Dr Degroote aborde les différences entre l’énergie individuelle et l’énergie héréditaire dans chaque personne et les met en relation avec l’acupuncture. Il conclut que l’énergie héréditaire d’une personne se manifeste dans les rubriques symptomatiques du patient, qui comprennent Carcinosinum, Medorrhinum, Syphyllinum et Tuberculinum. Il recommande d’éviter de prendre en compte ces symptômes de nosodes dans le répertoire afin de trouver le remède homéopathique “individuel” du patient.

Cependant, le joyau de ses nombreuses années de pratique est la création d’une base de données de rêves provenant principalement de sa propre pratique, le “Répertoire des rêves”. Le Dr Degroote a effectué environ 250 000 ajouts au chapitre des rêves sur une période de 30 ans. Complétées par toutes les autres rubriques connues et les ajouts d’autres auteurs, elles forment le livre “Répertoire des rêves”, qui est disponible dans le cadre des programmes informatiques homéopathiques.
RADAR Opus propose l’édition 2008 et Complete Dynamics propose la dernière édition revue et complétée de 2020. Ce répertoire des rêves fournit une base de données pour une meilleure analyse de chaque patient homéopathique et aide à intégrer l’utilisation des rêves dans la pratique quotidienne.

Néanmoins, comme toute méthode, ce répertoire nécessite un entraînement pour pouvoir l’utiliser correctement. Au fil des ans, le Dr Degroote a développé une méthode unique d’utilisation des rêves en reconnaissant leurs différentes manifestations. Au cours du séminaire, nous parlerons de ce processus et nous y entraînerons afin qu’à la fin, tous les participants puissent comprendre le “langage des rêves” et, grâce à cela, se rapprocher du similimum du patient.

Nous recommandons également le manuel du Dr. Degroote “Dromen vanuit homeopathisch perspectief”. (2004), dont l’édition électronique anglaise “Dreams, Materia Medica” est disponible chez RADAR Opus depuis 2014.

Lectures recommandées à consulter par les participants :

“Les rêves comme un aperçu de l’âme”, Homoeopathic Links, 2011, Vol. 24 : 2/11 : partie I, pp. 79- 83 et 3/11 : partie II : pp. 138 -141.

Ces articles peuvent être lus sur le site web de l’auteur : www.filipdegroote.be.

 

Webinaire en week-end de 12 heures – Dr Filip Degroote – 19 et  20 juin 2021 (samedi et dimanche)

Horaires :

9h00 – 10h30
11h00 – 12h30
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

Si vous êtes intéressés par ce webinaire mais ne pouvez y assister à la date prévue, vous pouvez quand-même vous inscrire et nous vous enverrons un lien vers l’enregistrement que nous effectuerons.

Prix ​​(pour le webinaire de 2 jours): 90,- €

Nouvelles modalités d’inscription et de paiement :

1. Paiement :

a: Si vous souhaitez une facture :

(vous n’avez pas besoin d’avoir de compte PayPal)

Faites à l’adresse petroci@gmail.com une demande de facture PayPal avec les indications suivantes :

Nom, prénom, adresse postalem pays

Séminaire(s) auxquels vous vous inscrivez

Montant total

Vous recevrez la facture du compte PayPal de notre société que vous pourrez facilement payer en suivant le lien PayPal. Merci de suivre les instructions sans sauter d’étape pour que votre paiement soit bien enregistré sous le bon numéro de facture et donc facilement reconnaissable.

Merci de joindre la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

b : Virement

Pour un virement, le meilleur moyen de paiement est SEPA.

IBAN : SK92 0200 0000 0032 6253 6255

BIC : SUBASKBX

Bank : VUB a.s.

Propriétaire du compte : PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slovaquie

Pensez bien à indiquer en commentaire vos nom et prénom et quel(s) séminaire(s) vous payez.

Merci de joindre la preuve de paiement de paiement à votre inscription.

2 : Inscriptions: (et pour toute communication)

Veuillez après paiement envoyer vos inscriptions à Catherine : bozon.studle@seznam.cz

en indiquant bien à quel(s) séminaire(s) vous vous inscrivez :

Merci de joindre votre preuve de paiement pour valider votre inscription.

