Andreas Bjørndal – 8. – 10. 11. 2019 – Archetypy v homeopatii

81 days left
  • Start date:
    11/08/2019, 12:00
  • End date:
    11/10/2019, 14:00
 
 

 

For English – click here

Andreas Bjørndal – 8. – 10. 11. 2019 v Bratislave

Archetypy a homeopatia – ako výrazne zlepšiť svoju prax a nájsť simillimum

Andreas N. Bjørndal pracuje ako homeopat už od roku 1981. Okrem toho je riaditeľom Nórskej akadémie pre naturálnu medicínu – NAN (Norwegian Academy of Natural Medicine), kde od roku 1987 vyučuje.
Absolvoval postgraduálne semináre s mnohými medzinárodnými lektormi a získal magisterský titul v oblasti homeopatie. Od roku 1988 je tiež akupunkturistom. Andreas podporuje homeopatiu prostredníctvom politickej práce, zlepšovania  vzdelávanie, publikovaním článkov, účasťou na diskusiách v televízii, ako aj tým, že je členom predstavenstva a predsedom rôznych spoločností a komisií v rámci nórskej vlády. Bol predsedom NHL, Nórskej homeopatickej spoločnosti, ECCH a ICCH.

Na základe dlhoročnej praxe vyvinul:
– systematický koherentný model s 9 miazmami
– kvalitatívnu tematickú analýzu
– klasifikáciu pacientov podľa archetypálnych typológií
– archetypálnu kapitolu mysle pre repertórium
– nový podrobný súbor kritérií na hodnotenie životnej sily
– jednotný model hodnotenia smeru liečby, aktualizáciou skorších prác

Vyučuje archetypálny, miazmatický a rodinný prístup k homeopatii od roku 1989 a neustále rozvíja chápanie periodického systému prvkov, ktorý je založený na kvantových číslach a archetypoch. Vyvinul aj jedinečné chápanie rastlín a ďalších čeľadí na základe archetypov a evolučných princípov a najnovšieho vývoja APG IV.
Okrem homeopatie študoval semiológiu starých kultúr a ich medicínske systémy, najmä to, ako súviseli s ich svetonázorom, konceptualizáciou a tvorbou symbolov. Študoval najmä tradičnú čínsku medicínu, kabalu a egyptológiu. Hľadanie semiológie, abecedy pojmov, využil pri svojej snahe o jednotnú homeopatiu.
Bjørndal prednášal v mnohých rôznych krajinách a je považovaný za inšpirujúceho rečníka so schopnosťou ľahko
pochopiť zložité témy.


Archetypy a homeopatia
– Ako výrazne zlepšiť svoj predpis a získať dobré similimum. Na tomto seminári vás naučí Andreas N. Bjørndal rôzne prístupy k archetypom, princípom archetypálnych kategórií a úplnú prezentáciu siedmich hlavných archetypov. Archetypy sú niečo, čo používame neustále, bez toho, aby sme o tom vedeli. Ak by ste žili v kultúre, ktorá by mohla hovoriť, ale nepozná písanie, objavovanie možnosti písania by uľahčilo veľa vecí. Rovnakým spôsobom sú archetypy písmená za našim myslením, za našimi pojmami, za spôsobmi, akými popisujeme lieky a pacientov. Teraz sa môžete naučiť jazyk vhodný pre všetky systémy v homeopatii.

