Michal Yakir – 8.- 10. 9. 2017 v Bratislave – 2. stĺpec – Hamamelidae

17 days left
 • Start date:
  08/09/2017, 9:00
 • End date:
  11/09/2017, 14:00
 • Venue:
  Ekonomická univerzita
 • Place:
  Bratislava
 
 

For ENGLISH click here

Pozývame Vás na 3. seminár školy Michal Yakir, PhD, RCHom, na Slovensku. 3. seminár bude venovaný 2. stĺpcu tabuľky – Arales, Arecales z jednoklíčnolistých a triede Hamamelids s radmi urticales, hamamelidales, juglandales, fagales zo skupiny dvojklíčnolistých.

Michal pracuje ako homeopatka už 25 rokov. Vyštudovala botaniku a ekológiu a jej vášňou je jej záhrada. Už od začiatku svojej homeopatickej praxe hľadala súvislosť medzi homeopatickými liekmi a prírodnými zákonmi, ktoré sa prejavujú u rastlín v ich evolučnom vývoji a ich botanickej klasifikácii. Mnoho rokov skúmala tieto otázky, až nakoniec vznikla v spolupráci s jej kolegami fascinujúca syntéza homeopatického, botanického a psychologického pohľadu na prírodu. Ich integrácia viedla k vzniku Tabuľky rastlín. Táto tabuľka rastlín vznikala 15 rokov a predstavuje prehľad materie mediky, ktorá má jasnú štruktúru.

Podobne ako poriadok minerálnej ríše (tabuľky prvkov) odráža témy ľudského vývoja a patológie, aj evolučný strom rastlín opisuje ľudský vývoj. Keď si predstavíme jednotlivé čeľade rastlín našej materie mediky ako jednotlivé lieky a premietneme ich na botanické vývojové osi, potom na základe ich miesta v tabuľke, sa nám ukáže veľmi veľa súvislostí a pochopíme tak oveľa lepšie naše lieky – ako keď stránky v knihe nasledujú po poriadku jedna za druhou a vďaka tomu dokážeme čítať celistvý príbeh. Tento poriadok odhaľuje nielen paralelné štádiá ľudského vývoja a budovania Ega, ale aj neustály vývoj ľudstva.

Tabuľka rastlín opisuje prirodzené vývojové štádiá, od prvotného stavu jednoty po pokročilé štádiá individualizácie, ktoré zodpovedajú aj patológii prípadu. Vertikálne stĺpce tabuľky vyjadrujú štádiá individualizácie, kým horizontálne riadky opisujú úrovne zrelosti témy každého stĺpca – tak ako sa vyvíja od začiatku do konca. To nám dáva his všeobecný konflikt a vnútornú logiku, vďaka ktorým pochopíme fyziologický, emočná, mentálny a duchovný obsah každej rastlinnej čeľade. Jednotlivé lieky tejto čeľade vyjadrujú variácie týchto spoločných tém. Tabuľka rastlín je tak veľmi praktickým a jednoduchým nástrojom, ktorý nám umožňuje predpisovať aj malé alebo dokonca neznáme lieky našej materie mediky. Vďaka tomuto systému lepšie pochopíme aj naše vlastné prípady a zdokonalíme svoju schopnosť presného predpisu. Tabuľka rastlín dokáže vysvetliť a uľahčí používanie aj iných koncepcií, ako sú Sankaranove témy rastlinných čeľadí alebo Scholtenov číselný systém rastlín, pretože predstavuje jasný a prehľadný psychologický základ.

Veľmi výstižné zhrnutie prvého seminára napísala Mgr. Jana Marušáková: http://homeopatharmonie.cz/blog/system-rostlin-v-homeopatii-podle-michal-yakir/

Tabulka rastlin

Dr. Michal Yakir bola predsedníčkou Izraelskej asociácie pre homeopatiu a v súčasnosti je šéfredaktorom časopisu tejto organizácie. Doktorát získala v Jeruzalemskej univerzitnej nemocnici Hadassa. Témou jej doktorandskej práce bol účinok homeopatickej liečby na predmenštruačný syndróm. V súčasnosti Dr. Michal Yakir veľa prednáša o svojom systéme rastlín v celom svete. V máji 2013 bolo venované jej tabuľke rastlín celé číslo známeho medzinárodného internetového časopisu Interhomeopathy.