☎ Tel/WhatsApp : 00420 601 575 731

Langues :
Dr Filip Degroote parlera en anglais. Le webinaire sera traduit en français, slovaque, polonais, alemand. Sur les canaux réservés, les participants entendront la voix de l’interprète de la langue donnée (français, …), et environ 20% du volume de la voix du Dr. Filip Degroote.

Plateforme en ligne ZOOM (à télécharger et installer à l’avance) :
Le webinaire est en ligne. Les participants obtiendront un lien vers l’application Zoom pour pouvoir participer au webinaire. Il faudra simplement télécharger et installer à l’avance la petite application fournie par Zoom. Sans cette installation, vous n’aurez pas accès à la traduction.

Plan des webinaires SAKH pour le premier semestre 2021.
Webinaires internationaux traduits en français.
https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars/#Francais
……………..

Dr. Filip Degroote – 19. – 20. Juni 2021
(12 Stunden)

Dr. Philip Degroote (1952) schloss sein Medizinstudium 1978 ab. Seit 1980 ist er hauptberuflich in der klassischen Homöopathie tätig. Auf Anregung von Dr. A. Pladys führte er eine Pionierarbeit zur klinischen und energetischen Untersuchung in der Homöopathie durch, deren Ergebnisse in dem Buch “Körperliche Untersuchung und Beobachtungen in der Homöopathie” veröffentlicht wurden (Physical Examination and Observations in Homoeopathy), veröffentlicht 1992. Dieses Buch ist seit 2008 vergriffen, aber weiterhin elektronisch im RADAR Opus erhältlich, wobei seit 2014 eine stark erweiterte, überarbeitete elektronische Ausgabe verfügbar ist.
Durch die Anwendung der im Buch vorgestellten Methode kann das indizierte homöopathische Mittel anhand der Weiheschen Punkte für jeden einzelnen Patienten bestätigt werden.

Curriculum - Dr Filip Degroote.Im zweiten Buch, “Notes on miasms, heredity and remedy-interactions”, das 2004 in der 2. Auflage erschienen ist, geht Dr. Degroote auf die Unterschiede zwischen individueller und vererbter Energie in jedem Menschen ein und setzt sie in Bezug zur Akupunktur. Er kommt zu dem Schluss, dass sich die Erdenergie eines Menschen in den Symptomrubriken des Patienten manifestiert, zu denen Carcinosinum, Medorrhinum, Syphyllinum und Tuberculinum gehören. Er empfiehlt, diese Nosodensymptome bei der Repertorisation nicht zu berücksichtigen, um das “individuelle” homöopathische Mittel des Patienten zu finden.

Das Kronjuwel seiner langjährigen Praxis ist jedoch die Erstellung einer Datenbank von Träumen, die hauptsächlich aus seiner eigenen Praxis stammt, das “Traum-Repertorium”. Dr. Degroote hat über einen Zeitraum von 30 Jahren ca. 250.000 Ergänzungen im Kapitel Dreams vorgenommen. Ergänzt um alle anderen bekannten Rubriken und Ergänzungen anderer Autoren bilden sie das Buch “Repertorium der Träume”, das als Teil homöopathischer Computerprogramme erhältlich ist.
RADAR Opus bietet die Ausgabe 2008 und Complete Dynamics bietet die neueste und vollständige Ausgabe 2020. Dieses Traumrepertorium bietet eine Datenbank zur besseren Analyse jedes homöopathischen Patienten und hilft, die Verwendung von Träumen in die tägliche Praxis einzubeziehen.

Andererseits erfordert dieses Repertoire, wie jede Methode, Training, um es richtig anwenden zu können. Im Laufe der Jahre hat Dr. Degroote eine einzigartige Methode entwickelt, Träume zu nutzen, indem er ihre verschiedenen Manifestationen erkennt. Während des Seminars werden wir über diesen Prozess sprechen und ihn trainieren, so dass am Ende alle Teilnehmer die “Traumsprache” verstehen können und dank dessen dem Similimum des Patienten näher kommen.