Keď sa naučíte archetypy, vnímanie, premýšľanie, analýza a pochopenie sa stáva oveľa jednoduchším. Dozviete sa, ako to aplikovať pri vnímaní pacienta, ako odlíšiť lieky a nájsť presné similimum. Použitie archetypálneho prístupu výrazne zlepší vaše zručnosti diferenciácie, ako aj uľahčí hľadanie hlavnej témy pacientov a liekov. Budete vedieť ľahko vybrať správne a vylúčiť nesprávne lieky pri akejkoľvek repertorizácii.
Ak sa pozrieme na Natrium muriaticum, Kalium carbonicum, Carcinosinum a Arsenicum album, je nám jasné, že majú niečo podobné, ale zároveň sú odlišné od liekov ako je Pulsatilla alebo Baryta carbonica. Prvé lieky majú spoločný archetyp s prevládajúcimi vlastnosťami ako je kontrola a zodpovednosť, zatiaľ čo druhá skupina je viac detská a vyžaduje si pomoc. Napriek tomu predstavujú nevedomú stránku opačnej skupiny. Lieky z prvej skupiny sa potrebujú pri liečbe stať viac podobnými druhej skupine a naopak. To je príklad toho, ako môžete pochopiť, čo je potrebné liečiť u pacienta a ako posúdiť postup liečby.
Archetypy robia homeopatiu presnejšou, ľahšou a zábavnejšou. Zlepšujú výsledky a človek vie, čo má robiť, keď liečba nepokračuje tak ako by mala. Archetypy predstavujú veľmi užitočný nástroj pri štúdiu provingov a nových liekov, či celých skupín homeopatických liekov.

Prihlášky: petrociova@gmail.com

Miesto:
Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava.

Časový plán:Piatok: Registrácia účastníkov 11.00 – 12.00, Prednášky od 12.00 do
18.30 hod. Sobota: 9.00 do 17.30 hod. Nedeľa: 9.00 do 14.00 hod.

Poplatok za seminár: za 3-dňový seminár: 100,- €
90 € – študenti ročníkov 1 – 4 SAKH a členovia Slovenskej komory homeopatov (zľava 10 € zo 100 €).
Študenti SAKH majú vstup aj na základe semestrálnych platieb.

Ubytovanie
:

Ubytovanie si každý zabezpečuje sám. Odporúčame tieto ubytovacie zariadenia, s ktorými máme dohodnuté nižšie ceny (okrem SZU, kde nemáme dohodnuté nižšie ceny, ale ich ceny sú nízke aj tak). Aby ste dostali špeciálne ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci
alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme uzavreté dohody s ubytovacími zariadeniami).
Hotel Aston, www.hotelaston.sk, odporúčame tento kvalitný 4 hviezdičkový hotel. Počas víkendov (piatok – nedeľa) je nižšia cena ako počas pracovných dní, pre nás 45 € (bez raňajok a parkovania, je to cena za izbu, je jedno, či bude ubytovaná 1 alebo 2 osoby) alebo 60 € na jedného (už aj s raňajkami (12€) a parkovaním (12€). Aby ste dostali tieto ceny, musíte sa odvolať na moje meno – Dr. Vladimír Petroci alebo našu firmu – PETROCI s.r.o., pretože máme dohodu s hotelom). Od pondelka do štvrtku je naša znížená cena cena bez raňajok a parkovania 65 € za izbu. Je aj variant zníženej ceny počas týždňa, v ktorej sú už zahrnuté raňajky a parkovanie.
Slovenská zdravotnícka univerzita na Kramároch, Limbová ulica (oproti Fakultnej nemocnici) –
http://www.szu.sk/index.php?id=156 – kontakt pani Fančová: 02/59370684,Jana Penevová tel.: 02/59370 672. Ceny: 12 – 30 €, podľa typu izby a
obsadenosti 1 alebo 2 ľuďmi. Odporúčame pozrieť si cenník na vyššie uvedenom linku. (Samozrejme, náš seminár nie je oficiálna akcia SZU.)

Prihlášky na seminár:
petrociova@gmail.com

………………………

Andreas N. Bjorndal from Norway,

November 08th – 10th 2019 in Bratislava (Slovakia)

Archetypes in homeopathy

Andreas N. Bjørndal has worked as a homeopath since 1981. Next to his practice he is the principle of Norsk Akademi for Naturmedin, NAN (Norwegian Academy of Natural Medicine) where he has been teaching since 1987.
He has completed postgraduate seminars with many international lecturers and has a master degree in homeopathy. He is also an acupuncturist since 1988. Andreas has promoted homeopathy through political work, improvement of
education, publishing of articles, participating in debates in TV and as well as a board member and chairperson of different societies and
commissions within the Norwegian government. He has been Chairman in NHL, the Norwegian homeopathic Society, the ECCH and ICCH.