Stránka Dr. Michal Yakir: www.homeopathy-plants.com

Miesto:
Ekonomická univerzita (Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava). Z hotela Nivy alebo Echo sa tam dostanete autobusom 98, ktorý ide cez Bajkalskú ulicu. Vystúpte na prvej zastávke za mostom cez Dunaj. Na opačnej strane cesty ako je zastávka je Ekonomická univerzita.

Časový plán:
Piatok 8. 9. 2017 : registrácia od 11:00, prednáška začne o 12:00 do 18:30, dve prestávky.
Sobota 9. 9. 2017  prednáška od 9:00 do 13:00, obed od 13:00 do 14:30, prednášky od 14:30 do 18:30 s kratšou prestávkou                                                        
Nedeľa 10.9. 2017  prednáška od 9:00 (bez obedňajšej pauzy) do 14:00, dve kratšie prestávky.

Poplatok za seminár:
3-dňový seminár: 95,- EUR. Študenti SAKH, členovia SKH, SLHS, ČHA a ČLHS majú zľavu 10 €. Študenti SAKH majú vstup aj na základe semestrálnych platieb.

Ubytovanie:
Máme rezervované izby v hoteli Nivy. Ak máte záujem o ubytovanie, nahláste to v mailovej správe. Skupinová cena je 50 € za dvojposteľovú izbu a 35 € za jednosposteľovú izbu.

Tabuľka rastlín:
V prihláške, prosím, uveďte, či máte záujem o tabuľku rastlín v slovenskom jazyku, ktorá sumarizuje systém Michal Yakir. Je to dvojstranová farebná tabuľka formátu A3. Jej cena je 12 €. Pripravíme len taký počet tabuliek, koľko bude objednaných. Cena tabuľky v anglickom jazyku je 19,80 €.

Prihlášky na seminár: petrociova@gmail.com
Mobil: 0948 127 733

 Čo hovoria o Michal Yakir svetoví homeopati?

Jeremy Sherr

Jeremy Sherr

V priebehu posledných 15-tich rokov vytvorila Michal Yakir úžasný a úplný systém rastlinnej ríše založený na evolučných štádiách a spojila ho s poznatkami o homeopatických liekoch vyrobených z týchto rastlín. Vďaka tomu, že Michal je botanička a zároveň skúsená učiteľka homeopatie, jej systém je najprepracovanejším a najpresnejším systémom ako poznám. Semináre Michal Yakir odporúčam každému homeopatovi, ktorý má záujem naučiť sa používať rastlinné lieky. Vrelo odporúčam.
Jeremy Sherr

 

gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi

Štúdia lieku Triticum vulgaris 

Výborný článok Michal Yakir v slovenskom preklade.

Rastliny sú zdrojom schopnosti prírody sa vyvíjať a zdokonaľovať. Pozorovaním prírody zisťujeme, že vývoj je prirodzenou esenciou rastlinnej ríše. Neustálym rastom a vývinom sa rastliny prispôsobujú prírode a zároveň ju vytvárajú. Michal v článku na ilustratívnom prípade prezentuje jej výskum a prácu s tabuľkou rastlín.

Toto je prípad 40-ročnej psychologičky (M), vydatej, matky dvoch detí, ktorá trpí silnými alergiami a chronickou únavou. Po pôrode pred piatimi rokmi sa u nej postupne v priebehu piatich rokov objavili depresie, strata sexuálnej túžby a zmyslu existencie.
Celý článok nájdete na ………… http://www.homeopatia.sk/materinske-puto

 (z anglického prekladu http://www.hahnemanninstituut.nl/1/246/a-motherhood-knot/ preložila s povolením autorky J.Stilcová)

Pod článkom nájdete pdf verziu článku.

……………….