Wir empfehlen auch das Handbuch “Dromen vanuit homöopathisch perspectief” von Dr. Degroote (2004), dessen englische elektronische Ausgabe “Dreams, Materia Medica” nun seit 2014 bei RADAR Opus erhältlich ist.

Empfohlene Lektüre für Teilnehmer zum Nachschlagen:

“Träume als Blick in die Seele”, Homöopathische Links, 2011, Vol. 24: 2/11: Teil I, S. 79- 83 und 3/11: Teil II: S. 138 -141.

Diese Artikel können auf der Website des Autors gelesen werden: www.filipdegroote.be.

Webinar – Dr. Filip Degroote – Träume in der Homöopathie – 19-20 Juni 2021
(Samstag und Sonntag), insgesamt 12 Stunden, jeweils 6 am Samstag und 6 am Sonntag.

Vortragszeiten:
9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00 – 15.30
16.00 – 17.30

Teilnahmegebühr (für 2 Tage des Webinars, insgesamt 12 Stunden): 90,- € + 25,- € (Dolmetschen ins Deutsche) = 115 €


1.
Bezahlung:

a. PayPal – info@akademiahomeopatie.sk
(Sie brauchen kein PayPal-Konto zu haben)

Stellen Sie eine PayPal-Rechnungsanforderung an petroci@gmail.com mit den folgenden Angaben:

Nachname, Vorname, Postanschrift, Land
Seminar(e), für das/die Sie sich anmelden
Gesamtbetrag:

Sie werden eine Rechnung für das PayPal-Konto unseres Unternehmens erhalten, die Sie einfach über den PayPal-Link bezahlen können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, ohne Schritte zu überspringen, damit Ihre Zahlung unter der richtigen Rechnungsnummer registriert wird und somit leicht erkannt werden kann.
Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.

b. Überweisung

Die beste Art der Überweisung ist per SEPA.

IBAN: SK92 0200 0000 0032 6253 6255

BIC: SUBASKBX

Bank: VUB a.s.

Kontoinhaber: PETROCI s.r.o., Mliekarenska 10, 821 09 Bratislava, Slowakei

Bitte geben Sie in den Kommentaren Ihren Vor- und Nachnamen an und für welche(s) Seminar(e) Sie bezahlen.

Legen Sie den Zahlungsnachweis Ihrer Anmeldung bei.


2. Anmeldung (und für die gesamte Kommunikation):

Melden Sie sich bitte erst nach der Bezahlung bei Catherine an: bozon.studle@seznam.cz

und geben Sie an, für welche(s) Seminar(e) Sie sich anmelden:

Fügen Sie bitte Ihren Zahlungsnachweis bei, damit Ihre Anmeldung bestätigt werden kann.

☎ Tel/WhatsApp: 00420 601 575 731


ZOOM online:
Am Freitagabend vor dem Webinar werden wir Ihnen einen ZOOM-Link schicken. Mit Hilfe dieses Links werden Sie sich in das Webinar einloggen können. Es wird empfohlen sich mindestens 15 Minuten vor dem Webinar Beginn am Samstagmorgen einzuloggen. Falls Sie die ZOOM-Plattform zum ersten Mal verwenden, laden Sie zuerst eine kleine App, die von der Plattform vorgeschlagen wird, herunter.

Videoaufnahme des Webinars:
Nach dem Webinar werden wir Ihnen einen Link zur Videoaufnahme schicken. Sie steht Ihnen 3 Wochen zur Verfügung.

Sprachen:

Dr. Filip Degroote wird auf Englisch vortragen. Falls Sie Interesse haben, können Sie den Sprachkanal wechseln. Das Dolmetschen steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Französisch, Slowakisch und Polnisch. Auf diese Weise werden Sie den Vortragenden in der Original Sprache mit einer 20% Lautstärke hören, über diese wird das Simultandolmetschen laufen.

Programm für das erste Halbjahr 2021 – Webinare SAKH: https://www.akademiahomeopatie.sk/event/webinars

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.