Based on many years of practice he has developed:

– a systematic coherent 9-miasms model
– a qualitative thematic analysis technic
– a classification of patients into archetypical typologies with allocation of remedies
– an archetypical mind section for the repertory
– a new detailed set of criteria to evaluate Dynamis
– a unified model of evaluating directions of cure, updating earlier works

He was been teaching the archetypal, miasmatic and family approach of homeopathy since 1989 and continuously developed
the understanding of the periodic system, based on quantum numbers and archetypes. He also has developed an unique understanding of plant and
other families based on archetypes and evolutionary principles and the latest development of APG IV.

Next to homeopathy he has studied the semiology of old cultures and their medical systems and especially how they were relate
to their world-view, conceptualization and symbol making. He has particularly studied Traditional Chinese Medicine, Kabbalah and
Egyptology. The search for semiology, an alphabet of concepts, has been used in his aim towards a unified homeopathy.

Bjørndal has lectured in many different countries and is regarded as an inspiring speaker with an ability to
make complex topics easy to understand.

Archetypes and Homeopathy

How to greatly improve your prescriptions and get the good similimum

In this seminar Andreas N. Bjørndal will teach you the different approaches to archetypes, principles of archetypical categories and a complete presentation of the seven main archetypes.

Archetypes is something we use all the time but without being aware of it. If you lived in a culture that could talk, but did
not know writing, discovering the possibility of writing would make many things much easier. In the same way archetypes are the letters
behind our thinking, behind our concepts, behind the way we describe remedies and patients. Now you can learn the language behind all the
systems in homeopathy.

When you learn archetypes, perceiving, thinking,analyzing and understanding becomes much easier. You will learn how to
apply this in both perceiving the patient, differentiating between remedies as well as selecting the similimum. Using the archetypical
approach will greatly improve you differentiation skills as well as making it much easier to find the core theme in both patient and
remedy. You can easily select and eliminate right and wrong remedies in any repertorization.

If you look at Natrium muriaticum, Kalium carbonicum, Carcinosinum and Arsenicum album, you can easily understand that they are more related compared to Pulsatilla and Baryta carbonica. The first remedies have a common Archetype with qualities like control and responsibility, while the last two are more childlike and needy. Yet they represent the unconscious side of each other. The first need to become more like the last and vice versa in the healing process.

This is an example of how you can understand what needs to be cured in the patient and how to assess the progression or cure.

Archetypes makes homeopathy more precise, more ease and more fun. It improves your results and you will
still know what to do when a remedy does not work. Understanding the archetypes is an immense help when you study a proving or learn new
remedies or remedy groups.

Venue:
Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava

Time schedule
: Friday
:
Registration of participants 11.00-12.00. Lectures since 12.00 till 18.30.
Saturday: 9.00 -17.30.
Sunday: 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 100 € for 3 days seminar.

Registration:
petroci@gmail.com
Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

Accommodation:
We can book you an accommodation for lower group price. We have an agreement with Hotel Aston (www.hotelaston.sk,) and Hotel Echo. If you
would like to book for yourself, please, refer to my name Dr. Vladimir Petroci or our firm PETROCI s.r.o.). Hotel Aston doesn´t have free capacity anymore.

Transportation notes:
Bratislava is a capital of Slovakia, easily accessed by car, train and airplane. There is an airport in Bratislava. The nearest big international airport is Vienna airport in Schwechat, 50 km from Bratislava. From Schwechat airport 2 times in an hour departs a bus to Bratislava, just in front of arrivals. Cheap Taxi: 00421 2 16555, 00421 2 16077,
Taxi Oravský Mário: 00 421 907 740 913.

Leave a reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.