Michal Yakir, PhD., RCHom – in Bratislava (Slovakia) – September 8.-10. 9. 2016

We invite you to the 3rd seminar of Michal Yakir in Slovakia dedicated to 2nd column of her table: Arales, Arecales (Monocots) and Hamamelids with orders Urticales, Hamamelidales, Juglandales, Fagales (Dicots).

Just as we use the mineral orderas an overview concepts reflecting human pathology, we can use the botanical systematics evolutional order to construct an overview of our entire Materia Medica plant remedies.

Plants are the source of nature’s ability to evolve and develop, and as such can describe human development and assist its progress. Once we assemble every family in the homeopathic Materia Medica – “as if one remedy”, and project it onto the botanical evolutional axes, then, by interpreting it according to its location in the table – the Materia Medica`s full implication is revealed: like a book that its pages is put in order, and the whole story can be read – so does the Materia Medica: when read according to the plant evolution, it becomes a natural, flowing story and gets more extensive meaning. Ordered in that way, not only does it parallel stages of human development and Ego construction, it reveals a continuous historical record of mankind evolution and progress.

In more simple terms, The Table describes natural stages of development, from a primal stage of union and oneness, to an advanced stage of individuality – which parallel the pathology of the case. The table`s columns describe individuation stages while the rows describe the maturation levels in each column`s theme – as it unfold from its beginning to its end. This provides a general contest and inner logic that lends physiological, emotional, mental and spiritual contents to each family of plants – where a single remedy describes only certain variations of its themes. The table, set in a feminine approach, is a natural, growing overview, and once its basic motion is understood, it becomes a very practical and easy to use tool, enabling the use of small or even unknown remedies and of new proving. Even our cases can be better understood by viewing it through the table, and the homeopathic prescription improved.

More so, due to its wide scope, the table can explain and facilitate the use of other concepts like Rajan Sankaran`s themes or Jan Scholten´s plants numbers, situating it in a wide, comfortable psychological and ideological base.

The introductory 3 days seminar will introduce the main themes and theory and practice of the columns and row, with short cases examples.

About Michal Yakir

Working as a Homeopath over 23 years, Michal has been developing her system of the plant table. “A botanist and a models ecologist in my past, and an avid gardener nowadays, I was intrigued by the homeopathic

Tabulka rastlin

implications of the dynamic order found in nature, particularly in the plant kingdom. Investigating the question for many years, adding clinical observation, late-night studies, new homeopathic ideas and work with colleagues – all were synthesized with my own botanical, psychological, and Kabbalistic understanding. The integration of all this data led to the development of the Plant Table”. The table, a product of more than 15 years of contemplation and development, was built as an overview of the materia medica, an engulfing scheme and structure.

Dr. Yakir is a past chairwoman of the Israeli association for homeopathy and current editor of the IACH journal. She has completed a PhD (with collaboration of G. Vithoulkas) in the Jerusalem Hadassa Hospital University, Israel, on the effect of homeopathic treatment in PMS. She is currently teaching homeopathy and the “Table of Plants” in Israel and abroad.

Venue:
Ekonomická univerzita (University of Economics), Dolnozemská cesta 1, Bratislava. Please, apply as soon as possible. If you stay at hotel Nivy, take a bus at Bajkalska cesta (Bajkalska street) and descend from it at the first bus stop after crossing the Danube river. It is the same venue we used during the seminar of Jan Scholten. Economic university is on the opposit side of street Dolnozemska cesta as is a bus stop.

Hotel: We can book you a room in hotel Nivy for discounted group rate (single room 35 € per night, double room 40 € per night).

Transportation notes:
Bratislava is a capital of Slovakia, easily accessed by car, train and airplane. The nearest international airport is Vienna airport in Schwechat,  50 km from Bratislava. From Schwechat airport 2 times in an hour departs a bus to Bratislava just in front of arrivals.

Time schedule:
08. 09. 2017: 12.00 – 18.30, registration since 11.00
09. 09. 2017: 9.00 – 18.30
10. 09. 2017: 9.00 – 14.00.

Seminar fee: 3 -day seminar: 95,- EUR

Registration: petroci@gmail.com, Mobile: 00421 905 501 798 (Dr. Vladimir Petroci)

What world famous homeopaths say about Michal Yakir

Jeremy Sherr

Jeremy Sherr

Over the last fifteen years Michal Yakir has created an exciting and complete model of the plant kingdom based on evolutionary stages as related to homoeopathy.

Being both a botanist and an experienced teacher of homoeopathy her system is by far the most sophisticated and precise method developed so far. This seminar is a must for any homoeopath interested in learning to use the plant remedies. Highly recommended.
Jeremy Sherr

I have had an opportunity to learn from Michal Yakir her novel understanding of plants from development point of view. It makes a lot of sense to me and has changed my outlook gandhitowards plants. I am using her ideas in my practise with excellent results.

Dr. Mahesh Gandhi

She has made the plant kingdom very understandable by her simple yet deep understanding of them based on the concept of evolution of plants. It is indeed a very fascinating and a practical work. It gives an additional dimension to our understanding of known plants and also helps us prescribe some yet unknown plants with confidence. It is a very extensive work which can help us prescribe more efficiently in our daily homoeopathic practise. It compliments all that we know about plants from other teachers like Sankaran and Scholten.
I would recommend every serious homoeopath to learn it as it will prove to be a useful tool in helping us help our patients.
Dr Mahesh Gandhi

9 Comments

 1. by Viera Slimáková on 18/02/2016  13:19 Odpovedať

  Cítim srdce plné vďačnosti. Michal za to, čo vytvorila a podelila sa s nami o ten zázrak. Vladkovi a Janke za to, že majú stále tú silu preskakovať polená, prekonať únavu a umožniť nám takéto niečo zažiť. Som pyšná, že som absolventkou tejto školy, kde prednášajú takí skvelí svetoví homeopati. A Michal je okrem toho, že je svetová homeopatka, aj veľmi šarmantná, citlivá, pokorná a múdra žena. Mala som veľa starostí a nevedela som, či budem môcť prísť na seminár. Zrazu som sa uprostred noci zobudila na to, že tam musím byť. Som rada, že ma moja intuícia nesklamala. Tento seminár ma posunul nielen v homeopatii ale aj v živote o kus ďalej. ĎAKUJEM.

 2. by Oľga Kancírová on 18/02/2016  14:01 Odpovedať

  Tento seminár ma obohatil, otvoril nové možnosti na ceste za výberom správneho lieku. Michal Yakir je veľmi múdra, skromná, milá dáma, ktorá nám vysvetľovala tabuľku rastlín s tej ženskej stránky. Veľmi pekne, hlboko a zrozumiteľne. Seminár sa mi veľmi páčil a už sa teším na jeho ďalšie pokračovanie. Ďakujem všetkým členom realizačného tímu SAKH za nádherný víkend.

 3. by Andrea Distlerova on 19/02/2016  13:18 Odpovedať

  Kazdy zo zahranicnych seminarov, ktorych som sa zucastnila za poslednych pat rokov bol niecim osobitny a jedinecny. Seminar Michal Yakir vsak predbehol vsetky moje ocakavania. Zensky princip, ktory vniesla a o ktorom aj prednasala, siroka suvislost s historiou vyvoja zeme, ludstva, cloveka ako jednotlivca boli hlboke a skvele, navyse Michal je velmi sympaticka osobnost. Tesim sa na kazde dalsie pokracovanie a detailnejsieho obrazu jednotlivych celadi. Dakujem za pozvanie Michal na Slovensko.

 4. by alena klicova on 19/02/2016  16:19 Odpovedať

  Dakujem za krasny a komplexny vyklad systemu rastlin.
  Velmi ma zaujal system Michal Yakir a zohladnenie vsetkych moznych suvislosti a zakonitosti sveta.
  Tesim sa na dalsi seminar a dakujem nasej skole za vsetko, vratane tohoto zaujimaveho seminara.
  Zaujimal by ma pohlad Michal Yakir na huby.
  Dakujem
  a.k.

 5. by Janette Bakajsová on 20/02/2016  18:41 Odpovedať

  Bol to úžasný seminár!!! Doteraz som z neho nadšená. Michal Yakir vo mne zanechala tie najlepšie dojmy. Bol to pre mňa dokonalý súlad jemného ženského a hlbokého vnímania s prirodzenou múdrosťou a znalosťami vedy a homeopatie. Jej vnímanie homeopatie a prepojenia s evolúciou Zeme, človeka a ľudstva, spojené v homeopatickom systéme rastlín ma veľmi obohatilo. Veľmi sa teším na ďalšie semináre a som rada, že druhý v poradí bude hneď v septembri :-) Aj ja ďakujem za pozvanie Michal Yakir.

 6. Pingback : Materinské puto - homeopatia.sk

 7. by Janette Bakajsová on 19/09/2016  20:29 Odpovedať

  Na v poradí druhý seminár Michal Yakir som sa nesmierne tešila a zanechal vo mne opäť veľké a silné dojmy. Jej opisy rastlín sú komplexné do šírky i hĺbky, sú jedinečné a skutočne neopakovateľné, spájajúce múdrosť poznania rastlín s ich homeopatickým psychologickým a mentálnym aspektom. Je nádherné, ako všetko so všetkým súvisí. Systém Michal Yakir mi pomáha vnímať jednotlivé rastlinné rady, čeľade a lieky hlbšie, ucelenejšie a viac zrozumiteľnejšie. Ďakujem, že ako študentka tejto akadémie mám možnosť sa zúčastňovať týchto skvelých a hodnotných seminárov. Už teraz sa netrpezlivo teším na ďalšie stĺpce a ich riadky :-)

 8. by Sylvia Valová on 20/09/2016  6:54 Odpovedať

  Vynikajúci seminár, vhodný nielen pre tých, čo sa v homeopatii už orientujú, ale aj pre začiatočníkov. Michal Yakir veľmi zrozumiteľne rozoberá rastlinnú ríšu podľa evolúcie. Veľa prípadov nás len utvrdzovalo v esencii lieku. Všetkým ho odporúčam a teším sa na ďalšie stretnutie s touto skvelou homeopatkou. Vďaka všetkým, ktorí nám to umožnili.

 9. by Vanda on 21/09/2016  11:51 Odpovedať

  Uz druhy seminar Michal Yakir, ktory som navstivila a bol este lepsi, ako ten prvy. Ako absolvent prveho rocnika este nemame tolko skusenosti a znalosti zo sveta rastlinnej rise a musim povedat, ze to bolo podane velmi putavo, poucne, zaujimavo. Uz sa tesim na dalsie a na moment, kedy uz prejdeme celu jej tabulku, aby som mohla zacat s ponaranim sa do pripadov a s predpisovanim aj rastlinnych liekov. Jej seminar doda odvahu pri rozhodovani a jej system sa bez problemov vyrovna tomu Scholtenovmu. Je to iny pohlad na rastliny,ktory je vzdy uzasnym nastrojom v tazkych a zlozitych pripadoch, kedy sa nevieme pohnut z miesta. Iny pohlad na vec predsa vzdy zmeni celu situaciu :) Michal bola super pripravena odpovedat na vsetky otazky nas, zvedavych dusi a vazim si jej obrovske vedomosti z oblasti biologie. Do seminarov prinasa nie len skvele vysvetlenie biologa, ale aj poznatky z uz davno zabudnutych provingov, co nam prinasa obraz liekov, ktore napriklad v Scholtenovi ci v MM su popipsane len velmi stroho. Je naozaj vidiet, ze ju to bavi, ze zije pre to, co robi. Jej seminare nie su len o prezentaciach a pouckach, ale su to vedomosti z rise rastlin, z vlastnych pripadov, zo starych provingov a co viac, potvrdene a overene skusenostami dalsich vyznamnych homeopatov, s ktorymi komunikuje. To jej seminarom dodava doveryhodnost a putavost. Dakujem, ze sa s takou radostou deli o svoje homeopaticke skusenosti. Uz sa tesim na dalsi :)

Leave a reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.